Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat innen kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som stipendiat innen kjønnsforskning. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Contemporary gender research (ConGender). Det daglige arbeidsstedet vil være ved UiT Norges arktiske universitet, campus Tromsø.Senter for kvinne- og kjønnsforskning er Universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i forskning og utdanning. Senteret er organisatorisk knyttet til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på vårt kompetanseområde. Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingens forskningsområde

Stipendiaten skal arbeide med kjønnsperspektiver i utdanning og studere kjønn og mangfold som praksis og visjon i akademisk undervisning. Ph.d.-prosjektet vil bli knyttet til prosjektet «Demokratisering i undervisning» (DIA). DIA har som formål å kartlegge undervisning ved UiT Norges arktiske universitet og bidra til demokratisk utvikling av de fagområder som studeres. Stipendiatens arbeid vil være å kartlegge og analysere undervisningsmetoder og innhold i norsk universitetsundervisning for å se hvordan kjønn, makt og forskjell får betydning. Foreløpig problemstilling: Er forskningen og undervisningen ved den største utdanningsinstitusjonen i Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet, inkluderende og demokratisk? (Hvordan) kan den eventuelt forbedres?

Det skal gjøres feltarbeid ved UiT. Metodologisk er prosjektet forankret i kritisk teori. Pedagogikk, feministisk teori og urfolksperspektiver vil være spesielt relevante faglige innganger.

Søker må levere en prosjektbeskrivelse på 5 – 10 sider ved søknaden

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Professor og prosjektleder for DIA Katrin Losleben, Telefon: 776 20 871, E-post: [email protected] eller
 • Senterleder Hege Kristin Andreassen, Telefon: 776 45 313, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Det kreves at søkerne har minst 5 årig høyere utdanning med toårig master og (samlet) karakter B eller bedre, samt karakteren B eller bedre på masteroppgave med minimum 30 studiepoeng. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjon som angir når graden vil være oppnådd. Du må dokumentere fullført mastergrad før du kan begynne i stillingen.Kandidater som har kunnskap eller erfaring fra det norske universitetssystemet, og/eller kjennskap til forskningsfeltet kjønn og mangfold i akademia, er ideelle.

Søkere med kompetanse/erfaring innen kjønnsforskning, urfolksstudier, kritisk pedagogikk, undervisning og/eller forskningsarbeid vil bli foretrukket.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper tilfredsstiller kravet i norsk studiekompetanse, se her. God beherskelse av norsk eller et annet skandinavisk språk vil være en fordel.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Se mal her ("Fakultet for humaniora" -> "Opptak" -> "Krav til opptakssøknaden" -> "Mal for prosjektbeskrivelse)

All dokumentasjon må være sertifisert og oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen