Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat innen innovasjon, miljøarbeid og samfunnsdeltakelse

Søknadsfrist: 01.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for vernepleie

Om stillingen

Ved Institutt for vernepleie (IVP), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat innen forskningsområdet innovasjon, miljøarbeid og samfunnsdeltakelse. Stillingen vil inngå som en del av forskningsmiljøet ved Arktisk senter for velferd og funksjonshemmings-forskning (ASVF) og fagmiljøet ved Institutt for vernepleie.

Arbeidssted er campus Harstad.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Stillingens tilhørighet

Det helsevitenskapelige fakultetet er det største av universitetets syv fakultet og har ansvar for forskning, utdanning og formidling innen vernepleie, farmasi, helse- og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi, samfunnsmedisin, barn og unges psykiske helse og idrett.

Institutt for vernepleie (IVP) har ansvar for bachelorstudiene i vernepleie, masterprogrammet i velferdsendring, samt ulike videreutdanninger.

Forskningsaktiviteten er organisert inn under Arktisk senter for velferd og funksjonshemmings-forskning (ASVF). Instituttet er lokalisert i Harstad og har 35 vitenskapelige stillinger og fem stillinger i instituttadministrasjon. Rundt 450 studenter er knyttet til instituttet.

Fagmiljøet i avdelingen er bredt sammensatt og ivaretar ulike faglige perspektiver. Vi har ansatte innenfor fagområdene vernepleie, sosiologi, antropologi, psykologi, statsvitenskap, sykepleie, juss, fysioterapi, interaksjonsdesign og spesialpedagogikk. Undervisning og forskning legger særlig vekt på inkludering av personer og grupper i sårbare posisjoner.

Stillingens forskningsområde

Tematisk er stipendiatstillingen knyttet til innovativt miljøarbeid og hvordan dette kan bidra til realisering av konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Sentralt i stipendiatprosjektet står deltagelsesperspektivet, rettighetsperspektivet og likestillingsperspektivet. Formålet med stillingen er å bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan realisere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Forskningsområdet er avgrenset til: En innovativ undersøkelse av retten til et selvstendig liv i bolig, på arbeid og skole, i kunst & kultur eller i sosialt liv på fritiden for personer med nedsatt funksjonsevne, gjerne særskilt i forhold til personer med utviklingshemming. Både Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Stopp diskrimineringen, ULOBA og Bufdir kan være aktuelle samarbeidspartnere i prosjektet. Det er ønskelig at stipendiaten utvikler et innovativt praksisnært forskningsdesign, gjerne aksjonsforskning, i nært samarbeid med feltet i det cirkumpolare nord der b.la. urfolksperspektivet kan stå sentralt.

Stipendiaten vil ved Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning være del av det nystarta prosjektet CRPD-Lab (2020-2024) sammen med etablerte forskere. Lab’en utforsker realiseringen i Norge av Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) knyttet til tema som self-advocacy, miljøarbeid, kreativitet og innovasjon, urfolk og livskvalitet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode vilkår for FOU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha mastergrad/hovedfag i et relevant fag i forhold til utlysningens tematikk, som sosialt arbeid, pedagogikk, psykologi, helsefag, estetiske fag, sosiologi eller liknende
 • Søkere med en helse og sosialfaglig eller pedagogisk bachelor e.l. oppfordres til å søke
 • Søkere med forskningserfaring og vitenskapelig publisering ut over mastergraden vil prioriteres, dersom dette er dokumentert
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk er et krav
 • Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her
 • Gode digitale ferdigheter er nødvendig
 • Personlig egnethet, innovativ og kreativ evne og høy grad av selvstendighet tillegges stor vekt grunnet prosjektets karakter
 • Søkers potensiale for forskning og motivasjon for stillingen vil vektlegges
 • Kandidaten må være forberedt på reisevirksomhet (feltarbeid, konferanser, forskergruppemøter, forskerskole, nettverksbygging etc.)

Fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • søknadsbrev der også personens relasjonelle kompetanse beskrives
 • prosjektbeskrivelse, mal for prosjektbeskrivelse finner du her
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis, kunstpedagogisk arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner skal det angis forlag, trykkested, år og sidetall
 • arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi aksepterer kun søknader som kommer inn via Jobbnorge.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av prosjektbeskrivelsen, masteroppgaven og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner. Herunder pedagogisk og/eller kunstnerisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må leveres innen fastsatt frist. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1378. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen