Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for samfunnvitenskap

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsvitenskap (ISV), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet «UP-SCALE: Biblioteket som kunnskapshub for nye bærekraftige delingsløsninger».

Arbeidssted er campus Tromsø.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Institutt for samfunnsvitenskap

Institutt for samfunnsvitenskap er et tematisk allsidig samfunnsfaglig institutt som samler fagmiljø innenfor statsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og samfunnsplanlegging og kulturforståelse under samme tak.

Instituttet driver forskning og utdanning på høyt nivå. Forskningsvirksomheten fordeler seg hovedsakelig på grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og dekker en bred portefølje av temaer. Instituttet tilbyr flere ulike utdanninger på både bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

I tillegg til studiene nevnt ovenfor tilbyr instituttet et tverrfaglig masterprogram, Visual Anthropology – master, og to erfaringsbaserte masterprogram, Ledelse og Strategisk ledelse og økonomi i samarbeid med Handelshøgskolen. Visual Anthropology – master er et engelskspråklig studie som tar for seg antropologisk og etnografisk forskning med film som virkemiddel. De erfaringsbaserte masterprogrammene tar for seg organisasjon og lederkompetanse knyttet opp mot de særskilte utfordringene ledere i offentlig og privat sektor møter.

Om prosjektet

FNs bærekraftmål peker på økende konsum som en viktig årsak til mange utfordringer, og at nye former for deling får stadig større aktualitet. Stipendiatstillingen vil bidra med ny kunnskap om hvordan offentlige bibliotek kan fungere som en kunnskapshub for å utvikle nye bærekraftige delingsløsninger. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsprosjektet «UP‐SCALE», som utforsker hvordan bibliotek kan brukes til å oppskalere felles eller delt bruk av varer og produkter (collaborative consumtion).

Dette forskningsprosjektet vil gjennom kvalitative metoder, casestudier og eventuelt bruk av kvantitative surveyer og registerdata studere 1) hvordan et system for lokal deling kan utvikles, organiseres og implementeres, 2) brukermotivasjon og hvilke interesser og erfaringer rundt delingsløsninger i bibliotek og i samfunnet og 3) sosiale og kulturelle (for eksempel kjønn, etnisitet og klasse), økonomiske og andre betingelser for lokal oppskalering av bibliotekene som arena for bærekraft delingsøkonomi. Prosjektet vil fokusere på to case i Tromsø som dreier seg om 1) utvikling og implementeringen av en applikasjon for å låne verktøy gjennom biblioteket og nasjonalt bibliotekkort og 2)samarbeidet mellom Tromsø kommune og Røde kors om utlånsaktiviteten TURBO som låner ut sportsutstyr rettet mot barn og unge.

Stipendiaten som ansettes skal knyttes tett opp mot det større forskningsprojektet sine problemstillinger, men siden feltet er i rask utvikling vil prosjektet være åpent for å inkludere andre delingsaktiviteter som oppstår lokalt. Stipendiaten vil inngå i et aktivt forskningsmiljø i forskergruppa Sted, makt mobilitet ved ISV v/ Anniken Førde og Marit Aure UIT og UP‐SCALE ledet av CICERO Senter for klimaforskning.

Mer info om prosjektet finner du her.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i et samfunnsvitenskapelig fag. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må framvises før tiltredelse i stillingen.

Søker må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser
 • CV
 • vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • attester
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
 • kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • søkere må levere en kort prosjektskisse på 3-5 sider, mal for prosjektbeskrivelse finnes her: HSL-fakultetet -> Opptak -> Krav til opptakssøknaden. Prosjektbeskrivelse av "UP-SCALE"-prosjektet kan fås ved å kontakte professor Marit Aure ([email protected]). Prosjektskissen må linkes til denne
 • motivasjonsbrev som sier noe om søkers motivasjon for å gjennomføre et ph.d.-prosjekt og for å jobbe med dette spesifikke prosjektet

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Kun dokumentasjon som er levert innen søknadsfrist vil bli vurdert. Det er ikke mulighet for å ettersende dokumentasjon.

Søknader som mottas via epost eller andre flater vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Bedømmelseskomiteen vil legge vekt på faglig nivå og potensiale for forskning, slik det fremgår av masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen