LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i prosjektet "Alta-sakens minnehistorie"

Søknadsfrist: 31.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Om stillingen

Ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen “The Presence of the Past: Peoples, Politics and the Uses of History in the High North” (PrePast).

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Om prosjektet

Stipendiatprosjektet «Altasakens minnehistorie» skal utforske den dyptgripende og dramatiske Alta-saken fra et minnehistorisk perspektiv. Kampen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget er en av de mest omtalte konfliktene i moderne norsk historie. Det som startet som et utbyggingsprosjekt av infrastruktur for å fremme industrialisering og modernisering på slutten av 1960-tallet, utvikla seg gjennom flere stadium på 1970- og starten av 1980-tallet: Først som en sak for vern av lokalsamfunn, så til et spørsmål om naturvern, deretter til en sak om samiske rettigheter til land og vann, og til slutt en sak som urfolks rettigheter. Alta-saken har slik blitt et symbol og referansepunkt. Det gjenspeiles i nyere norsk og samisk historie, som tillegger Alta-saken stor realhistorisk og symbolsk betydning for samiske rettigheter. Samtidig har minnet om Alta-saken som industrialisering- og moderniseringsprosjekt på den ene sida, og som kamp for naturvern på den andre, fått mindre oppmerksomhet. Kveners erfaringer har dessuten i liten grad vært synlig.

PhD-prosjektet må forholde seg til et kildemateriale som er rikt og mangfoldig: Dokumentarlitteratur fra aktører, intervjumateriale, ulike former for kunst og litteratur, film og media, offentlige utredninger, akademiske tekster, politiske dokument, museumsutstillinger og monumenter. Søkeren må som en del av søknaden legge ved en prosjektskisse for den planlagte PhD-avhandlingen på inntil fem sider, og kan der skissere aktuelle tilnærmingsmåter og kildekategorier.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Instituttet består av om lag 70 ansatte innenfor fagmiljøene arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi med en felles administrasjon. I tillegg er det nasjonale senteret «Registreringssentral for historiske data» (RHD) en del av AHR.

Instituttet driver med undervisning, forskning og formidling hovedsakelig innen nordområdestudier, der det fleretniske/-kulturelle står sentralt, men setter dette inn i en nasjonal og internasjonal komparativ sammenheng. AHR er et aktivt institutt som per i dag har 13 stipendiater og fire postdoktorer tilknyttet ulike forskningsgrupper/fagmiljøer.

PhD-prosjektet vil være tilknyttet forskningsgruppa “The Presence of the Past: Peoples, Politics and the Uses of History in the High North” (PrePast).

Forskningsgruppa ble etablert i 2020, og undersøker ulike former for historiebruk og fortidsbearbeiding på tre tematiske områder:

a) Russland og de arktiske nabostatene;

b) Det politiske Arktis: Dekolonialisering, minoritetspolitikk og urfolk;

c) Stater, institusjoner og historiebruk. Denne PhD-stillingen er tilknyttet temaområde b.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen:

eller instituttleder John McNicol:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i historie eller lektorutdanning 8.-13. med studieretning historie.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også en forutsetning.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskisse skal ikke overstige fem sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål, kildekategorier og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (fem sider)

Om søkeren har språklige forutsetninger for å studere kilder på samisk eller kvensk, så må detteoppgis i søknaden.

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS