LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i øst-europeiske kulturstudier: “Kjønn, lyd og protest i dagens Hviterussland

Søknadsfrist: 31.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det en ledig stilling som stipendiat innen russisk litteratur og kultur med oppstart 1. januar 2023. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen "Russian Space? Concepts, Practices, Representations" (RSCPR).

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Om prosjektet

Doktorgradsstillingen skal resultere i en avhandling som undersøker hvordan protestbølgen i Hviterussland i 2020-21 har etablert en plattform for nye forståelser av kjønn, musikk og deres innbyrdes forhold. I det overordnede perspektivet forventes det at kandidaten konsentrerer seg om tre aspekter:

1) Globaliseringens rolle i sosiale og kulturelle endringer i Hviterussland

2) Kunstens rolle i byggingen av hviterussisk kultur og identitet

3) Betydningen av kjønn i og for den nylige samfunnsmessige utviklingen i Hviterussland

Massemedia har aktivt dokumentert og bygd opp et bilde av den hviterussiske protestbevegelsen og i særlig grad protestbevegelsens kvinner. Mediedekningen av protestene knytter mer eller mindre eksplisitt sammen kvinners roller som aktivister og musikere. De tre frontfigurene for protestbevegelsen – Tsikhanouskaja, Kalesnikava (en fløytist) og Tsepkala er ofte kalt en “trio” og sammenlignet med et rockeband. Kvinner har demonstrert ved å danne kjeder og synge “Kupalinka,” en tradisjonell vuggesang om mor og datter. Dette er også en sang om tvangsekteskap, og er blitt et symbol på folkets syn på den langsittende hviterussiske presidenten Aljaksandr Lukasjenka.

Folkelige protestaksjoner mot Lukasjenka har rutinemessig vært ledsaget av spontane musikalske opptredener i gatene. Disse ble raskt forbudt av myndighetene. Mange av artistene er kvinner som gjennom musikken tar på seg rollen som ansvarlige, progressive borgere. Mulige problemstillinger kan inkludere (men er ikke begrenset til) følgende: Hvordan har hviterussiske kvinner funnet, eller skapt, dette felles rommet for musikk og protest? Hva er dette rommets musikalske og sosiale regler? Hvilke føringer legger bildet av den kvinnelige aktivisten og musikeren på hva som anses som akseptabel oppførsel for kvinner i det offentlige rom? Og hvordan virker faktorer som etnisitet, seksualitet og sosial klasse inn på produksjon og resepsjon av kjønnet musikalsk lyd – i Hviterussland såvel som andre steder?

Institutt for språk og kultur

Instituttet har 85 fast ansatte, 12 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde.

Vi tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Vi er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

Vi har forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende innen humaniora eller samfunnsfag, med dokumenterte russiskkunnskaper tilsvarende minimum 100 studiepoeng fra emner i russisk språk (inkludert utenlandsopphold i russisktalende land), samt relevante emner i russisk (eller hviterussisk) litteratur, kultur, historie og/eller politikk.

Søkeren må dokumentere kunnskaper i engelsk som tilsvarer kravet i norsk generell studiekompetanse. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Det primære forskningsmaterialet vil være på russisk og i noen utstrekning hviterussisk. Søkeren må derfor dokumentere kunnskaper i skriftlig og muntlig russisk. Kjennskap til hviterussisk er en fordel, men ingen forutsetning.

Søkerne må levere en prosjektskisse på maks 10 sider som kort presenterer det foreslåtte forskningsprosjektets fokus, problemstilling og teoretiske og metodiske tilnærming. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen og personlig egnethet og motivajon for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av russiskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (inntil 10 sider, inkl. referanser)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS