LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i naturbaserte klimaløsninger

Søknadsfrist: 15.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) har en ledig stilling som stipendiat i naturbaserte klimaløsninger. Stillingen er organisert ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) og er tilknyttet Arctic Sustainability Lab i faggruppen Nordlige populasjoner og økosystemer.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB) samler 5 forskningsgrupper i biologi i et stort institutt som er lokalisert på flere bygg. Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker forskning og utdanning fra molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer til økologiske interaksjoner i akvatiske og terrestre miljøer, inkludert interaksjonen mellom mennesker og natur. Instituttet representerer en tidsriktig og spennende faglig enhet i biologi som møter faglige utfordringer innen grunnforskning, næringsrettet og forvaltningsrettet forskning med et sterkt fokus på Nordområdene. Instituttet har samarbeid med regionale institusjoner som Framsenteret, Havforskningsinstituttet og NIBIO om omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 56 faste vitenskapelig ansatte, 12 administrative og 25 ansatte i tekniske stillinger, samt 50 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Stillingen er knyttet til EU Horizon-prosjektet GreenFeedBack som handler om klimagassutslipp fra arktiske økosystemene og hvordan forvaltning av disse økosystemene kan bidra til å nå målene om klimanøytrale og klimaresiliente samfunn i 2050. Stillingen er primært knyttet til WP2 som skal identifisere klimafotavtrykket av menneskelig aktivitet og designe et verktøy for å redusere den samlede belastningen på land, ferskvann og marine økosystemer sammen med brukere. Prosjektet er pan-arktisk med caser i Norge, Finland, Sverige, Grønland, og Canada. Stipendiaten skal primært jobbe med naturbaserte klimaløsninger i kystområdene i Arktis. Naturbaserte klimaløsninger i kystområdene handler om å redusere påvirkninger på økosystemene som fører til klimautslipp og tap av blått karbon (inkludert våtmarker), samt beskytte eller restaurere økosystemene for å styrke deres resiliens og dermed bidra til klimatilpasning. Kunnskapsgrunnlaget for å identifisere naturbaserte klimaløsninger i marine økosystemer og våtmarker er i dag mangelfulle. Det er derfor ønskelig at stipendiaten primært identifiserer påvirkningsfaktorer både på land og i hav som følge av økt næringsvirksomhet i kystsonen.

Det skal utvikles metodikk for å beregne den samlede belastningen, slik at naturbaserte løsninger kan identifiseres og diskuteres på co-design workshops ved bruk av kart. I GreenFeedBack skal det lages et verktøy for å redusere belastningen som medfører klimautslipp, men i ph.d.-prosjektet er det også ønskelig at beskyttelse og restaurering av økosystemer inkluderes som et tiltak for klimatilpasning. Prof. Vera Helene Hausner og Dr. Ann Eilieen Lennert, begge med erfaring fra pan-Arktiske prosjekter, vil bidra til veiledning av kandidaten. I tillegg kan studenten dra nytte av et internasjonalt konsortium i GreenFeedBack-prosjektet for veiledning. Det er ønskelig at kandidaten legger inn et utenlandsopphold som en del av PhD utdanningen.

Søkere må levere en to-siders redegjørelse for idé til ph.d.-prosjektet inkludert motivasjon for stillingen og for å forske på naturbaserte løsninger i kystarktis. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veilederne.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Krav til kompetanse:

 • En mastergrad eller tilsvarende i biologi, miljø- eller bærekraftsvitenskap
 • En kvantitativ bakgrunn i analytiske og statistiske metoder
 • Kjennskap til involvering av interessenter eller medborgervitenskap gjennom erfaring eller kurs
 • Engelskkunnskaper

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om økosystembasert forvaltning eller naturbaserte løsninger relatert til klimaendringer
 • Erfaring med teamarbeid ved bruk av tverrfaglige eller transdisiplinære metoder
 • Erfaring med GIS-data og analyse ved bruk av multivariat statistikk
 • Programmeringserfaring: R eller annet relevant
 • Erfaring fra arbeid med arktiske sosioøkologiske systemer
 • Fagfellevurderte publikasjoner kan vurderes

Søkere må dokumentere flytende engelskkunnskaper, og må kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere engelskkunnskaper ved å legge ved vitnemål fra videregående skole.

Tidligere arbeidserfaring innen tilsvarende forskning er fordelaktig og det samme er undervisningserfaring i økosystembasert forvaltning eller miljøfag. Personlige ferdigheter som evne til å jobbe selvstendig og gi konstruktiv kritikk samtidig som du fungerer godt i et forskerteam er viktig. Vi legger også vekt på motivasjonen du har for å søke denne doktorgraden.

En redegjørelse for motivasjonen for å ta doktorgrad, og en kort beskrivelse av arbeidets omfang og prosjektideen (totalt maks. 2 sider) skal legges ved søknaden.

I vurderingen legges det vekt på søkerens potensiale til å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelt annet vitenskapelig arbeid. I tillegg kan annen erfaring av betydning for gjennomføringen av doktorgradsprogrammet bli vurdert.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev
 • Redegjørelse for motivasjonen for å ta doktorgrad, og en kort beskrivelse av arbeidets omfang og prosjektideen (maks. 2 sider)
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS