LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i naturbasert reiseliv tilknyttet prosjektet "LOCUS"

Søknadsfrist: 18.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for reiseliv og nordlige studier

Om stillingen

Ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN), Fakultet for humaniora, samfunnvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet LOCUS – Allemannsrettens omstridte natur: Reforhandlinger av lokale sedvaner i lag med småbrukere i periferilandskap.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på tre år. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Stillingens forskningsområde

Selv om allemannsretten fortsatt står sterkt i Norge, blir den stadig mer omstridt, blant annet på grunn av forsterka arealpress, økt mobilitet og vekst i friluftsliv og naturbasert reiseliv. Som del av dette har spørsmålet om hvilke plikter som følger med å bruke allemannsretten vært problematisert. I LOCUS-prosjektet undersøker vi hvordan plikter blir diskutert og ivaretatt mennesker imellom i nordlige periferilandskap. Det handler både om plikten til å ta hensyn til andre mennesker som bruker landskapet og til å ivareta naturen. Basert på et landskapsperspektiv, undersøker vi hvordan brukere gjennom ord og handlinger fremmer forståelser av hva som er riktig og viktig bruk av naturen. Med det retter vi oppmerksomhet mot hvordan sedvaner for akseptert adferd og kollektive forståelser av betydningsfulle hensyn i landskapet videreføres og reforhandles. Samtidig spør vi hva som står på spill for mennesker og lokalsamfunn så vel som for flora og fauna i slike reforhandlinger. Tilnærmingen bygger på en antakelse om at, der allemannsretten er omstridt, er også naturens og lokalsamfunnets framtid det.

Søkere til stillingen som ph.d.-stipendiat står fritt til å definere sitt praksisnære kvalitative eller etnografiske forskningsprosjekt innenfor rammen av LOCUS-prosjektet (prosjektbeskrivelse fås ved å kontakte prosjektleder Brynhild Granås). LOCUS vier spesiell oppmerksomhet til småbrukere. Det inviteres til ph.d.-prosjektsøknader som fordyper seg spesielt i reiseliv. Med reiseliv tenker vi både på turister, vertskap og guider i det kommersialiserte naturbaserte reiselivet og på mobile friluftslivsutøvere mer generelt.

Interessante spørsmål kan for eksempel være:

 • Hvordan bruker disse landskapet? Hvem møter de, og hvilke relasjoner får de med andre naturbrukere? Hvordan forstår, erfarer og forholder de seg til mer-enn-mennesker (vær og klima, teknologier og fysiske landskapselement, flora og fauna) i landskapet? Hvilke forståelser av plikter ved utøvelsen av allemannsretten fremmer de gjennom kroppslige og diskursive landskapspraksiser?
 • Hvilke materielle praksiser og naturmessige, teknologiske, historiske og kulturelle endringer er deres forståelser av viktig og riktig adferd i landskapet forbundet med?
 • Hva betinger mulighetene for å skape konsensus rundt en god utøvelse av allemannsretten i et stadig mer mobilt samfunn der klimakrise og tap av biologisk mangfold gjør seg gjeldende? Hvilke erfaringer har deltakere i reiselivet i så måte med dialoger, diskusjoner og eventuelle konflikter om landskapsbruk? Hvilke erfaringer har de med å tilpasse seg og komme til enighet rundt spørsmål om god og viktig landskapsbruk?
 • Hvilke tanker har mangfoldet av landskapsbrukere om reiselivet sine muligheter for å understøtte en uformell landskapsforvaltning «nedenfra»? Hvilke forståelser av natur og samfunn kommer til uttrykk i betraktningene de gjør seg om dette?
 • Hvilke kunnskaper og forståelser av natur og naturressurser gir seg til kjenne og er under utvikling når landskap blir preget av naturbasert reiseliv?

Prosjektideer som knyttes til landskap i Nord-Norge foretrekkes. Søkere med prosjektidéer fra andre periferiområder i Norge og Norden som kan bidra til komparative perspektiv i prosjektet kan være relevante.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Brynhild Granås:

instituttleder Bente Haug:

eller kontorsjef Gøril Johansen:

Om instituttet

Stillingen er plassert ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) som har hovedkontor i Alta. Den som ansettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved IRN sin underavdeling i Tromsø.

IRN er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Instituttet har ca. 32 ansatte og driver undervisning, forskning og formidling innenfor turismestudier, nordlige studier og medieproduksjon.

Instituttet har en sterk forskningsprofil og lang erfaring med større forskningsprosjekter, blant annet gjennom forskningsgruppa Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance (NTPN) som forsker på̊ turisme, media og nye samhandlingspraksiser i arktiske kontekster.Stipendiaten vil være en del av et aktivt og engasjert miljø med gode nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i sosiologi, samfunnsgeografi, antropologi, etnografi, reiselivsfag eller innenfor andre humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, gjerne med fordyping i naturbruk, friluftsliv og/eller naturbasert reiseliv. Det kreves også erfaring med bruk av etnografiske eller andre kvalitative tilnærmingsmåter.

Søkeren må dokumentere muntlig og skriftlig framstillingsevne i et skandinavisk språk og på engelsk.

Søkerne må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige 5 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av tema, problemstilling, metode/metodologi og teoretiske perspektiv som underbygger prosjektdesignet.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse (se nedenfor)
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • Andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.
 • Prosjektbeskrivelse (5 sider)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av prosjektbeskrivelsen og en samlet vurdering der masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider inngår.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS