Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i kreative næringer og turisme i heterogene arktiske kystsamfunn

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for reiseliv og nordlige studier

Om stillingen

Ved Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance. I dette tverrfaglige kultur- og samfunnsfaglige miljøet vil den som tilsettes få muligheten til å forske på grunnlaget for, og utviklingen av, kreative næringer og turisme i heterogene arktiske kystsamfunn.

En stipendiatstilling har som mål å fullføre forskerutdanning fram til doktorgrad. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting. Studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning. Doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden.Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved UiT, campus Alta.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Det oppfordres til et 6-12 måneders opphold ved et utenlandsk universitet i løpet av stipendiatperioden.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd

Om instituttet

Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRN) er en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL). Instituttet har ca. 32 ansatte og driver undervisning, forskning og formidling innenfor turismestudier, nordlige studier og medieproduksjon.

IRN har en sterk forskningsprofil og lang erfaring med større forskningsprosjekter. Stipendiaten vil være en del av et aktivt og engasjert miljø med gode nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Stillingens forskningsområde

Forskningsgruppen Narrating the Postcolonial North: Travel, Writing, Performance (NTPN) forsker på̊ turisme, media og nye samhandlingspraksiser i arktiske kontekster. Forskningsgruppen jobber for tiden med flere prosjekter med tema som kultursensitiv turisme, materielt praktiserte og medierte arktiske geografier, innovasjon i samisk turisme og kreative næringer, bærekraftig urfolksturisme, kvenske kulturarvartikulasjoner i kreative næringer og museum.

Stipendiaten står fritt til å definere sitt prosjekt innenfor følgende rammer:

Mange arktiske kystsamfunn har historier preget av heterogenitet, flyt og endring, noe som gir rom for mangfoldige kulturelle fellesskap og samarbeid på tvers av etniske skillelinjer og hushold. Tilstedeværelsen av urfolk og revitaliseringsprosesser blant ulike nasjonale minoriteter og etnisiteter støtter opp om heterogeniteten, og utviklingen innen kreative næringer og turisme preger arktiske kystsamfunn.

Politikk fra nasjonale sentra adresserer imidlertid arktisk kultur som en ressurs som bør beskyttes, bevares og selges til internasjonale turister. Samtidig som de kreative næringene er ment å imøtekomme en blomstrende reiselivsnæring, forventes de også̊ å øke trivsel og tiltrekke nye innbyggere til steder truet av avfolking og demografiske endringer. Videre blir arktiske områder ofte ansett som naturressursperiferier, med hav og landskap av interesse for utvinningsindustrier. Som del av dette blir både natur og kultur satt i spill og forventes å fungere som økonomisk ressurs på̊ nye måter. Hvordan disse prosessene vil utvikle seg i en post-korona tid gjenstår å se.

Den ovennevnte ambivalensen ved økonomisk utvikling og innovasjon innen kreative næringer og turisme, både muliggjør og begrenser dagens omforminger av arktiske kystsamfunn. Vi trenger dermed å vite mer om hvordan disse prosessene får betydning for fleksible og heterogene samfunn og relasjoner. I lys av dette ønsker vi et doktorgradsprosjekt som tar for seg hvordan kreative næringer og turisme oppstår og materialiserer seg i heterogene arktiske kystsamfunn.

Relevante spørsmål for et ph.d.-prosjekt kan være:

Hvilke utfordringer og muligheter for kreative næringer og turisme kan inngå i dagens omforminger av arktiske kystsamfunn? Hvordan forholder regionale og lokale myndigheter i arktiske kystsamfunn seg både til statlig politikk og globale trender i kulturindustrien og reiselivet? Hvordan manøvrerer gründere i kreative næringer og turisme i et landskap hvor politikkutforming for utvinning av ikke-fornybare råvarer møter fornybar energiproduksjon, fiskeri og fiskeoppdrett i en post-korona tid? Hvem blir sentrale aktører og hvem blir marginalisert som en del av disse prosessene, og hvordan foregår diversifiseringer i arktiske økonomier? Hvordan påvirker statlig politikk- og strategiutvikling for kreative næringer og turisme i heterogene arktiske kystsamfunn (hvor natur har blitt brukt på̊ underforståtte og ulike vis i århundrer) urfolk, ikke-urfolk og (nasjonale) minoriteter?

Vi ønsker velkommen prosjektsøknader som gjennom disse og/eller andre spørsmål bidrar med kunnskap om forhold som hindrer, eller bidrar til - og gir retning for - utvikling av kreative næringer og turisme i arktiske kystsamfunn og belyser hvordan slike diversifiserende økonomiske forståelser preger endringer i en antropocen tidsalder.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kontorsjef Gøril Johansen, Telefon: +47 784 50132, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For å bli tilsatt i stillingen kreves humanistisk eller samfunnsvitenskapelig mastergrad/hovedfag, gjerne med fordyping i turismestudier. Personer som har levert sin masteroppgave, men ikke fullført graden på søknadstidspunktet, kan også søke på stillingen under forutsetning om oppnådd grad og ettersending av dokumentasjon innen rimelig tid. Legg ved et utkast av masteroppgaven.

De som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. Det blir stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp. Mer informasjon om opptakskravene finner du på denne siden: uit.no/hsl/phd

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. Søkeren må ha muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • Prosjektbeskrivelse, mal for prosjektbeskrivelsen finnes her : HSL-fakultetet -> Opptak -> Krav til opptakssøknaden
 • Liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse: forfatter(e), arbeidets tittel for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
  • mastergradsoppgave
  • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Søknader som leveres på epost eller andre kanaler vil ikke bli tatt med i vurderingen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket. 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen