LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i arkeologi

Søknadsfrist: 02.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det en ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet den tverrfaglige forskningsgruppen Creating the New North og arkeologimiljøet ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), og vil ha fokus på demografiske endringer i nordområdene i jernalder og middelalder.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse i form av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Instituttet består av om lag 70 ansatte innenfor fagmiljøene arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi med en felles administrasjon. I tillegg er det nasjonale senteret Registreringssentralen for historiske data (RHD) en del av AHR. Instituttet driver undervisning, forskning og formidling, der det fleretniske/-kulturelle i nordområdene står sentralt, men setter dette inn i en nasjonal og internasjonal komparativ sammenheng. AHR er et aktivt institutt som per i dag har 10 stipendiater og 4 postdoktorer tilknyttet ulike forskningsgrupper/fagmiljøer.

Forskningsgruppen Creating the New North (CNN) og instituttets arkeologimiljø

Forskningsgruppen Creating the New North (CNN)

Forskningsgruppen Creating the New North (CNN) ble dannet i 2004 og utgjør et nasjonalt og internasjonalt ledende tverrfaglig miljø for forskning på bosetning, samfunn og identitet i nordområdene i jernalder, middelalder og tidlig nytid, med særlig fokus på det nordlige Norge. Gruppen inkluderer 17 faste og midlertidige ansatte ved UiT innenfor arkeologi, historie, vitenskapshistorie, religionshistorie, kunsthistorie og språk- og litteraturfag og har et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor disse fagområdene. CNN har for tiden tre aktive PhD-studenter og flere masterstudenter ved UiT knyttet til gruppen, i tillegg til en rekke assosierte forskere og studenter ved andre institusjoner i inn- og utland. Ytterligere to stipendiater vil bli ansatt med oppstart i 2023, hvorav en basert på denne utlysningen.

Instituttets arkeologimiljø

Instituttets arkeologimiljø er internasjonalt sammensatt og har 14 medlemmer, hvorav fire stipendiater og en postdoktor. Miljøet driver forskning innen et bredt spekter av kulturhistoriske temaer, samisk arkeologi, teori og metode, naturmiljø, kulturarv og samtidsarkeologi. Mye av forskningen er tilknyttet forskningsgrupper og forskningsprosjekter. Instituttet har for øvrig miljøer med betydelig kunnskap om forskning på demografi basert på arkeologiske og historiske kilder. Dette inkluderer samarbeid med eksperter ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU).

Om prosjektet

Stillingen er finansiert av UiT og skal bidra med grunnleggende kunnskap for videreutvikling av arkeologisk og historisk forskning på bosetning og samfunn i nordområdene. Stillingen utlyses for å kartlegge befolkningsendringer i nordområdene i jernalder og middelalder. Prosjektet skal anvende etablerte metoder for paleodemografisk modellering og innebærer statistisk behandling av radiokarbondateringer som en indirekte demografisk variabel. Resultatene bør sammenstilles med andre relevante demografiske variabler, basert på eksempelvis arkeologiske, osteologiske eller historiske kilder. Det oppfordres til tverrfaglige innfallsvinkler som kan bidra til videreutvikling av metodologien.

Det er ønskelig at prosjektet resulterer i en overordnet syntese som gir bedre helhetlig forståelse av den demografiske situasjonen i Nordland, Troms og Finnmark i jernalder og middelalder enn hva tidligere historisk og arkeologisk forskning har kunnet bidra med.

Kandidaten vil videre forventes å diskutere resultatene av studien innenfor en kulturhistorisk kontekst. Mulige, men ikke uttømmende, relevante temaer kan være sammenhengen mellom demografiske fluktuasjoner og klimaendringer, epidemier, samfunnsorganisering, bosetningsmønstre, økonomisk endring, handelsforbindelser, forhold mellom ulike sosiale, kulturelle eller etniske grupper, og/eller kjønnsrelaterte spørsmål.

Det forventes at det empiriske tilfanget søkes i eksisterende databaser og arkiver. Det er ikke lagt opp til at det gjennomføres egne arkeologiske undersøkelser eller nye radiokarbondateringer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Marte Spangen:

eller instituttleder Christine Smith Simonsen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves fortrinnsvis mastergrad i arkeologi med minimum karakteren B eller tilsvarende. Søkere som ikke har bestått mastereksamen kan vurderes under forutsetning av at de fullfører mastergraden med denne karakteren eller bedre før ansettelse. Søkere med master i andre fag kan vurderes utfra samme karakterkrav dersom de på annen måte dokumenterer tilstrekkelig relevant fagkunnskap for stillingen. Det forventes at den som ansettes gjennomfører sin doktorgradsutdannelse med innretning mot arkeologi.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

Søkere skal ha dokumentert gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. På grunn av kildesituasjonen, er det ønskelig at søkere behersker norsk eller et annet skandinavisk språk. Dersom en søker ikke behersker dette, er det sterkt ønskelig at vedkommende utvikler slik kompetanse i løpet av stipendiatperioden.

Prosjektskissen vil tillegges stor vekt i bedømmelsesprosessen og må skissere et gjennomførbart prosjekt innenfor stillingens forskningsområde. Prosjektskissen skal ikke overstige 10 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde beskrivelse av tema for prosjektet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for hvorfor disse er valgt. Mal finnes her. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder.

Søkere bør ha erfaring med kvantitativ databehandling. Forkunnskaper om kulturhistorien i nordområdene vil telle positivt.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir del av en veletablert forskningsgruppe
 • Mulighet for inntil ett års forlenget ansettelse etter innlevering av avhandling
 • Et godt akademisk miljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektskisse (inntil 10 sider)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS