LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i sykepleie / klinisk helsevitenskap

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.


Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig stilling som Stipendiat i sykepleie/klinisk helsevitenskap

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra september 2021 ledig en 100% stilling som stipendiat innenfor geriatrisk helsearbeid.

Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede er instituttleder. Den som ansettes blir tilknyttet forskningsgruppen USN EldreForsk. Hovedarbeidssted er campus Drammen.

Stillingen er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi en lovende forsker en mulighet til faglig utvikling gjennom å fullføre et doktorgradsløp.

Stipendiaten tilsettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

Om doktorgradsprosjektet

Doktorgradsprosjektet har tittelen: Bærekraftige overganger fra hjem til sykehjem: Pårørende og helsepersonells erfaringer og perspektiver. Forskningsgruppen USN EldreForsk har som mål å utvikle forskningsbasert kunnskap om helserelaterte overganger hos eldre. Helserelaterte overganger hos eldre påvirker helse og livskvalitet, medfører (nye) krav til tilpasning, og angår foruten den eldre selv, familie, andre pårørende, helsepersonell og hvordan helsetjenestene utøves og organiseres.

Antallet eldre i Norge er økende og med det øker også behovet for omsorgtjenester. Pårørende står for 50% av tjenestene som ytes i kommunale helse- og omsorgstjenester og de omtales derfor som velferdsstatens bærebjelker. Når pasientens omsorgsbehov overskrider det pårørende og hjemmetjenester har ressurser til å yte på en faglig forsvarlig måte i hjemmet, er det behov for overflytting til heldøgns pleietilbud slik som sykehjem. Prosjektet har som mål å undersøke overgangen fra hjem til sykehjem sett både fra pårørende og helsepersonellets perspektiv og beskrive begge parters erfaringer i denne overflyttingsfasen. Det er aktuelt å undersøke voksne barns erfaringer med omsorg av egne foreldre fram imot, under og etter overflytting til sykehjem. Det er også tenkt å undersøke helsepersonell fra hjemmetjenesten som følger fram til overflytting og helsepersonell i sykehjem som tar imot den pleietrengende, for å få deres erfaringer og perspektiver i denne overføringsfasen. Metodisk vil studien ta i bruk kvalitative metoder, narrative intervju og fokusgruppeintervjuer. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til en forsvarlig og bærekraftig overgang fra hjem til sykehjem for den eldre, de pårørende og involvert helsepersonell.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad (120 stp.) innen sykepleie/klinisk helsevitenskap. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse som kan fås fra kontaktpersonen for prosjektet.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved Fakultet for helse- og sosialvitenskaps doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper, og ha evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. I tillegg til formell kompetanse vil motivasjon for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og på personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen på normert tid. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Ved bestått doktorgrad vil tilsetting ved instituttet kunne være en mulighet.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • Andre relevante attester eller vitnemål
 • Masteroppgave eller tilsvarende
 • En sides motivasjonsbrev
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS