LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Vitskapleg assistent (50 % mellombels stilling) - Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK)

Søknadsfrist: 12.12.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Vitenskapeleg assistent

Ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) er det ledig ei mellombels 50 % stilling som vitskapeleg/undervisningsassistent i perioden 01.01.2021-30.06.2021 med moglegheit for forlenging.

SKOK er eit tverrfakultært og tverrfagleg forskings- og undervisningssenter med for tida fire fast vitskapeleg tilsette, ei gruppe ph.d.-stipendiatar, postdoktorar og tilknytte forskarar, samt administrativ stab. Senteret har det faglege ansvaret for ei bachelorgrad og eitt årsstudium i kjønnsstudium ved UiB. SKOK tilbyr i tillegg ph.d-kurs, både i eigen regi og i regi av den nasjonale forskarskulen i kjønnsforsking. I tillegg til undervisningsoppgåver på lågare og høgare grad er det ein viktig del av den faglege verksemda å arrangere opne seminar som er relevante både for interne forskarar og, for det større universitetssamfunnet og for omverda.

Arbeidsoppgåver:

 • Seminarundervisning og anna undervisningsstøtte
 • Arrangementsstøtte
 • Arbeidsstøtte for senterleiar og den vitskaplege staben
 • Tekstproduksjon og tekstbearbeiding, publiseringsstøtte

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar bør ha utdanning på mastergradsnivå innan relevante fagfelt og god kjennskap til kjønnsforskingsfeltet. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Relevant praksis, god administrativ it-kompetanse og kjennskap til Web-publisering
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på både bokmål, nynorsk og engelsk
 • God kjennskap til universitets- og høgskulesektoren
 • Undervisningserfaring vil vere ei føremon

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Løn som vitskapeleg assistent (1020) i lønssteg 51 i det statlege lønsregulativet. For særskild kvalifiserte søkjarar kan det vurderast høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd)
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

Søknaden skal sendast elektronisk via lenkja «SØK STILLINGEN» på denne sida. Søkjaren må nytte det elektroniske CV-skjemaet.

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga
 • CV
 • Namn og kontaktinformasjon til to referansepersonar
 • Karakterutskrift og vitnemål for bachelorgrad
 • Relevante attestar
 • Liste over eventuelle faglege publikasjonar (publikasjonsliste)
 • Eventuelle vitskaplege arbeid (inntil 3)

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge. Vedlegga kan vere i Word- eller pdf-format.

Spørsmål om elektronisk søknadsprosedyre kan sendast på e-post til Det humanistiske fakultet: [email protected]

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Administrasjonssjef Tone Lund-Olsen, Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK), [email protected] . tlf. 55 58 33 12

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS