LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Doktorstipendiat i samfunn og helse / helsefremmende arbeid

Søknadsfrist: 31.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Doktorstipendiat i samfunn og helse/helsefremmende arbeid

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra august 2022 ledig stilling som doktorstipendiat innenfor samfunn og helse /helsefremmende arbeid. Stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, nærmeste overordnede er Liv H. Ausland. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.og

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om doktorgradsprosjektet

Dette PhD-prosjektet vil knyttes til prosjektet «Late effects, rehabilitation and long-term work outcomes among cancer survivors in Norway – the CANWORK study». Hovedmålet i dette PhDprosjektet er å undersøke i sysselsetting, sykefravær og endring i status som næringsdrivende blant selvstendig næringsdrivende som har vært behandlet for kreft, samt hvilke faktorer som har betydning for disse utfallsmålene. Prosjektet benytter allerede innsamlede registerdata fra Kreftregisteret, Norsk Pasientregister og SSB/FD Trygd med informasjon om pasienters kreftdiagnose, behandling, rehabilitering, sysselsetting, sykefravær m.m. Det finnes også relevant informasjon for andre personer enn kreftpasienter som dermed kan benyttes somsammenlikningsgruppe.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad (120 stp) innen helse-, sosial- eller samfunnsvitenskapelige fag eller tilsvarende høyere utdanning. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektetgjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper. Evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam etterspørres. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges.

Søkeren bør ha kompetanse fra helse-, sosial- eller samfunnsvitenskap. Studenten må ha kompetanse innen statistikk, og det er en fordel å ha erfaring fra behandling av store datamengder/registerdata.

Aktuelle kandidater bør beherske norsk eller et annen skandinavisk språk (dansk/svensk).

Personlig egnethet

 • Selvstendighet
 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til å sette seg inn i nye problemomsråder

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 491 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeilemangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Steffen Torp, telefon +4795933134 / 31009416
 • Instituttnestleder Liv H. Ausland, +4731009120

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave eller tilsvarende
 • omtrent 2 siders prosjektskisse
 • Dokumentasjon på språkferdigheter [dersom aktuelt for stillingen]
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS