Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Stipendiat i helse og teknologi

Søknadsfrist: 21.09.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.

Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i helse og teknologi

Om doktorgradsprosjektet

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra høsten 2020 ledige to 100 % åremålsstillinger som stipendiat innenfor forskningsområdet helse og teknologi.

Stillingene er knyttet til Vitensenteret helse og teknologi ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap (ISH), og nærmeste overordnede er instituttnestleder/faggruppeleder. Hovedarbeidssted for den ene stillingen er p.t. Campus Porsgrunn og for den andre Campus Drammen.

Vitensenteret helse og teknologi er et tverrfaglig og tverrvitenskapelig forskningssenter som har som formål å forske og utdanne for personorientert innovasjon i skjæringspunktet mellom helsevesen, digitalisering og teknologi. Senteret fokuserer to sentrale utviklings- og forskningsområder: a) Utvikling og implementering av velferdsteknologi og digital helse som bidrar til «Integrated care» og fremming av helse og velvære og b) Utvikling av studentorienterte pedagogiske design innen helse og teknologi som stimulerer aktiv læring, etisk refleksjon og personorientert praksis.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innen helse- og sosialfag, idrettsfag eller annen bakgrunn (samfunnsfag, teknologi, informatikk, øknomomi) med masteroppgave som vurderes som relevant for stillingene. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Det forutsettes god kjennskap til feltet helse og teknologi og den som ansettes må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk (muntlig og skriftlig).

Det forutsettes at den som får tilbud om stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i Personorientert helserbeid.

Den som ansettes må være fleksibel, ha evne til kritisk tenkning og selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i tverrfaglig og tevrrinstitusjonelt forskningssamarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om stillingen

Stipendiatstilling 1, Campus Porsgrunn

Fokus for stipendiatstillingen vil være innen området implementering av velferdsteknologi og ehelse-løsninger i helse- og velferdstjenestene. Stillingen er knyttet til regionens «Birkelands»-satsning med gaveprofessorat i helse og teknologi og utvikling og etablering av responssentre i kommuner for mottak av informasjon fra velferdsteknologi, egenmonitorering av helse og fra sensorer. Skien kommune er en universitetskommune. I takt med implementering av mer teknologi og avstandsoppfølging, øker behovet for en enhet som tar imot og behandler disse signalene. Endringen og utviklingen går meget raskt, og rundt om i landet er det en rekke forskjellige modeller; alt fra avanserte interkommunale sentra som stadig inkluderer flere tjenester, til små kommuner som lar leverandørene av velferdsteknologi ivareta også responsfunksjonen. Samtidig som kommunene ser et behov for å øke denne tjenesten, er mange veldig i tvil om hvilken modell man bør legge seg på. Det er behov for innovativ tenkning rundt både organisering innenfor den enkelte kommune, i forhold til samarbeidsmodeller og når det gjelder hva et responssenter kan være og hvilke tjenester som kan inkluderes.

Stipendiatstilling 2, Campus Drammen

Fokus for stipendiatstillingen vil være innen området helsefremming og forebygging med teknologistøtte. Stillingen er knyttet til Drammen kommunes samarbeid med USN om satsning på teknologi og digitalisering,; innovasjon og entreprenørskap og folkehelse og livsmestring. Drammen kommune finaniserer også gaveprofessorat innen helsevitenskap med fokus på helse og teknologi. Stipendiatsprosjekt kan utvikles og gjennomføres i samarbeid med planlagte aktiviteter i EU-prosjektet GOGREEN ROUTES (du kan lese mer om prosjektet her). Gjennom EU-prosjektet skal det utvikles ulike fysiske og digitale «natur-baserte tiltak» i seks byer i seks europeiske land. Målet er å utvikle byene til ambassører for urban bærekraft og fremme velvære og god mental helse gjennom samspillet mellom natur og menneske. Det er ønskelig at stipendiatsprosjektet undersøker hvordan teknologiske tiltak som fremmer naturopplevelser («Technature») kan benyttes til å fremme helse og velvære for ulike grupper. Inkludering av immersive teknologi (AR/VR) eller digitale medier (f.eks. mobil applikasjoner) for å øke oppmerksomhet til nærnaturen er ønskelig. Det er også mulig å søke stillingen med annnet innhold, men knyttet til teknologistøttet helsefremming / forebygging.

Søkere til begge stillingene må utarbeide en prosjektskisse på inntil fem sider inkludert referanser med problemstilling(er) som er relevant(e) for et av områdene som er skissert over.Ansettelse skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingene.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • Godt sosialt miljø.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 479 600 i året (LT 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det være aktuelt å ansette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378: NOK 456 400 – 615 900 (LT 51-68) i året.Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i "Inkluderingsdugnaden", og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Stipendiatstilling 1, Campus Porsgrunn: Professor Etty Nilsen: tlf. 97 02 13 25
  • Stipendiatstilling 2, Campus Drammen: Professor Giovanna Caligouri: tlf. 98 66 26 61 eller
  • Professor Hilde Eide, forskningsleder i Vitensenteret helse og teknologi: tlf. 48 24 30 96

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester

2. hovedfags-/masteroppgaven

3. maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse

4. eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen