LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i jernalderens tekstilproduksjon

Søknadsfrist: 21.11.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studenter og 2 200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300 000 innbyggere.


Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag omlag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i jernalderens tekstilproduksjon ved Arkeologisk Museum, Avdeling for samlinger.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Forskningsprosjekt

Hovedmålet med dette PhD-prosjektet er å oppnå ny kunnskap om jernalderens tekstilproduksjon, gjennom å benytte en kombinasjon av arkeologiske, eksperimentelle og/eller arkeometriske forskningsmetoder.

Produksjon av ull og tekstiler av høy kvalitet innebærer en lang og kompleks produksjonsprosess som involverer et bredt spekter av kunnskap og redskaper, som spinnehjul, vevlodd, vevsverd og linhekler. Produksjonen starter med oppdrett av sau, fôrings- og beiteregimer, plukking, sortering og farging av ull, spinning, veving frem til ferdig tekstil. Det er behov for mer empirisk kunnskap om de operative kjedene og spekteret av aktører og redskaper involvert i forhistorisk tekstilproduksjon. Fremfor å fokusere på én spesifikk tekstilproduksjonsteknikk, er det ønskelig at kandidaten tar utgangspunkt i produksjonskjeden og derfra zoomer inn på aspekter ved prosessen (for eksempel produksjon, bruk, deponering, kontekst).

Ull er en sentral komponent i tekstilprodukter fra jernalderen. Folkevandringstiden skiller seg særlig ut med et rikholdig tekstilmateriale av høy kvalitet, som brikkevevde bånd. Prosjektet skal fortrinnsvis fokusere på det arkeologiske materialet fra museets samlinger, men søkere kan også velge andre geografiske områder, data, og perioder om det vurderes som best egnet til å oppnå prosjektets mål og problemstillinger.

Tekstiler og tekstilproduksjon er også sentralt for å utvikle nye forståelser av jernalderens hverdagsliv, sosiale forhold, teknologi, estetikk, ritualer og økonomi. Klær generelt utgjør et understudert materiale i jernalderforskningen. Studier som tar sikte på å identifisere ullfarger og dermed belyse de estetiske og visuelle aspektene ved jernalderens drakt er også av særlig interesse. Tekstilhåndverkets betydning dokumenteres gjennom deponering av redskaper for tekstilproduksjon, som vevlodd i hustufter/boplassfunn, og spinnehjul og vevsverd i graver. Spinnehjul og vevsverd ser også ut til å være viktige i materialiseringen av kjønnsidentitet. Produksjonen av ull henger videre tett sammen med saueavl. Prosjektet gir slik mulighet for å anvende ulike teoretiske perspektiver. Gjennom å fokusere på tekstilhåndverk og håndverker(e), overføring av håndverk og dyrene som er involvert i ullproduksjon kan prosjektet eksempelvis fokusere på som forholdet mellom menneske og sau, håndverk og kjønnsidentitet eller opplæring og overføring av kunnskap j jernaldersamfunnet.

Metodiske tilnærminger

Forskningen på arkeologiske tekstiler og tekstilproduksjonsteknikker er for tiden i utvikling, og det er ønskelig at prosjektet benytter en kombinasjon av arkeologiske, eksperimentelle og/eller arkeometriske forskningsmetoder. Eksperimentelle tilnærminger og samarbeid med moderne tekstilhåndverkere utgjør også et verdifullt bidrag til en dypere forståelse av håndverket og kan fokusere på selve tekstilproduksjonen og/eller på redskaper som spinnehjul, vevlodd, vevsverd og linhekler. Bruk-, produksjon og slitesporsanalyser eller arkeometriske analyser kan potensielt åpne nye veier for å dokumentere, analysere og visualisere tekstilproduksjonen. Mulige tilnærminger kan være mikro IRT-analyse, mikro-fiber/ull analyse for å kartlegge fortidens saueraser og ulltyper gjennom mikroskopiske metoder og digitale bilder som skanningelektronmikroskopi (SEM) eller transmittert lysmikroskopi (TLM), strontium isotopanalyser for å analysere tekstilenes opprinnelse.

«Læring for livet» er et sentralt tema i Universitetet i Stavangers strategiske plan, og museet kan gi et unikt bidrag til dette ved å fokusere på tidligere praksiser og systemer for praktisk kunnskapsoverføring. Potensielle undersøkelsesmuligheter som åpner for samarbeid med forskningsmiljøer innen bevaring, håndverk og eksperimentell arkeologi inkluderer for eksempel:

 • Biografier om ullproduksjon eller produksjon av klær/tekstiler
 • Utnyttelse og bruk av planter og andre stoffer som brukes som pigmenter i tekstilfarging
 • Forstå tekstilproduksjon eller fargingsteknikker gjennom eksperimentelle tilnærminger
 • Forholdet mellom sau og ullproduksjon
 • Produksjon og bruk av redskaper for tekstilproduksjon, som spinnehjul, vevlodd og vevsverd
 • Eksperimentell tilnærminger og slitesporanalyser av vev-lodd, vev-sverd og spinnehjul

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen er sentral for kompetansevurderingen, og søknader som ikke har en prosjektskisse vedlagt vil ikke bli vurdert. Mal for prosjektskisse finner du her.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med NOKUT-godkjent femårig mastergrad (3+2) innenfor arkeologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din høsten 2022 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL - Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90 IELTS
 • International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge PTE
 • Academic - Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Marte Pupe Støyva

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Andersen, tlf: 5181976, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring, publikasjoner og annet relevant forskningsarbeid
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS