Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat innen kognitiv sjenerøsitet og dens effekter på atferd

Søknadsfrist: 12.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, Psykologi - treårig bachelor, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi.


Det er i dag 69 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kognitiv sjenerøsitet og dens effekter på atferd i profesjonelle og prososiale kontekster, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Dette er et ph.d.-prosjekt som er tilknyttet Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning.

Utdanningsstillingen skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om PhD-prosjektet og Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Ph.D.-prosjekt

Mennesker har en tendens til å være 'kognitivt gjerrige'. Det betyr at innsatsen som brukes på kognitive prosesser, som å tenke og evaluere, ofte er relativt lav, selv når kognitive ressurser (arbeidsminne, tid, IQ) er tilgjengelige. Dette resulterer ofte i dårlige vurderinger og beslutninger, og i objektivt dårlige resultater. Et slikt mønster er observert i en rekke private og profesjonelle sammenhenger, inkludert i helsevesen og økonomi.

Prosjektet vil undersøke hvordan det motsatte, 'kognitiv sjenerøsitet', kan oppnås. 'Kognitiv sjenerøsitet' beskriver en tendens til å legge inn en betydelig innsats i kognitive prosesser (for eksempel analyse, refleksjon, simulering, reversering). Prosjektet vil beskrive forholdet mellom 'kognitiv sjenerøsitet' og dens konsekvenser for vurderinger og beslutninger på en rekke områder.

Alle disse områdene kan være et fokus i arbeidet:

1. Hvilken del av kognitiv sjenerøsitet fører til gode vurderinger og beslutninger i profesjonelle sammenhenger (helsevesen, barnevern, sosialt arbeid)?

2. Hvilken del av kognitiv sjenerøsitet fører til samarbeid og prososial atferd i profesjonelle og offentlige sammenhenger?

3. Hvilken del av kognitiv sjenerøsitet påvirker personlige verdier og atferd knyttet til disse verdiene?

En vesentlig del av prosjektet er å utvikle en norsk versjon av en rasjonalitetskvotient, vurdere kvaliteten på vurderinger i forskjellige sammenhenger, og utarbeide en anvendelse av funnene.

Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Kognitiv lab på UIS er et tverrfakultært initiativ som skal være en arena for tverrfaglig samarbeid innen kognisjons- og atferdsforskning. Gjennom Kognitiv lab får realfag og forskning på kognisjon og kunstig intelligens en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og ulike fagområder som studerer samfunnsforhold, menneskelig atferd og læring.

Kognisjon er et fagbegrep som vanligvis inkorporerer mentale prosesser som forståelse, tanker, resonnementer, språk, hukommelse, persepsjon, oppmerksomhet og eksekutive kontrollfunksjoner. Kognitiv nevrovitenskap fokuserer spesifikt på de biologiske prosessene som utgjør grunnlaget for kognisjon. De kognitive vitenskapene bredere forstått undersøker informasjonsbehandlingssystemer i mennesker og dyr og knyttet til kunstig intelligens. Informasjonen som et kognitivt system bearbeider kan dreie seg om f.eks. sanseinntrykk, minner, tanker eller språk, og er gjerne forbundet med kunnskap, oppfatninger og følelser. Forskningen kan også ta for seg samspill i form av f.eks. gruppedynamikk eller interaksjon mellom menneske og maskin.

For mer informasjon om Kognitiv lab, se https://www.uis.no/om-uis/nyheter-og-presserom/oppretter-lab-for-kognisjons-atferds-og-nevroforskning-article141142-8108.html

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor psykologi, samfunnsvitenskap eller et annet relevant fag, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen