LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i metoder for linearisering av svitsjede og kvantiserte systemer

Søknadsfrist: 11.03.2024

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Institutt for energi- og petroleumsteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, produksjon- og prosessteknologi, energiteknologi og batteriteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har nært samarbeid med relevant industri — da særlig innen petroleums- og batterisektoren. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 60 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i metoder for linearisering av svitsjede og kvantiserte systemer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Stilllingen er ledig fra 01.08.2024.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningstema

Prosjektet den som ansettes vil være tilknyttet til tar sikte på å utvikle metoder for linearisering av svitsjede og kvantiserte systemer. Eksisterende metoder inkluderer pulsbreddemodulering, delta-sigma-modulering, støyforming, skjelvesignaler og modellprediktiv regulering. Det er et mål med prosjektet å utvikle metoder som egner seg for høy båndbredde med lav regnerisk forvikling.

I prosjektgruppen er det for tiden tre konkrete eksperimentelle applikasjoner:

 • ultralineær digital-analog-omformer
 • laserinterferometri for måling av forskyning
 • bidireksjonal energiomformer

Disse enhetene vil bli brukt av partnerne innen metrologi, presisjonsmekatronikk og nettilkoblede batterier.

Styringssignaler kan brukes til å mildne effekten av ulineariteter. Dette kan gjøres ved å forsettlig introdusere en forstyrrelse eller støy i et ulineært system hvis dynamikk gir en midlingseffekt. Et riktig utformet skjelvesignal kan glatte også de harde ulineariteter som finnes i svitsjede systemer. Denne glattingseffekten har vært kjent i reguleringsteknikkfaget siden 1940-tallet, da denne typen signaler ble brukt til å redusere friksjon i kanontårn og til å dempe grensesykler i vannkraftverk med ulineær dynamikk. I nyere tid har skjelvesignaler mest blitt brukt i signalbehandling: for å oppnå «superoppløsning» i Hubble-teleskopet og forvrengningsfrie digitale lydopptak.

Den som ansettes vil få mulighet til å samarbeide med forskere i partnerinstitusjonene og dra nytte av disse forsknings- og utdanningssamarbeidene. Prosjektgruppen du vil bli endel av har brukt skjelvesignaler til å bygge en digital til analog-omformer med høyere oppløsning enn andre publiserte resultater. Dette vil fungere som et startpunkt for prosjektet, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Aalborg universitetet, Justervesenet, Det tekniske universitetet i Eindhoven, samt The University of Newcastle i Australia. Som en del av stillingen er det ønskelig med et forskningsopphold ved en av disse institusjonene.

Målsettingene for denne stillingen er å utvikle metoder for linearisering av svitsjede og kvantiserte systemer, mer spesifikt:

 • utvikle nye modellbaserte metoder (optimalregulering som modellprediktiv regulering vil være et startpunkt),
 • undersøke applikasjoner i digital-analog omforming, laserinterferometri og kraftelektronikk

Arbeidet kan ha vekt på eksperimentelle resultater eller teori avhengig av bakgrunnen din.

Som en del av prosjektteamet vil du jobbe sammen med andre høyt motiverte og dyktige ph.d.-kandidater og forskere. Du vil også ha tilgang til kunnskapsbasen, state-of-the-art forskningsinfrastruktur og innvirkningsorientering til partnerne i teamet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk og innvevde systemer eller signalbehandling eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2024 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du har:

 • erfaring med systemer og reguleringsteknikk (f.eks. lineær systemteori)
 • erfaring med optimering og estimering (f.eks. modellprediktiv regulering eller sannsynlighetsteori)
 • erfaring med fysisk modellering og simulering (f.eks. SPICE, Modelica, MATLAB/Simulink/Simscape, COMSOL eller liknende programvare)
 • kvaliteten og relevansen til dine publikasjoner, og arbeidskapasitet
 • motivasjon og potensiale for forskning innen fagfeltet
 • erfaring og entusiasme for eksperimentelt arbeid
 • evne til å arbeide selvstendig og i lag, ta ansvar og være ansvarlig, løse problemer, være kreativ og innovativ

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. 

Internasjonale søkere må dokumentere dette med gyldig sertifikat fra en av følgende tester:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med fullført mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land
 • søkere som er fritatt basert på NOKUT sin GSU liste

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • tilgang til Lifekeys, digital tjeneste for ivaretakelse av egen mental helse og livskvalitet
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særsskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

 • Førsteamanuensis Arnfinn Aas Eielsen, tlf 51832823, e-post: arnfinn.a.eielsen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS