Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i kjønnsstudier

Søknadsfrist: 01.08.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.200 studenter og 160 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern.


Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole. Senter for kjønnsstudier er også tilknyttet fakultetet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i kjønnsstudier med fokus på etikk i teknologi-mediert omsorg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Stillingen er knyttet til Senter for kjønnsstudier, og er ledig fra 1.1.2021

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Kandidaten vil være en del av forskerskolen for radikal tverrfaglighet (ITEM), ved UiS.

Om prosjektet

PhD-stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH), finansiert av HELSEVEL-programmet i Norges forskningsråd. Dette forskningsprosjektet har som mål å utvikle omsorgsetikk som svar på den økende bruken av, og etterspørsel etter, teknologi i omsorg.

Mer effektivitet og innovasjon presenteres ofte som løsninger på disse nye kravene, og utvikling av og bruk av ny teknologi er sentrale sider ved disse løsningene. Foreløpig har vi likevel lite kunnskap om omsorgsetiske aspekter ved teknologisk innovasjon, også innenfor dagens teknologi-medierte omsorgspraksiser. QUALITECH reviderer derfor omsorgsetikk i praksis- og erfaringsnære kontekster, i en tid hvor helse – og velferdspolitikk, tjenester og praksis er i endring.

Vårt forskningsspørsmål er: hvordan kan teknologi-mediert omsorg bli mer etisk forsvarlig - og tilsvarende, hvordan kan omsorgsetikk bli mer teknologibevisst? Prosjektet består av fire arbeidspakker: 1) Elektronisk standardisering i barnevernstjenesten, 2) Selvforståelse og idealer i teknologi-mediert omsorg, 3) Forestillinger om teknokropper og omsorg, og 4) Ledelse, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis.

Denne doktorgradsstillingen er tilknyttet arbeidspakke 3: Forestillinger om teknokropper og omsorg. Forskningsområdet for ph.d.-stillingen fokuserer på forestillinger og fortellinger om omsorgsroboter. I dag er omsorgsroboter på vei inn i helse- og velferdssektoren, men forestillinger og fortellinger om omsorgsroboter, så vel som serviceroboter, har eksistert i (spekulativ) fiksjon i mange år. De siste årene manifesterer slike forestillinger og fortellinger om omsorgsroboten seg også i politiske dokumenter for mer innovative og effektiv helse- og velferdstjenester. Hva kan slike forestillinger bidra med i en reforhandling av tradisjonell omsorgsetikk på den ene siden, og til å møte det økende behovet for etiske vurderinger i teknologi-mediert omsorg på den andre? Vi er særlig opptatt av hvordan forestillinger og fortellinger om omsorgsroboter er sammenfiltret med spørsmål om kjønn, seksualitet, rase, alder, funksjonsnivå og klasse, for eksempel, hvordan de blir presentert og sirkulert i offentlighet, kultur og politikk, og hvordan denne typen omsorgsteknologier genererer viktige etiske spørsmål for vår samtid.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Vi inviterer søkere til å skissere et prosjektforslag på maks 5 sider om forestillinger og fortellinger om omsorgsroboter. Det er flere innganger til dette forskningsområdet, men foreslåtte tilnærminger er:

a) Fortellinger som kunnskapsproduksjon: hvordan kan forestillinger og fortellinger om omsorgsroboten fungere som tenkeverktøy for epistemologiske spørsmål i vår tid? Relevante casestudier er for eksempel nyere utvikling innenfor feministisk posthumanisme, mangfoldsstudier, STS, eller i moderne spekulativ fiksjon.

b) Velferdsstatsteknologier: hvordan aksentuerer økende bruk av omsorgsroboter i helse- og velferdstjenestene etiske og politiske utfordringer knyttet til brukermedvirkning? Relevante casestudier er for eksempel forestillinger om omsorgsroboter og sårbare brukergrupper, og potensielle spenningsfelt mellom styring og deltakelse i teknologi-mediert omsorgspraksis.

c) Situasjonsbilde av omsorgsroboten: hvordan produserer forestillinger og fortellinger om omsorgsroboten kjønnede, rasialiserte, klassebaserte eller artsavgrensede maktdynamikker og relasjoner? Relevante casestudier er for eksempel kroppsliggjøring av omsorgsroboter (i fiksjon og / eller i det virkelige liv) og etikk i sosial robotikk.

Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor kjønnsforskning eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kandidater med minoritetserfaring knyttet til rasialisering, etnisitet, kjønn, seksualitet og/eller funksjonsnedsettelse, oppfordres spesielt til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Faglige spørsmål om stillingen og QUALITECH prosjektet rettes til førsteamanuensis Ingvil Hellstrand: tlf 51831543, e-post: [email protected]. Hellstrand er hovedveileder for PhD-stillingen.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse (max 5 sider)
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen