Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i fluidmekanikk

Søknadsfrist: 30.10.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i fluidmekanikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi og petroleumsteknologi.

Forskningsprosjektet vil fokusere på studier av fortrengning av ikke-blandbare væsker i ringromgeometrier, motivert utfra brønnkonstruksjonsoperasjoner.

Stillingen er ledig fra desember 2020.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningen er relatert til primærsementering, en kritisk brønnkonstruksjonsoperasjon som innebærer fortrengning av olje- og vannbaserte væskepar fra ringrommet mellom foringsrør, eller mellom foringsrør og bergveggen. Fullstendig fortrengning av den opprinnelige væsken fra ringrommet som skal sementeres er ansett å være et viktig suksesskriterium for primærsementering. Dette innebærer at blanding av væskepar og potensiell kontaminering av sementpasta må begrenses så mye som mulig.

Forskningsprosjektet vil studere både tetthetsstabile og tetthetsustabile fortrengninger i ringrom hvor det indre røret ikke er sentrert, det vil si i eksentriske ringrom. Fokus vil være på væskepar som er ikke-blandbare. Overflatespenningen mellom væskepar kan ha signifikant innvirkning på strømningen nær grenseflaten mellom væskene og global fortrengningseffektivitet, mens væskenes fuktegenskaper kan enten promotere eller forhindre fjerning av væskelag langs vegger. Kontaminering og gjenværende veggfilmer kan ha negativ innvirkning på sementens kvaliteter som brønnbarriere og bør minimeres så langt det lar seg gjøre.

Det er behov for både eksperimenter og nye modeller for å styrke forståelsen av ovennevnte effekter ved fortrengning i eksentriske ringrom. Hovedmålet med prosjektet er å bedre denne forståelsen gjennom en kombinasjon av eksperimentelt arbeid, resultatanalyse og matematisk modellering av væskefortrengning.

Viktige delmål inkluderer:

 • gjennomføre en systematisk skaleringsanalyse for å identifisere optimale væskepar, dimensjoner på eksperimentelt oppsett og relevans for industrielle forhold,
 • utvikle eksperimentelle metoder for å studere og analysere fortrengning av ikke-blandbare væskepar i ringromsgeometrier,
 • identifisering av fortrengningstyper eller regimer (f.eks. viskositetsdominerte eller treghetsdominerte fortrengninger) og klassifiser regimene i form av styrende dimensjonsløse tall (eksentrisitet, Reynoldstall, Froudetall, kapillærtall osv.)
 • gjennomføre modelleringsstudier knyttet til fortrengningseksperimentene, mulig kombinert med numeriske simuleringer av andre væskeparametre og geometrier

Forskningen er knyttet til brønnkonstruksjon og primærsementering av foringsrør, men vil også være relevant for matvare- og prosesseringsindustrier, samt tetthetsdrevne strømninger i andre industrier og i naturen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fysikk, matematikk, petroleumsteknologi, 'computational sciences' eller annen relevant naturvitenskapelig bakgrunn, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Søkere må besitte kunnskap og kompetanse innen et eller flere av følgende fagområder:

 • fysikk
 • fluidmekanikk, eksperimentelt og/eller numerisk
 • matematikk
 • instrumentering
 • petroleumsteknologi

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for alle som skal delta på doktorgradsprogrammet.

Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav til dokumentasjon:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS