LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i Explainable AI

Søknadsfrist: 23.04.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Institutt for data- og elektroteknologi utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk, signalbehandling og medisinsk teknologi, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling og medisinsk teknologi. I tillegg tilbys PhD-utdanning innen disse fagområdene. Det er for tiden 70 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdoktorer, og 900 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i Explainable AI (XAI) ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig fra august 2023.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Stillingen er knyttet til MediaFutures, som er en del av Forskningsrådets forskningsbaserte innovasjonsordning. Institutt for data- og elektroteknologi er oppgaveleder i arbeidspakke 3 om medieinnholdsproduksjon og -analyse.

Forskningstema

I samarbeid med industripartnere fra nyhetsmedier og medieteknologi, arbeider forskere ved MediaFutures på temaer som medieopplevelser, anbefalingsteknologi, innholdsproduksjon og -analyse, interaksjon og tilgjengelighet, og norsk språkteknologi. Målet er å utvikle ansvarlige teknologiske løsninger på samfunnsutfordringer som kunstig intelligens, falske nyheter, ekkokammere og politisk polarisering. Resultatene blir nye digitale verktøy, analysemetoder og innholdstyper for fremtidens medier. Senteret gjennomfører også forskerutdanning innen medieteknologi og innovasjon. Dette vil skape resultater som nye patenter, prototyper, forskningsartikler og programvare, samt innovative oppstartsbedrifter. Les mer om senteret her.

Vi ser etter en kandidat som ønsker å jobbe i forskningsfrontene innen ansvarlige medieteknologier med fokus på Explainable AI (XAI) for Trustworthy News Generation. Interessen rundt kvalitetsjournalistikk har økt etter hvert som enorme mengder feil og desinformasjon spres over internett. Journalister og redaktører i nyhetsmediebedrifter er under press for å produsere kvalitetsjournalistikk på kort tid. Nylige fremskritt innen store autoregressive språkmodeller som ChatGPT har vært effektive i å generere sammenhengende tekst som ofte ikke kan skilles fra menneskelig skrevet tekst. Imidlertid er de preget av "hallusinasjoner" og er ikke i stand til å inkorporere verdenskunnskap og faktadata fra kunnskapsbaser og leksikon. En annen stor utfordring er knyttet til påliteligheten til AI-modellene som brukes. Dette prosjektet har som mål å utnytte kraften til XAI-metoder for å generere faktabasert innhold på en pålitelig og transparent måte.

Den rette kandidat til denne stillingen vil fokusere på å foreslå, utvikle, implementere og validere explainable AI-modeller for generering av faktisk innhold i samarbeid med partnerne, med følgende generelle mål:

1. gjennomføre en omfattende litteraturundersøkelse av de nyeste XAI-metodene for NLP, spesielt i tekstgenerering2. bruke XAI-metoder for å avsløre feiltilfellene og sårbarhetene til eksisterende autogregressive modeller3. bruke automatisert faktasjekk for å flagge falsk informasjon i generert innhold4. utvikle metoder for å generere tekst på en kontrollert måte basert på faktainformasjon5. foreslå, utvikle og validere nye XAI-modeller for å generere faktabasert informasjon6. formidle resultatene av forskningen i internasjonale og fagfellevurderte tidsskrifter og konferanser7. utvikle fungerende prototyper og demoer ved å bruke forskningsideene

Forskningsgruppens oppgave er å bygge nye løsninger for informasjonsinnhenting og web mining for neste generasjons søkemotorer og intelligente systemer, ved å bruke banebrytende maskinlæring og AI. Vi er i forkant av den internasjonale forskningsscenen og publiserer jevnlig på toppkonferanser, som SIGIR, WWW, WSDM, CIKM og ECIR.

Ph.d.-kandidaten vil samarbeide tett med forskere og partnere, inkludert Schibsted, BT, Wolftech og TV2, og med relevante forskere og partnere i andre arbeidspakker. Kandidaten vil også være en del av forskningsgruppen "The Information Access & Artificial Intelligence (IAI) lab" ved Institutt for data- og elektroteknologi. Kandidaten vil også gjennomføre utplasseringer hos industripartnere i MediaFutures og forventes å besøke senterets hovedkontor ved Universitetet i Bergen med jevne mellomrom.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor maskinlæring, naturlig språkbehandling (NLP) eller informasjonsinnhenting (IR), eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2023, er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • har grunnleggende kunnskap innen maskinlæring, NLP og IR
 • har kompetanse innen Python-programmering for trening og eksperimentering med store språkmodeller
 • har kjennskap til XAI-metoder, automatisert faktasjekking
 • er motivert for å drive forskning og publisering av høy kvalitet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

For spørsmål om MediaFutures SFI vennligst kontakt senterleder Prof. Christoph Trattner, tlf: 45 39 61 80, e-post: christoph.trattner@uib.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Rosa Andrade, tlf: 51 83 11 91, e-post: rekruttering@uis.no.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev (maksimalt én side)
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS