Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i distribuerte energisystemer

Søknadsfrist: 30.04.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning.

Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i distribuerte energisystemer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Stillingen vil være en del av ESR (early stage researcher)-prosjektet «Development of real-time smart data analytic tools for monitoring and optimum operation of MGT (micro gas turbinessystems” i Marie Skłodowska-Curie programmet Next MGT, og er finansiert gjennom dette prosjektet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Om prosjektet:

Den tiltagende tendensen til økt bruk av fornybare energikilder og distribuert kraftgenerering krever pålitelige og effektive energienheter som kan levere kraft ved behov. Disse enhetene, som kan bruke CO2-fritt eller CO2-nøytralt brensel som for eksempel hydrogen og biodrivstoff, gir den fleksibiliteten som trengs for å stabilisere energisystemer som er basert på varierende fornybar energiproduksjon. I denne sammenhengen er mikrogassturbiner (MGT) ansett som en lovende teknologi grunnet høy operasjonell fleksibilitet, robusthet i forhold til drivstoffet de bruker og lavt vedlikeholdsbehov. Hovedutfordringen knyttet til distribuert kraftgenerering er evnen til å opprettholde ytelse og tilgjengelighet samtidig som man minimaliserer drift- og vedlikeholdskostnader. Videre, siden bruken av distribuert kraftforsyning er tiltagende på grunn av gunstige økonomiske forhold og teknologiutvikling, så er det en utfordring hvordan samspillet mellom MGT-enheter og produksjon fra varierende fornybare energikilder kan driftes optimalt.

Prosjektet vil derfor utvikle kunnskap og validerte verktøy og metoder for tilstandsovervåking og optimalisert drift av MGT-systemer i sanntid ved å bruke smarte tilnærminger basert på kunstig intelligens (AI). De forventede resultatene vil føre til høyere tilgjengelighet og fleksibilitet og lavere kostnader knyttet til investeringer og operasjoner.

Arbeidsoppgavene til stipendiaten vil hovedsaklig inkludere:

 • finne og vurdere passende AI-baserte metoder for modellering og monitorering av MGT-systemer
 • finne og vurdere passende optimaliseringsmetoder for for maksimal drift av energisystemer som kombinerer MGT og varierende energikilder
 • identifikasjon og bruk av passende verktøy/programvare.
 • modellering av en referansecase (casestudie) for å illustrerere og vurdere godheten av metodene som blir utviklet
 • innsamling og bruk av eksperimentelle og simulerte data i samarbeid med prosjektpartnerne for validering av verktøyene som utvikles

Tett forskningssamarbeid og forskerutveksling er et sentralt element i et Marie Skłodowska- Curie program. Det er obligatorisk med utstasjonering hos noen av de andre prosjektpartnerne i perioder for å få tilgang til partnernes forskningsfasiliteter, kompetanse og data.

Prosjektet vil utvikle kunnskap og verktøy for monitorering og optimal styring av distribuerte energisystemer ved å bruke modeller basert på fysikk og AI-teknikker.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor maskinteknikk med fokus på turbomaskineri og modellering av kraftanlegg, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

I tillegg bør du ha:

 • kunnskap om modellering av varme- og massebalanse og numeriske metoder
 • erfaring med bruk av AI og datadrevne metoder for modellering og analyse
 • erfaring med bruk av optimaliseringsmetoder
 • erfaring med programmeringsspråk og kommersielle programvarepakker som Python, MATLAB, IPSEpro, Aspen/Hysys og liknende og
 • god kjennskap til Microsoft Office pakken

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende kriterier:

Unge forskere (ESR) er definert som de som ved ansettelsestidspunktet er i sine fire første år (fulltidsengasjement) av sin forskningskarriere.

Marie Curie Innovative Networks er et mobilitetsprogram. Det er et krav at forskere i dette programmet har opphold i flere land i ansettelsesperioden. Ved tidspunktet kandidaten ansettes av vertsinstitusjonen, i dette tilfellet UiS, så må kandidaten ha oppholdt seg mindre enn 12 måneder i Norge før ansettelsestidspunktet. Kortere opphold som ferier telles ikke i denne sammenhengen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +47 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen