LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i arkeologi og kognisjon

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin. Museet har i dag 80 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i arkeologi og kognisjon ved Arkeologisk museum. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Forskningsprosjekt

Ph.d. i arkeologi og kognisjon: tverrfaglige tilnærminger til forholdet mellom mennesker og dyr i arkeologi.

Hovedmålet med dette ph.d.-prosjektet skal være å oppnå nye forståelser av menneske-dyr relasjoner i arkeologi ved å kombinere arkeologisk og kognitiv forskning. Gjennom forhistorien har mennesker delt planeten med andre dyr, med ulike arter i forskjellige miljøer. Dyr har blitt temmet, avlet, domestisert, begravet, tatt vare på som kjæledyr og ledsagere, i tillegg til å bli utnyttet til mat og produkter.

Prosjektet skal bruke en tverrfaglig tilnærming for å forbedre vår forståelse av endrede forhold mellom mennesker og dyr i forhistoriske miljøer. Ved å integrere arkeologi eller arkeometri, menneske-dyr studier (HAS, Human-Animal-Studies) og kognitive studier, skal prosjektet ha som mål å gå utover den rent praktiske bruken av dyr i arkeologi, videre til studiet av mennesker og dyrs interaksjon, samkvem og samspill, eller ta for seg hvordan skiftende sammenfiltringer mellom mennesker, ville dyr og husdyr formet deres hverdagsliv.

Nye former for interaksjoner mellom mennesker og dyr har vært drivende i sivilisasjonsutvikling. Dette har endret relasjoner mellom arter og ført til forandringer i materiell kultur. Disse prosessene er i dag forstått primært i form av de konsekvensene som endringene har fått, men det biologiske og kognitive fundamentet som ligger til grunn for interaksjon og kommunikasjon mellom arter i lite grad utforsket i arkeologi. Ph.d.-prosjektet skal fortrinnsvis studere interaksjoner mellom mennesker og dyr, og dyrs kognisjon, ved å undersøke temaer som biokjemiske forutsetninger for utvikling av menneske-dyr bindinger, eller nevrologiske/kognitive aspekter av interaksjoner mellom mennesker og dyr, i kombinasjon med en studie av arkeologiske data.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Arkeologisk museum og Kognitiv lab, og vil nærme seg arkeologisk forskning om forholdet mellom mennesker og dyr som en kombinasjon av tre perspektiver:

 • Interaksjoner mellom mennesker og dyr som biologiske prosesser - vurderinger av biokjemiske data
 • Menneske-dyr interaksjoner som sosiale prosesser - vurdering og utvikling av teorier for å utforske samhandling mellom mennesker og dyr
 • Menneskedyr-interaksjoner som kognitiv prosess - vurdering og eksperimenter støttet av Kognitiv lab

Aktuelle problemstillinger kan være å søke nye forståelser av domestiseringshendelser eller prosesser som la grunnlag for nye levemåter, for eksempel øyeblikk hvor relasjoner mellom mennesker og dyr ble penset inn på nye spor eller konfigurert på nye måter, som pastoralisme, transhumans eller setring, eller gjennom å fokusere på forutsetningene for domestisering gjennom sameksistens og gjensidig nytte og på hvordan mennesket selv lar seg forme og påvirke av andre arter (temming, kommensalisme).

Potensielle forskningsspørsmål kan være:

 • Hvorfor ble noen arter domestisert og andre ikke?
 • Hvordan la bruken av melkeprodukter eller andre sekundære animalske produkter grunnlag for nye typer relasjoner?
 • Hvordan utspilte interaksjon mellom mennesker og dyr seg i hverdagen, som en del av felles husholdninger, flokker eller andre konfigurasjoner med flere arter?
 • Hvordan bidro nye miljønisjer til å legge grunnlag for nye typer mennesker-dyr-forhold?

Arter av interesse spenner fra hunder, katter, høner, sauer, geiter, storfe, griser, reinsdyr og andre hjortarter.

Domestisering er et av arkeologiens store spørsmål og forholdet mellom mennesker og dyr er også helt sentralt innen miljøhumaniora. De tradisjonelle fortellingene om fortiden, skissert som en utvikling der menneskene gradvis har tatt kontroll over dyr og andre ressurser, blir stadig mer omstridt. Arkeologisk materiale kan bidra til eller utfordre og bestride nåtidens normer og forståelse av grensedragningene mellom mennesker og andre vesener. Arkeologiske analyser kan eksempelvis omfatte studier av dyrebein, husholdningsmateriale og organisering av rom.

Nye vitenskapelige analyser har lykkes med å utvide nye forståelser av utviklingen av nye relasjoner, interaksjoner og hendelser. Gjennom arkeometriske metoder som DNA og sporstoffer i forhistoriske dyrebein, isotopanalyser, lipidanalyser av keramikk, samt og mikroarkeologiske studier, kan dyrebein og annen materialitet fra dyr utforskes, for eksempel bein, keramikk og sekundære produkter av organisk opprinnelse som fibre, fjær og hår.

Selv om det er å foretrekke at prosjektet omhandler det arkeologiske materialet fra museets samlinger, står søkere fritt til å velge geografiske områder, data, og perioder som er best egnet til å oppnå målene.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt som formulerer relevante vitenskapelige forskningsspørsmål forankret i gjeldende metoder og teorier, orientert mot en tverrfaglig tilnærming der arkeologiske data kombineres med kognitive studier. I skissen må det inngå en plan for hvordan tilgang til relevante datasett skal sikres.. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor arkeologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Professor og forskingsleder Kristin Armstrong Oma, tlf: 51 83 26 01 / 905 77 653, e-post: [email protected] eller
 • Førsteamanuensis Anja Mansrud, tlf 416 82 138, e-post [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 30 11, e-post [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS