Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat eller postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Søknadsfrist: 15.04.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 180 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 2000 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 60 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig inntil to åremålsstillinger som stipendiat eller postdoktor ved forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Stillingene er organisatorisk plassert ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi.

SHARE ble etablert i 2017 og er ett av ni forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 50 forskere tilknyttet senteret.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen harforskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsløp med minst 50% forskerutdanning per år.

Postdoktorstillingen skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år i 100% stilling, eller inntil fire år i 50% stilling.

Søkere bes angi i søknaden hvilken stillingstype og -prosent som foretrekkes. Stillingene er ledige fra juni 2020.

Om fagområdet

Fagområdet for stillingene er kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonal anerkjent forskning i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn. De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsområder:

 • Ledelse og pasientsikkerhetProsjektet skal studere betydningen av ledelse for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, og hvordan ledere kan tilrettelegge for dette. Det finnes lite kunnskap om ledelse og lederes arbeid innen kvalitet og sikkerhet. Prosjektet skal kartlegge mekanismer, egenskaper og arenaer som er sentrale i organisasjoner eller miljøer som har lykkes med å skape åpenhet, proaktive tilnærminger og omgivelser som fremmer kvalitet og sikkerhet.
 • Resiliensverktøy i praksisDet er manglende metoder og verktøy for å overføre resiliensteori, prinsipper og ideer til praksis. Prosjektet skal studere hvordan resiliens kan integreres i verktøy og implementeres i praksis gjennom for eksempel Resilience Performance Enhancement Tool (RPET), simuleringsaktiviteter, eller gjennom å skape refleksjonsrom (reflexive spaces). Dette prosjektet vil handle om evaluering av hvordan verktøy og læringsressurser som er utviklet for å fremme suksess fungerer i praksis og hvordan dette kan utgjøre et grunnlag for intervensjoner for å fremme resiliens i helsetjenesten.
 • Komplekse pasientforløpDet er manglende kunnskap om sikkerhet og kvalitet for pasienter som gjennomgår behandling i komplekse pasientforløp. Pasienter står i fare for å falle gjennom ulike gap mellom for eksempel behandlingsnivå, ulike behandlingsinstitusjoner og fagspesialister som er involvert. Prosjektet skal studere tilpasninger som skjer i disse forløpene og bidrar til at pasienter får de tjenestene de har behov for. Her kan det være relevant å se på samarbeid og samhandling for pasienter med sammensatte problemer og hvordan man kan sikre systematisk og koordinert behandling med felles behandlingsmål.
 • Samarbeidslæring som del av sikkerhetsarbeidSamarbeidslæring er sentralt for pasientsikkerhet. Dette prosjektet skal studere betydningen av samarbeidslæring for å bedre observasjonsevne i helsetjenesten. Det er manglende kunnskap om observasjonsevne og hvordan denne kan styrkes, i samarbeid med ulike aktører i helsesystemet. Prosjektet skal studere læring og mekanismer som er involvert og hvilken rolle ulike aktører (helsepersonell, pasienter og familien) har for å styrke observasjonsevne.
 • Tverrfaglig teamarbeid og selvstyrt læring i helsetjenestenTverrfaglig teamarbeid og selvstyrt læring er sentralt for sikkerhet og kvalitet i tjenesten. Det er manglende kunnskap om tverrfaglig teamarbeid, selvstyrt læring og bruk av digitale kompetanseverktøy. Dette prosjektet vil derfor integrere tverrfaglig teamarbeid, selvstyrt læring ved bruk av digitale verktøy og forske på hvordan dette kan bidra til utvikling av tekniske og ikke-tekniske ferdigheter i ulike deler av helsetjenesten.

Posisjoneringsskisse

Det er behov for variasjon i faglige og metodiske tilnærminger til de prioriterte forskningsområdene. Prosjekter med tilknytning til de prioriterte forskningsområdene bør innrettes mot ett eller flere kliniske felt som for eksempel det prehospitale feltet, det akuttmedisinske feltet eller andre fagområder innen spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten og samhandlingen mellom disse.

Søkere bes utarbeide en to-tre siders skisse som posisjonerer søkeren i forhold til kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og ett eller flere av de prioriterte områdene over, samt redegjør for mulige problemstillinger, forskningsspørsmål, metoder og eventuelle publikasjoner. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles. Ved tilbudt stilling vil skissen bli gjenstand for diskusjon og mulige endringer i samråd med veiledningsteam på UiS og kollegiet i SHARE.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som stipendiat kreves en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor et relevant område for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnitts-karakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvarer B eller bedre.

For ansettelse som postdoktor kreves doktorgrad innenfor et relevant område for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, fortrinnsvis av nyere dato. Søkere som ikke har innlevert sin doktorgrads-avhandling vil ikke bli vurdert.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i norsk/skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig, samt engelsk

Posisjoneringsskisser vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av resiliens og de prioriterte forskningsområdene.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Det helsevitenskapelige fakultet og SHARE har få menn innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, e-post: [email protected], tlf 5183 1558.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen, samt hvilken stillingsprosent du foretrekker.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • posisjoneringsskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen