LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i nevroteknologi og kunstnerisk uttrykk

Søknadsfrist: 20.05.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerinsk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultetet er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i nevroteknologi og kunstnerisk uttrykk ved Fakultet for utøvende kunstfag. Stillingen er ledig fra 1.oktober 2021.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid som universitetet har etablert i samarbeid med Universitetet i Agder. Stillingen skal kvalifisere for kunstnerisk virke og kunstnerisk utviklingsarbeid på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med kunstnerisk utviklingsarbeid eller fire år med 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Nevrologen Zemir Zeki skriver at «kunstnere er på en måte nevrologer som studerer hjernen med teknikker som er unike for dem» (1999). Dette gjenspeiler Helmholtz sitt syn på kunstnere «som personer hvis observasjoner av sanselige inntrykk er spesielt levende og presise» i kraft av hva «de har funnet ut gjennom mangfoldige eksperimenter i de mest varierte retninger» (1871). Halvannet århundre senere har vi psykologiske og adferds-baserte verktøy til å studere perseptive, affektive og kognitive trekk ved den menneskelige erfaring. Kan denne teknologien også bli brukt til å fremheve kunstneriske uttrykk, og kan en slik prosess til gjengjeld utdype vår forståelse av det menneskelige erfaringsperspektivet?

Gjennom UiS sin kognitive lab, inviterer vi kunstnere – lyd, audiovisuell, multimedia, og/eller dansebasert – til å utforske potensialet for å inkludere nevroteknologi i en kunstnerisk kontekst. Dette er knyttet sammen med fakultetets ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid, og prosjekter bør derfor vektlegge kunstnerisk praksis, samtidig med at perspektiver på persepsjon/resepsjon skal være integrert i det kunstneriske arbeidet.

Prosjektet skal utforske hvordan verktøy som ‘eye tracking’, GSR, ansiktsfølelse-gjenkjennelse og EEG, kan brukes til å utvikle nye kunstneriske praksiser, men også hvordan slike praksiser kan hjelpe oss å forstå menneskelig adferd og menneskelige trekk.

Mulige forskningstematikker inkluderer:

 • Bruke ‘live’ datastrøm fra flere sensorer – som ‘eye tracking’, ansiktsfølelse-analyse, GSR, kroppsbevegelse, hjerterate, og EEG – til å utvikle interaktive utøvende arbeid og installasjoner.
 • Utvikle virtuelle kunst/utøverrom som kombinerer ‘live’ strømming VR-miljø med sensorteknologi.
 • Utvikle nye former for kunstneriske narrativer som øker mottakers bevissthet av deres egen skiftende psykologiske/affektive tilstand.
 • Eksperimentere med hva effekter spesifikke auditive/visuelle scener har på en persons sanselige opplevelse.
 • Bruke psykologiske responser til en eller flere publikummere til å forme kreative praksiser, enten iterativt over tid, eller i improviserte settinger.
 • Tilpasse/utvikle hybrid sensorteknologi eller analyse for tilnærminger til å støtte kunstneriske mål.
 • Utforske sammenhenger mellom notasjon, instrument interaksjon, og kognitive feed-back prosesser i utøvende musikk.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

Du må normalt ha fullført utøvende og/eller skapende mastergrad innen relevant fagområde fra et norsk eller utenlandsk universitet eller høyskole. Alternativt kan kunstnerisk produksjon bli vurdert som likeverdig.

Relevansen av mastergraden (eller tilsvarende) vil bli vurdert opp imot doktorgradsprosjektet.

Videre legges det vekt på at du:

 • viser potensiale til å nå et nasjonalt og internasjonalt kunstnerisk nivå innen utgangen av stipendiatperioden
 • er motivert og har forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen i løpet av ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prodekan for forskning og innovasjon, professor Petter Frost Fadnes, tlf 51834036, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011, epost [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din motivasjon for stillingen og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og kunstnerisk portefølje
 • publikasjoner eller annet relevant kunstnerisk arbeid
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøvespill eller ytterlig dokumentasjon av kunstnerisk praksis. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS