LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Rådgiver innenfor finansiering og oppfølging av internasjonale utdanningprosjekt

Søknadsfrist: 10.08.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2. 200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet.


Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities.

Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver innenfor finansiering og oppfølging av internasjonale utdanningsprosjekt ved Utdanningsavdelingen, Internasjonal seksjon.

Universitetets samarbeidsaktiviteter i og utenfor Europa er økende. Vi har ambisjoner om å fortsatt intensivere deltakelsen i det globale kunnskapsfellesskapet for å ytterligere heve kvaliteten og relevansen av våre utdanningsprogram. Samtidig har vi som målsetting å øke det økonomiske handlingsrommet for å nå de strategiske målene våre. Ønsker du å bidra til denne utviklingen? Da har du mulighet til å jobbe med dyktige og engasjerte kollegaer i Internasjonal seksjon.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef og skal bidra til å legge til rette for økt ekstern finansiering til internasjonalt utdanningssamarbeid og sømløse samarbeidsprosesser for mobilitet i pågående eksternfinansierte utdanningsprosjekter ved UiS.

Hovedoppgaver

 • Mobilisere ansatte og fagmiljø til å levere flere prosjektsøknader om ekstern finansiering.
 • Optimalisere søknadsprosessen for fagmiljøene og forbedre søknader.
 • Informere og veilede om samarbeidsprogram, nye finansieringskilder og bedre utnytting av eksisterende finansieringskilder.
 • Utvikle og tilby støttetjenester fra Internasjonal seksjon til fakultetene i pågående prosjekter, særlig med hensyn til mobilitetsaktiviteter.
 • Følge opp internasjonale samarbeidsprogram og -prosjekter som forvaltes av Internasjonal seksjon.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • minimum fem års relevant erfaring, arbeidserfaring fra høyere utdanningssektor vektlegges
 • kjennskap til nasjonal og europeisk utdanningspolitikk, samt eksterne finansieringskjelder for samarbeid (EU, HK-dir, Norad etc)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse

Videre legges det vekt på at du:

 • har erfaring med prosjektutvikling, søknadsprosesser og å skrive søknader om ekstern finansiering av prosjekter
 • samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaring og informasjon
 • er initiativrik og utviklingsorientert, tar ansvar og har gode gjennomføringsevner
 • har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 550 000-650 000,- bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn og ansettelse som seniorrådgiver i kode 1364 vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Heidi Pedersen, telefon: 51 83 17 83, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS