LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Juridisk rådgiver i Utdanningsavdelingen

Søknadsfrist: 20.04.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som juridisk rådgiver i Utdanningsavdelingen, Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene.

Utdanningsavdelingen er organisert i fire seksjoner som bistår fakultetene og rektoratet med utredningsarbeid, rådgivning og strategisk utviklingsarbeid knyttet til utdanningskvalitet på alle nivå.

Seksjon for kvalitet og utvikling i utdanningene har ansvar for kvalitetsarbeid, analyse- og utredningsarbeid. Seksjonen ivaretar også sekretariatsfunksjon for læringsmiljøutvalget, utdanningsutvalget, klagenemda og skikkethetsnemda.

Hovedoppgaver:

 • ivareta sekretariatets tjenester for universitets klagenemd og skikkethetsnemd
 • behandle klager fra studentene og andre formalsaker
 • juridisk rådgivning og saksbehandling særlig knyttet til utdanningsvirksomheten
 • bistå ved utarbeidelse og kvalitetssikring av kontrakter
 • bistå med juridiske kompetanse på andre rettsområder ved behov

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • fullført utdanning til mastergrad i rettsvitenskap eller cand.jur. Fullfører du utdanningen våren 2021 er du også velkommen til å søke.
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at du:

 • har erfaring og kunnskap om forvaltningsrett og kjennskap til det norske utdanningssystemet
 • er innovativ, har god organisasjonsforståelse og gode analytiske evner
 • har gode kommunikasjonsevner og evne til å skape trygghet i krevende situasjoner
 • er fleksibel og opptatt av å finne gode løsninger
 • er selvstendig, nøyaktig og resultatorientert
 • har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende oppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap, et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.500, kode 1434, kr 530-000-650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Kaja Lillelien, tlf: 51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS