LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Virksomhetscontroller - prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 31.07.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for organisasjon og økonomi

Om stillingen

Vil du være med på laget? Universitetssektoren er i omstilling, noe som krever større innsats på økonomiområdet. UiT Norges arktiske universitet utvider derfor med én stilling som virksomhetskontroller på sentralt nivå ved universitetet.

Du vil jobbe med en stor og variert prosjektportefølje, med økonomistyring, analyser og rapportering, samt inngå i en dyktig faggruppe med fokus på utvikling og forvaltning av universitetets prosesser og systemer.

Stillingen vil få tildelt et fast ansvarsområde, men må utover det regne med allsidighet knyttet til seksjonens oppgaveportefølje. Oppgaver vil bli satt sammen ut fra seksjonens behov og ut fra dine kvalifikasjoner og interesser. Det er spesielt behov for ressurser knyttet til ekstern finansiering.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er engasjert og serviceinnstilt, med god økonomisk forståelse og analytiske evner. Både erfarne og nyutdannede økonomer oppfordres til å søke. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Budsjettansvar for den sentrale prosjektporteføljen 
 • Controlleransvar for universitetets øvrige prosjektportefølje
 • Økonomisk rådgivning og lederstøtte

I takt med at avdelingen og seksjonen utvikler seg må du regne med at det kan bli endringer innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder.

Kvalifikasjoner

Du må ha utdanning innenfor økonomiske og administrative fag på bachelor- eller masternivå. 

Har du utdanning på bachelornivå må du ha erfaring fra de sentrale oppgavene til stillingen.

I tillegg legger vi vekt på:

 • Relevant erfaring, eller resultater fra utdanningen. 
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.
 • At du har evner til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre.
 • Økonomisk forståelse og analytiske evner.

I vurdering av søkerne vil vi legge vekt på at du er motivert og personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Personlig utvikling i et stort økonomimiljø med høy fagkompetanse
 • Variert arbeidshverdag med spennende oppgaver ved et internasjonalt ledende breddeuniversitet
 • Det siste innen digitale verktøy for håndtering av en totaløkonomi på 5 mrd. kroner 
 • Tilrettelagt opplæringsløp med kontinuerlig oppfølging
 • Trivelige kollegaer i et godt arbeids- og fagmiljø
 • Gode velferdsordninger, fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS