LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Daglig leder - Jusshjelpa

Søknadsfrist: 09.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Jusshjelpa i Nord-Norge er et studentrettshjelpstiltak tilknyttet Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT). Rettshjelpstiltaket er drevet av viderekommende juss-studenter og har følgende formål:

 • å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til dem som har størst behov for det. Virksomheten fordeles mellom saksbehandling, forskning, utdanning og prosjektbasert arbeid som har til hensikt å bedre rettssikkerheten for våre målgrupper.

Generalforsamlingen er Jusshjelpas øverste organ og legger overordnede føringer for driften. Jusshjelpas styre har fullmakt fra generalforsamlingen som den øverste administrative ledelsen av Jusshjelpa mellom generalforsamlingene. Styrets oppgave er å planlegge og styre arbeidet ved Jusshjelpa, primært på et strategisk og overordnet plan, men ved behov også i konkrete saker.

Jusshjelpa består av omkring 20 studentansatte i deltidsstillinger, samt to fast ansatte i fulltidsstillinger (daglig leder og sekretær).

Jusshjelpa er finansiert av tilskudd og gaver. Daglig leder har et særlig ansvar for å skaffe kortsiktig og langsiktig finansiering av virksomheten. Informasjon om Jusshjelpa og virksomheten kan finnes på www.jusshjelpa.no.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Daglig leders arbeidsoppgaver omfatter blant annet:

 • Administrasjon og organisering av virksomheten, herunder planlegging, finansiering, regnskaps-/budsjettarbeid og resultatrapportering
 • Organisere fagsamlinger og seminarer
 • Utarbeide og følge opp rutiner, regler og instrukser
 • Forvalte kontorets IKT-ressurser
 • Utredning, forberedelse og framlegg av saker for styret for Jusshjelpa og fungere som styrets sekretær, samt gjennomføre styrets vedtak
 • Representasjon av tiltaket utad, for eksempel overfor presse, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter
 • Deltakelse i ansettelser og opplæring av nye studentmedarbeidere
 • Deltakelse i det faglige arbeidet ved kontoret.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Fakultetsdirektør Øyvind Edvardsen :

eller seniorrådgiver Lene Emilie Øye:

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på hovedfags-/masternivå, og søkere med cand. jur./master i rettsvitenskap vil bli prioritert under ellers like forhold. Tidligere relevant erfaring, herunder erfaring fra juridisk, økonomisk, administrativt og rettspolitisk arbeid er et krav.

Stillingen krever stor grad av selvstendighet så vel som gode samarbeidsevner. Den vi søker må derfor være ansvarsbevisst, ha evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og strukturert, samt ha evne til å kommunisere med og motivere sine medarbeidere. Det kreves svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Søkere med erfaring fra rettshjelpsvirksomhet og spesielt studentrettshjelpstiltak prioriteres.

Videre vil organisasjons- og ledelseserfaring bli tillagt vekt.

Kjennskap til og erfaring med økonomi-/ og regnskapssystem er en fordel, samt gode IKT-kunnskaper, herunder kunnskap om IKT-sikkerhet og personvern.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen som daglig leder for Jusshjelpa lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS