LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Anskaffelsesrådgiver - Seksjon for innkjøp

Søknadsfrist: 16.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for organisasjon og økonomi, Seksjon for innkjøp

Om stillingen

Vi søker etter økonom eller jurist til fast stilling som anskaffelsesrådgiver.

Som anskaffelsesrådgiver vil du lede prosessene for anskaffelser av vitenskapelig utstyr, bygg- og anleggskontrakter, IKT-utstyr og annen infrastruktur til forskning og utdanning, i tett samarbeid med universitetets fagmiljøer. Du vil også få ansvar for kontraktsoppfølging av rammeavtaler i egen portefølje.

Stillingen tilhører UiTs Fellesadministrasjon og er plassert i Seksjon for innkjøp i Tromsø. Innkjøpstjenesten består av 12 ansatte med bred kompetanse. Innkjøpstjenesten har ansvar for anskaffelsesprosesser med verdi fra 100 000 kroner, og gir støtte og råd til universitetets fakulteter, institutter og avdelinger.

Både erfarne anskaffelsesrådgivere og nyutdannede med interesse for fagområdet vil være aktuell for stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

I stillingen vil du lede anskaffelsesprosesser for kjøp av varer og tjenester. 

Dette innebærer blant annet:

 • rådgivning og veiledning av behovshavere og beslutningstakere
 • bistand ved behovsavklaring
 • utforming av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud
 • utforming, forhandling og tildeling av kontrakter
 • oppfølging av kontrakter

Stillingen innebære utstrakt samhandling med andre enheter ved universitetet og tidvis eksterne samarbeidspartnere.

Andre oppgaver i seksjonen kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • Bachelor eller master i økonomi og administrasjon, eller annen relevant bachelor med bedriftsøkonomi og logistikk i fagkretsen. Ingeniørutdanning med logistikk og økonomi vil også kvalifisere. Alternativt master i rettsvitenskap eller juridisk embedseksamen.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen, samt relevant erfaring fra arbeidsliv eller resultater fra utdanning for nyutdannede.

Relevant erfaring og kompetanse kan være

 • Offentlige anskaffelsesprosesser
 • Økonomiske oppgaver som analyse, innkjøp og logistikk
 • Kontraktsarbeid/-oppfølging
 • Bruk av økonomi- og bestillingssystem
 • God digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • Evne til å lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre
 • God arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere ulike prosjekter samtidig

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser (SOA Basis)
 • Nødvendige kurs og kompetanseheving
 • Gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere med erfaring fra arbeid som anskaffelsesrådgiver kan kode 1364 seniorrådgiver vurderes. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS