LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Postdoktor i tradisjonskunst / folkekunst / tradisjonshåndverk

Søknadsfrist: 01.07.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers.

Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det ledig fireårig 100 % åremålsstilling som postdoktor innenfor tradisjonskunst/folkekunst/tradisjonshåndverk.

Stillingen er knyttet til Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er vedstudiested Rauland.

Om stillingen

Fagområdet er tradisjonskunst/folkekunst/tradisjonshåndverk som kulturell, materiell og estetisk praksis.

Forskning og undervisning ved instituttet har en klar praksisorientering og praksisnærhet. Dette forutsetter at de vitenskapelig ansatte er kjent med utøving av tradisjonskunst/tradisjonshåndverk.

Forskningen er i stor grad praksisrelatert, tematisk og metodologisk. Samtidig er det en sterk kultur-teoretisk forankring gjennom at tradisjonskunst kontinuerlig settes i kulturhistoriske, kunstvitenskapelige, antropologiske, sosiologiske og kulturpolitiske perspektiver. For den utlyste stillingen er det ønskelig at søkeren kan vise til forskningsarbeid innrettet mot en eller flere av disse fagområdene.

Stillingsinnehaveren skal være med på å skape en helhet i forskningen ved fagmiljøet, der både den kunstnerisk utøvende siden, den formidlende siden og den teoretiske forankringen blir sett i sammenheng med allmenn kunst og kulturteori. Den som ansettes vil være del av fagmiljøet i forskergruppen «Tradisjon, praksis og teknologi».

Det skal ved søknaden foreligge en prosjektplan for aktuelt forskningsprosjekt. Prosjektet bør ha en teoretisk forankring i praksisorienterte, tverrfaglige kulturstudier. Utover dette vil aktuelle perspektiver bestemmes av det mer spesifikke problemområdet som prosjektet skalundersøke.

Det forventes at søkeren har oversikt over nyere forskning og teori, og drar linjer til praksisfeltet.

Det forventes at kandidaten ved siden av undervisning knyttes opp mot søknadsskriving for eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Ansettelse skjer for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen tradisjonskunstfeltet, eller andre relevante fagområder. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid.

Stillingen krever høy grad av gjennomføringsevne, indre driv og målrettethet.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • Godt sosialt miljø.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 508 800 – 650 200 i året. I særskilte tilfeller kan høyerelønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysningar om stillinga:

Instituttleder Stian Roland, eller professor Mats Johansson, mobil 959 01 003.

For opplysningar om søknadsprosessen: Personalkonsulent Kristine Aasulfsen Aasland.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om åregistrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke her: Søk stillingen.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte vitnemål fra høgskole/universitet og attester
  • Hovedfags-/masteroppgaven og PHD (lenke)
  • Maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • Kontaktinformasjon til 3 referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp!

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Powered by Labrador CMS