LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Postdoktorstilling i alpin bre- og fjellismodellering

Søknadsfrist: 31.01.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Postdoktorstilling i alpin bre- og fjellismodellering

Det er ledig ei stilling som postdoktor i alpin bre- og fjellismodellering ved Forskingsgruppa for økologiske og miljømessige endringar, Institutt for biovitskap.

Stillinga er for ei åremålsperiode på 3 år og knytt til eit Trond Mohn Stiftelse og UiB finansiert prosjekt kalla Past, Present, and Future of Alpine Biomes Worldwide (PPF-Alpine).

Stillinga er for 3 år: 1. april 2022 – 31. mars 2025.

Om prosjektet

Alpebiom er til stade på alle kontinent og på alle breiddegrader over heile verda. Dei består av varmepotter for biologisk mangfald, fyller ein avgjerande rolle i hydrologisk regulering og klimaregulering, og gjer viktig støtte til livsgrunnlaget og velvære for milliardar av menneskjer. Viktigare er at alpine biom og deira mangfald er prega av ei dynamisk fortid; under dei kvartære is-interglasiale syklusane gjekk dei gjennom fleire ekspansjons-samantrekningar pulser. Dette resulterte i tilbakevendande episodar med forbindelse og fragmentering, som sannsynlegvis forma dagens biologiske mangfald og fjellhotspot-mønstre.

Fjellbrear spelte ein spesielt viktig rolle i å drive tilkoblingsdynamikken til det alpine biomet. Målet med PPF-Alpine er å rekonstruere isbreane og alpine biom på global skala og i løpet av dei siste 130,000 år, og relatere desse rekonstruksjonane til moderne mønstre av biologisk mangfald. Hovudmålet med denne postdoktorstillinga er å justere eksisterande banebrytande metodar for bresimuleringar frå regional til global skala, og leie den tilsvarande datainnsamlingsprosessen.

Prosjektet har generelt ei sterk tverrfagleg tilnærming - som kombinerer ekspertise frå glasiologi, glasial geomorfologi, paleoøkologi, paleoklimatologi, biogeografi, makroøkologi og landskapsmodellering. Eit slikt tverrfagleg miljø tar sikte på å jobbe fremst i fjellgeologi og biogeografi for å utvikle ei mekanistisk forståing av fortidas rolle i å forme nåtida og slik forbetre spådommar for framtida.

Kvalifikasjonar, erfaring og personlege eigenskapar

 • Søkjarar må ha norsk doktorgrad eller tilsvarande internasjonal grad innan geovitskap eller liknande felt, eller ha levert doktorgradsavhandlinga til vurdering innan søknadsfristen. Det er eit vilkår for tilsetting at doktorgraden er tildelt.
 • Erfaring innan bre- og isdekkemodellering er eit krav og bør visast i kandidaten sine publikasjonar og/eller nettverk.
 • Erfaring på høgare nivå med programmering i Python og/eller R er eit krav.
 • Erfaring med norsk e-infrastruktur for forsking og utdanning (Sigma2) eller Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) infrastrukturar eller liknande er ein fordel.
 • Den rette kandidaten må like å jobbe i et tverrfagleg team og spesielt i grensesnittet mellom geologiske og biologiske system. Team- og prosjektmøter vil ofte bestå av forskarar med ulik kompetanse og bakgrunn, ved sidan av ekspertfokuserte møter, og eit slikt miljø må appellere til kandidaten.
 • Den rette kandidaten må kunne jobbe sjølvstendig og strukturert, og sjå open tilgangsvitskap som eit personleg mål ved å bruke verktøy som Github for kodedeling og samarbeid.
 • Den rette kandidaten må ha solide kommunikative ferdigheiter, trivast i teamarbeid og være open for oppsøkande aktivitetar og presentasjonar i løpet av prosjektet.
 • Søkjarar må ha gode ferdigheiter i munnleg og skriftleg engelsk.

Spesielle ansvarsområde:

Den rette kandidaten vil være spesifikt ansvarleg innanfor PPF-Alpine-prosjektet for:

 • Anvende og justere eksisterande, regionale alpine isdekkemodellar til ein global skala som dekker dei siste 130 000 årene
 • Utvikle oppsøkande orientert visualisering av den globale alpine isbreen og isdekkedynamikken
 • Å spele ei proaktiv rolle i å koordinere datainnsamlingsfasen for modellane innanfor nettverket av prosjektsamarbeidspartnarar og identifisere nye samarbeid
 • Publisere og presentere resultat av prosjektet på nasjonale og internasjonale kongressar og seminar.
 • Spiller ein aktiv, samarbeidande rolle i PPF-Alpine forskingsteamet og UiB, samtidig som dei foreslår og utviklar eigne nye idear

Om postdoktorstillinga

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i vitskapelege toppstillingar. Om den som vert tilsett manglar undervisningserfaring og/eller annan kvalifiseringskompetanse, kan det verte aktuelt å auke tilsetjingsperioden til max. 6 månader. Undervisning og anna pliktarbeid for instituttet vil i så høve bli lagt til som oppgåver i stillinga. Stillinga vil kunne bli forlenga med inntil eitt år dersom kandidaten får innvilga forskingsopphald i utlandet frå eksterne kjelder (maks fire år totalt). Ingen kan tilsetjast i meir enn éin åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

Etter tiltreding skal postdoktoren i samarbeid med rettleiar og instituttleiar utarbeide ein plan for kvalifiseringsarbeidet, inkludert framdriftsplan. Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.

Vi tilbyr

 • eit positivt, inkluderande, tverrfagleg, fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • lønn etter lønnssteg 61 (kode 1352 / lønsramme 24, alternativ 5) i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. Dette utgjer ei årsløn på kr 553 500 brutto. Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • tilknyting til Institutt for biovitskap og Bjerknessenteret for klimaforsking, og relaterte ekspertforskingsgrupper med arbeidsmessige sterke band til Institutt for geovitenskap
 • moglegheit for eit opphald på 3 månader ved eit utvalt prosjektpartnarinstitutt
 • moglegheit til å rettleie 2 ph.d.-studentar innan fjellhistorie og økologi
 • moglegheit til å gjere feltarbeidsbesøk for modellvalideringer og partnarinstituttbesøk
 • moglegheit til å bringe inn og utvikle eigne idear
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde

 • ei kort skildring av dine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga. Erfaring innan bre- og isdekkemodellering, oppsøkande arbeid og tverrfaglege interesser bør spesielt framhevast.
 • namn og kontaktinformasjon for to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål. Dersom du enno ikkje har fullført doktorgraden må du levere ei stadfesting på at avhandlinga er levert.
 • relevante attestar
 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste)
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS