LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor innen kreftepidemiologi

Søknadsfrist: 10.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som postdoktor i kreftepidemiologi. Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på fire år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen vil i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25% stilling. Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Med mindre spesielle omstendigheter tilsier annet, skal postdoktorprosjekter planlegges med utenlandsopphold. Varigheten bør være minst 6 måneder.

Stillingens tilhørighet og forskningsområde

Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet er organisert i syv forskningsgrupper og fem fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor/master utdanningen i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og PhD-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen innen populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM). Instituttet har siden 1972 hatt ansvar for «Tromsøundersøkelsen» og er i tillegg vert for andre store studier som «Kvinner og Kreft» og «SAMINOR». Ca. 200 ansatte arbeider ved instituttet. Den ledige stillingen er tilknyttet forskningsgruppen i systemepidemiologi.

Den som tilsettes skal bidra til å videreutvikle fagområdene fedmeforskning og kreftepidemiologi ved ISM. Forskningen skal i hovedsak være relatert til tema tilknyttet prosjektet «Life-course changes in body fatness and subsequent cancer risk” finansiert av Kreftforeningen. Det forventes at den som tilsettes deltar i fedme- og kreftepidemiologisk forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, og bidrar aktivt i arbeid med å søke ekstern forskningsfinansiering. I stillingen inngår 25% tid for undervisnings- og veiledningsoppgaver.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Charlotta Rylander:

eller instituttleder og professor Vinjar Fønnebø:

Kvalifikasjoner

For denne stillingen settes det krav til at du har:

 • En norsk doktorgrad (PhD) eller tilsvarende utenlansk doktorgrad i epidemiologi eller statistikk
 • Flytende engelsk

Det anses en fordel om du har:

 • Erfaring med fedmeforskning og populærvitenskapelig formidling av forskningsresultater
 • Erfaring med forskningsadministrasjon/prosjektledererfaring og kan vise til et nasjonalt og/eller internasjonalt forskningsnettverk
 • God beherskelse av norsk eller et annet skandinavisk språk

Ettersom undervisningsoppgaver eller tilsvarende arbeid er knyttet til stillingen, vil det også bli lagt vekt på undervisningserfaring og kvalifikasjoner. Under vurderingen vil det bli lagt vekt på kandidatens motivasjon, potensial for forskning og personlig egnethet for stillingen. Det kreves at personen som ansettes har gode samarbeidsevner med andre forskere og brukerrepresentanter og evne til å jobbe målrettet, selvstendig og strukturert.

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Store utviklingsmuligheter og forskningsopphold ved International Agency for Research on Cancer
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeid
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og eventuelle kvalifikasjoner, hvis aktuelt
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i den vitenskapelige produksjonen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid
 • En beskrivelse av hvordan Du kan bidra i prosjektet «Life course changes in body fatness and subsequent cancer risk», inkludert en framdriftsplan.

For å oppnå en målrettet bruk av postdoktorstillingen, og styrke postdoktorenes karriereutvikling, skal det foreligge en utviklingsplan senest tre måneder etter tiltredelse. Utviklingsplanen skal godkjennes av nærmeste leder med personalansvar.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS