LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor innen flerspråklighet

Søknadsfrist: 30.01.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning /Institutt for språk og kultur

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur er det ledig en toårig stilling som postdoktor i flerspråklighet. Stillingen er tilknyttet AcqVA Aurora Centre (Language Acquisition, Variation & Attrition): The Dynamic Nature of Languages in the Mind og prosjektet ADIM Across-Domain Investigations in Multilingualism, et polsk-norsk samarbeidsprosjekt finansiert av EEA Norway grants. ADIM består av et samarbeid mellom tre institusjoner, Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan (AMU), NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. I tillegg til denne stillingen ved UiT, lyses det ut én tilsvarende stilling ved NTNU og to i Poznan. Prosjektet må avsluttes senest 30. april 2024.

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på 2 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud, forventet oppstart innen 1. mai 2022.

Institutt for språk og kultur

Instituttet for språk og kultur (ISK) har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North, Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), arktisk kunst og kultur (WONA og Arctic Voices), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community.

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

AcqVA Aurora Centre

AcqVA Aurora-senteret består av ca. 40 aktive forskere, med ti professorer/førsteamanuenser, elleve forskere/postdoktorer, fem MSCA postdoktorer, fire stipendiater, og åtte professor II stillinger (20%), som alle er internasjonalt anerkjente eksperter ansett som ledende innen sitt felt. Medlemmene av senteret er involverte i en rekke forskningsprosjekter lokalt og internasjonalt. Eksempler på førstnevnte er MuMin, MultiLit, LESS og SALT, finansiert av Norges forskningsråd, MultiGender, finansiert av Senter for grunnforskning, HeLPiNG, finansiert av Tromsø forskningsstiftelse, og en rekke prosjekter finansiert av Marie Skłodowska-Curie Actions. For mer informasjon om senterets arbeid og aktiviteter, se nettsiden til AcqVA Aurora.

AcqVA Aurora er et Aurora Senter ved UiT som er finansiert i perioden 2020-2024. Ordningen med Aurora-sentre ved UiT støtter fremragende forskningsgrupper for å styrke deres muligheter for å oppnå ekstern finansiering. Søkeren som når opp i konkurransen om denne stillingen vil få anledning til å jobbe tett sammen med en fremragende gruppe med lingvister og vil ha UiT, campus Tromsø, som sin daglige arbeidsplass.

Stillingens arbeidsoppgaver og prosjektet

Flerspråklighet og flerspråklig tilegnelse er et aktivt og raskt voksende forskningsfelt. Studier innen feltet undersøker imidlertid vanligvis ett språkdomene i en spesifikk læringskontekst, og fagfeltet mangler et mer sammensatt bilde av flerspråklig tilegnelse, prosessering og bruk. Særlig er fenomenet tverrspråklig påvirkning (cross-linguistic influence, CLI) i liten grad undersøkt på tvers av forskjellige domener i flerspråklig tilegnelse. ADIM-prosjektets brede og tverrfaglige tilnærming har som mål å tette dette gapet. ADIM fokuserer på tre grupper av flerspråklige innlærere som har samme språkkombinasjon, men som har ulik profil med hensyn til kontekst og språklæringsstadium. Deltakerne har polsk som førstespråk og engelsk som andrespråk og lærer norsk som tredjespråk i henholdsvis instruert og naturalistisk kontekst, både på begynnernivå og mer avansert nivå, og dessuten tospråklige med både polsk og norsk som førstespråk som lærer engelsk som tredjespråk. Mens tredjespråksforskningen så langt i stor grad har vært basert på bl.a. akseptabilitetsvurderinger (for syntaks) eller persepsjons-/produksjonstester (for fonologi), vil ADIM-prosjektet supplere disse med metoder som hittil generelt ikke har vært vanlige på dette feltet, nemlig EEG/ERP og blikksporing. Nytt i prosjektet er kombinasjonen av elektrofysiologiske data og mer tradisjonelle metoder som kan videreutvikle teori om tredjespråkstilegnelse, spesielt med hensyn på selektivitet for tverrspråklig påvirkning i tredjespråk. ADIM vil dessuten teste og modifisere eksisterende teoretiske modeller for tredjespråkstilegnelse slik at de gir et optimalt forklaringsrammeverk som kan redegjøre for kompleksiteten i tilegnelsesprosessen hos flerspråklige. Prosjektet vil dermed bidra til en bedre generell forståelse av flerspråklig kompetanse og hvordan denne læres og prosesseres generelt, men vil også dokumentere talemønstrene til polsk-norske flerspråklige miljøer med ulike sammensetninger av læringskontekst og språklig nivå.

Den som ansettes i denne stillingen vil ha ansvar for arbeidspakke 3 i ADIM-prosjektet: Study on L3/Ln acquisition of (morpho)syntax.

Søkere må sende en prosjektbeskrivelse (max 2 sider) som beskriver hvordan deres bakgrunn og kompetanse passer inn i og kan bidra til forskningen i ADIM-prosjektet, spesielt når det gjelder arbeidspakke 3. Vennligst kontakt prosjektleder (se nedenfor) for å få tilsendt full prosjektbeskrivelse eller dersom du har spørsmål om stillingen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen, ADIM-prosjektet og AcqVA Aurora Centre, se prosjektets nettside eller kontakt prosjektleder for ADIM per e-post:

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav for denne stillingen

 • En norsk doktorgrad (ph.d) i språkvitenskap, psykologi eller annet relevant fagområde, eller en tilsvarende utenlandsk doktorgrad
 • Forskningserfaring innenfor språktilegnelse og flerspråklighet
 • Høy kompetanse i muntlig og skriftlig engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk
 • Kompetanse i polsk eller et annet slavisk språk
 • Erfaring med empiriske forskningsmetoder

Da ADIM er et samarbeidsprosjekt mellom tre institusjoner (se ovenfor), forventes den som ansettes i stillingen ved UiT å samarbeide tett med den som ansettes ved NTNU, samt prosjektets medarbeidere ved AMU i Poznan. I ansettelsesprosessen kan det tas hensyn til at de som ansettes i de to stillingene skal ha kvalifikasjoner som utfyller hverandre.

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din.

I vurderingen vil hovedvekten legges til de innsendte arbeidene og prosjektforslaget for det kvalifiserende arbeidet. Det skal også legges vekt på erfaring fra popularisering/formidling og akademisk politikk og administrativ virksomhet.

Under vurderingen vil det bli lagt vekt på kandidatens motivasjon, potensial for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med informasjon om forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen og hvordan dine interesser og erfaring passer med stillingen
 • En beskrivelse av din vitenskapelige produksjon som indikerer hvilke arbeider som er mest relevant i forhold til den utlyste stillingen og prosjektet ADIM (maks 2 sider)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 3-4 referanser
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Tre sentrale vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS