Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Postdoktor i MIM-prosjektet

Søknadsfrist: 10.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er det ledig 1-2 stillinger som postdoktor tilnyttet forskningsprojektet MIM - matematikkdidaktikk i urfolks- og migrasjonssammenheng: Fortellinger, kulturer og styrkebaserte pedagogikker.

Prosjektet er finansiert av et FINNUT-prosjekt fra Norges forskningsråd, og det ansettes nå 1-2 postdoktorstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og / eller UiT- Norges arktiske universitetet (UiT).

Stillingen er en tidsbegrenset stilling med en varighet på 3 år. Postdoktorstillingen er hovedsakelig ment å gi kvalifikasjoner for arbeid i akademiske toppstillinger. Det er en forutsetning at søkeren er i stand til å gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen personer kan ha mer enn én tidsbegrenset stilling som postdoktorgradsstipendiat ved samme institusjon.

Postdoktorgraden er fysisk lokalisert i Tromsø eller Alta.

Stillingens forskningsområde/prosjekt

MIM (Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonssammenheng: Fortellinger, kulturer og styrkebaserte pedagogikker) vil undersøke pedagogiske utfordringer i matematikkundervisning i en tid med samfunnsendring og menneskelig migrasjon. MIM vil fremme utdanning som responderer på forskjellige klasserom ved å utgjøre en arena for elevers og læreres stemmer å bli hørt, og gjennom deltakende forskning utvikle og evaluere det vi vil kalle styrkebasert pedagogikk. Styrkebasert pedagogikk er forskningsbasert undervisning som bygger på enkeltpersoners og gruppers styrke og ressurser som blir identifisert gjennom analyse av positive opplevelser og erfaringer disse personene/gruppene har.

MIM tar for seg hvordan forskjellige språk og kulturer kan støtte eller utfordre matematikklæring, spesielt blant elever som identifiserer seg med en gruppe som er dokumentert å ha ekstra utfordringer i matematikk. I tillegg er det et relativt høyt antall av alle elever som rapporter at de misliker eller hater emnet. Utfordringene i slike sammenhenger er lokale, men reflekterer globale trender.

Vi vet at spenningene i utdanningen intensiveres av språk- og kulturforskjeller i tider med høy migrasjon. Klasserom med et høyt antall elever fra forskjellige migrasjonsbølger, historisk homogene samfunn som har nykommere på skolene sine for første gang, og skoler i urfolksområder der elevenes arvespråk kan være utrydningstruedee – er alle kontekster som har blitt beskrevet i forskning, samfunn og media som problematiske pga. rase, kjønn, kultur og religion, og vil dermed påvirke alle elever. MIMs deltakende forskning vil møte disse viktige utfordringene i matematikklasserom.

Hovedmålet med forskningsprosjektet er å utvikle ny vitenskapelig kunnskap om hvordan matematikkundervisning kan bidra til likeverd og sosial rettferdighet, og omvendt. Kjernen av forskningen bygger på elevers og læreres fortellinger (narrativ) om hvordan språk og kulturer kan hindre, utfordre og/eller støtte læring. Gjennom å sammenstille forskjellige kontekster, vil vi forstå videre studenters og læreres erfaringer og dermed kunne utforske pedagogiske muligheter - i Norge og deretter koble seg til parallell forskning i Canada og USA.

MIM skal situeres historisk, bruker og undersøker videre forskningsbaserte pedagogikker som har vist seg å ha en positiv innvirkning på grupper som er blitt marginalisert gjennom politikk og praksis i pedagogiske sammenhenger.

MIMs undersøkelser vil gjøres i samarbeid med gruppene og lokalsamfunnene som er ment å dra nytte av arbeidet. Forskningen vil, med empiriske, teoretiske, metodologiske og praktiske resultater, bidra innen forskningsfeltet for matematikkdidaktisk forskning.

Kontakt

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt:

Kvalifikasjoner

Søkere må enten ha en norsk doktorgrad eller tilsvarende utdanning fra utlandet. Søkere må dokumentere forskningskompetanse og vitenskapelig produksjon innen ett eller flere av følgende felt:

 • Matematikkundervisning. Søkere med doktorgrad i matematikkundervisning vil være prioritert hvis doktorgraden er relevant for MIM.
 • Arbeid blant urfolk eller migranter; og / eller i flerspråklige, flerkulturelle eller multireligiøse skolekontekster
 • Deltakende forskningsmetodologier
 • Posisjonsteori eller en spesifikt diskursiv tilnærming til identitet

Søkeren må ha fullført doktorgraden senest 1. januar 2021. Søkerens totale vitenskapelige produksjon, med vekt på kvalitet og relevans for MiM, vil bli vurdert.

Søkeren må dokumentere flytende språkkunnskaper på et skandinavisk språk og engelsk. Kunnskap eller flyt i et skandinavisk urfolksspråk og / eller kultur eller et språk og / eller migrasjonskultur vil bli vurdert positivt. Matematikkundervisningserfaring og kunnskap om norske skoler og skolesystem vil bli sett positivt på.

Personalet ved fakultetet jobber i stor grad innenfor faggrupper, og kandidaten må være motivert for å dele sin kunnskap og samarbeide med andre ansatte. Kandidaten må være villig til å ta initiativ og følge opp oppgavene (både de som er identifisert av andre prosjektgruppemedlemmer og de som er identifisert av postdoc). Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. I tillegg vil dokumenterte evner til organisere og holde oversikt over data; ha en tilbøyelighet til å lese / lytte til forskjellige perspektiver; å være kreativ med pedagogikk og praksis, og kreativ med bruk av forskningsmetoder bli ansett som positive.

Under vurderingen vil det bli lagt vekt på kandidatens potensiale for forskning, motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Ved UiT legger vi vekt på kvaliteten, relevansen og betydningen av forskningsarbeidet og ikke på hvor arbeidet publiseres, i samsvar med prinsippene i San Francisco-erklæringen om forskningsvurdering (DORA).

Vi kan tilby

 • Involvering i et interessant forskningsprosjekt
 • Utmerkede karrieremuligheter
 • Et godt fagmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger for ansatte
 • Gode ordninger for pensjon, forsikring og lån i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden må sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal omfatte:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Sertifiserte vitnemål og attester fra høgskole / universitet
 • Lenker til doktorgradsavhandlingen og hvis relevant også til masteroppgaven
 • En 3-siders (maks., referanser kommer i tillegg) beskrivelse på engelsk med detaljer om

a) hvordan søkerens tidligere erfaring (undervisning og forskning) vil være et aktivum for MIM-prosjektet,

b) hvordan søkeren ser seg selv hvordan søkeren ser seg selv bidra til MIM-gruppen

c) søkerens spesifikke forskningsinteresser innen MIM-prosjektet.

 • Alle vitenskapelige publikasjoner og en liste over disse
 • Tre referanser (kontaktinformasjon)

Dokumentasjonen må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Vi godtar kun søknader sendt via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen