LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i cellebiologi, bioteknologi eller molekylær biologi

Søknadsfrist: 28.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Norges fiskerihøgskole

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), er det ledig en stilling som postdoktor innen bioteknologi. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH), og forskningsgruppen Marbio.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen kan i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25 % stilling.

Arbeidssted er UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Marbio er en høykapasitets analyseplattform ved UiT Norges arktiske universitet for isolering, screening, og identifisering av bioaktive forbindelser fra planter, dyr og mikroorganismer. Screeningsprogrammet i Marbio omfatter analyser for å finne antibakterielle-, anticancer-, anti-diabetes-, anti-inflammatoriske-, og immunstimulerende stoffer, samt antioksidanter. Marbio har flere prosjekter i ulike faser av legemiddelutvikling.

Stillingens arbeidsoppgaver

Postdoktoren skal arbeide med å utvikle og etablere nye biologiske analysemetoder (f.eks. cellesignalering, kinase assays). Disse metodene skal bidra til å identifisere virkningsmekanismer for nye kjemiske forbindelser. Prosjektet skal utføres ved Marbio, UiT, og vil være en integrert del av Marbios innsats for å finne nye legemiddelkandidater, spesielt innen kreftforskning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert til å søke stillingen må kandidaten ha norsk doktorgrad innen cellebiologi, bioteknologi, molekylær biologi eller annet relevant område, men med erfaring med ulike biologiske analyser. Eventuelt tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som er likeverdig med norsk.

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad innen søknadsfristen. Avhandlingen må legges ved søknaden og du må ha disputert før tiltredelsesdato.

Søkere må ha dokumentert kompetanse og erfaring med utvikling av biokjemiske og/eller cellebaserte bioassays (eks. apoptosis assay, cellesignalering, kinase assays). I tillegg må søkere ha erfaring med å behandle analyseresultater og data. Det er en fordel om søkeren har erfaring med kinase assays (binding eller enzymaktivitet) systemer.

Søkeren skal legge fram forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet, som også skal inneholde framdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Det er krav til gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel om du kan norsk eller et annet skandinavisk språk. Motivasjon, personlig egnethet, gode kommunikasjons og samarbeidsevner er viktige faktorer som vil bli vektlagt.

Dersom stillingen er utlyst for 2 år eller mer, og undervisningsarbeid eller tilsvarende arbeid tillegges stillingen, vil det i tillegg bli lagt vekt på utdanningsfaglig kompetanse. Dette kravet kan fravikes for midlertidige stillinger.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • karrieremuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Prosjektbeskrivelse
 • Skjema for pedagogiske kvalifikasjoner
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Dokumentasjon av språkkrav

Du må levere en prosjektbeskrivelse/motivasjonsbrev som beskriver ditt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må også inkludere en fremdriftsplan.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS