LEDIG STILLING VED SINTEF

Postdoktor innen geofysikk

Søknadsfrist: 11.06.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Industri er med over 500 medarbeidere SINTEFs største institutt. Vi legger grunnlaget for fremtidens bærekraftige industri. Vi jobber med materialer, teknologier, prosesser og modeller som skal sette fart på grønn omstilling av norsk og europeisk næringsliv, gi oss nye medisiner, hjelpe verden å opprettholde levestandarden med lavere forbruk av energi og materialer og mye mer.

Vi ønsker å styrke forskningsgruppa Anvendt Geovitenskap i SINTEF Industri med en postdoktor innen geofysikk. Vil du være med på laget?Gruppa Anvendt Geovitenskap kombinerer ekspertise innen geologi, geofysikk og reservoarteknologi.

I tillegg til å ha lang erfaring med å utvikle løsninger for olje- og gassindustrien, så har vi betydelig forskningsaktivitet innen CO2-lagring og miljøovervåkning.Vi ser etter en ambisiøs forsker som ønsker å jobbe i gruppa vår som postdoktor, noe som også vil være en god mulighet til å søke om fast stilling i framtida. Som en del av et sterkt vitenskapelig miljø, vil du jobbe tett med våre forskere og samarbeide med kollegaer i andre institusjoner. Hovedtemaet for arbeidet tiltenkt denne stillinga er bruken av "controlled source electro-magnetics"-teknologi (CSEM) for overvåkning av CO2-lager.

Du bør inneha en PhD i geofysikk, anvendt matematikk, dataprosessering eller andre relevante områder. Gode ferdigheter i programmering og numeriske metoder er påkrevd.

Følgende kvalifikasjoner ansees som spesielt relevante:

 • Erfaring med elektromagnetiske teknikker
 • Kompetanse/erfaring innen programmering og utvikling av numeriske verktøy (f.eks. for modellering av bølgeforplantning, maskinlæring eller dataprosessering)
 • Interesse for eller relevant erfaring fra petroleumsindustrien eller innen forskning og utvikling innen CO2-lagring
 • Erfaring fra anvendt forskning

Vi ser etter deg som

 • Samarbeider godt
 • Holder framdrift og leverer på tid
 • Er engasjert, nysgjerrig og ambisiøs
 • Er selvdreven, fleksibel og lærevillig
 • Er nøyaktig og strukturert
 • Kommuniserer godt bade muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver og godt samarbeid i et internasjonalt miljø under stadig utvikling
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling i en organisasjon hvor ansvar og initiativ blir høyt verdsatt
 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, bedriftsbarnehage og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Varighet 2 år.

Virker dette interessant og aktuelt? Da ser vi fram til å motta søknaden din!

Vi ønsker at kandidaten starter så snart som mulig. For mer informasjon, vennligst kontakt forsker Anouar Romdhane, SINTEF Industri (tlf. 450 95 746). En mer omfattende oversikt over prosjektet med beskrivelse av forskningsaktivitetene står etter den engelske søknadsteksten.

SINTEF is looking for a postdoc in geophysics

We are looking to strengthen the Applied Geoscience group in SINTEF Industry with a postdoctoral researcher within geophysics. Do you want to join our team?

The Applied Geoscience group combines expertise in geology, geophysics, and reservoir technology. In addition to having a long track record of developing solutions for the oil and gas industry, we have a large research portfolio within CO2 storage and environmental geoscience.

We are looking for an ambitious researcher to join our geophysics team as a postdoc, which also provides an opportunity to later apply for a permanent position. As a part of a strong research environment, you will work directly with researchers in the group and cooperate with our colleagues in other institutions. The main topic of the work for this position is the use of controlled source electromagnetic (CSEM) technology for CO2 storage monitoring.

You should hold a PhD in geophysics, applied mathematics, data processing, or other relevant subjects. Advanced skills in scientific programming and numerical methods are required.

The following qualifications are viewed as especially relevant:

 • Experience with electromagnetic techniques
 • Competence/experience within programming and development of numerical tools (e.g., for wave propagation modelling, machine learning, or data processing)
 • Interest in or relevant experience from the petroleum industry or within R&D for CO2 storage
 • Experience with applied research

We are looking for a person who

 • Cooperates well
 • Maintains progress and delivers reliably
 • Is engaged, curious and ambitious
 • Is self-propelled, flexible, and able to learn
 • Is accurate and structured
 • Communicates well both orally and in writing.

We offer:

 • Exciting and collaborative work in an international environment in continuous development
 • Great possibilities for professional and personal development in an organisation where responsibility and initiative are highly appreciated.
 • Flexible working hours, salary based on qualifications, day care, attractive pension and insurance schemes

Duration: 2 years

Does this seem interesting and attractive? Then we are looking forward to your application!

We would like the candidate to start as soon as possible. For more information, please contact Research Scientist Anouar Romdhane, SINTEF Industry (tel. 450 95 746). A more thorough project overview with a description of the research activities is given below.

Project description:

An accurate and efficient monitoring strategy is essential for safe CO2 storage in compliance with laws and regulations. The reliability of the monitoring technology is also crucial for the public acceptance of carbon capture and storage (CCS), especially in case of large-scale import and storage of CO2 from other European countries. The cost of a comprehensive monitoring program covering the different phases of a storage project could, however, quickly become prohibitively high, if not carefully optimized.

While expensive seismic surveys will most likely be the backbone of any geophysical monitoring program, controlled source electro-magnetics (CSEM) can be a cost-efficient and valuable complement. By providing an additional, yet essential, earth parameter (resistivity) as well as additional information about anisotropy, CSEM significantly constrains estimates of the pressure and, especially, the saturation changes. The improved capability of quantitative characterization will reduce risks and support the development of better tailored, sparser (in time and space) geophysical surveys and will consequently help to reduce costs. The resolution of EM is inherently lower than that of seismic and therefore the resolution capabilities, time-lapse approaches, and optimum ways of combining seismic and EM should be carefully investigated.

The postdoc will be a part of the CLIMIT project "Accelerating CSEM technology for efficient and quantitative CO2 monitoring" (project number 281839) lead by SINTEF, with NGI, The University of Southampton, and UiO as partners. It is a spin-off project from the Norwegian CCS Research Centre (NCCS). The project goal is to study the use of CSEM technology for CCS. Thus, the postdoc will collaborate with several of these institutions during the project.

The postdoc will focus on the following three main activities:

Time-lapse inversion techniques: develop and implement a tailored time-lapse inversion method for CSEM. A review and evaluation of different proposed time-lapse approaches will be performed first. During the method development the focus will be on: (i) the feasibility of reconstructing the resistivity changes due to CO2 injection, (ii) address challenges related to repeatability and limited resolution, (iii) define optimum strategies for resistivity monitoring by incorporating available prior information and its uncertainty, and (iv) evaluate uncertainties in the reconstructed resistivities. In addition, the use of machine learning (ML) will be investigated. By training the network on vintage data, the possibility of fast-track inversion of later more sparsely acquired monitor data will be tested out.

In this main activity the postdoc will collaborate closely with SINTEF and NGI.

Optimal rock-physics models and inversion: develop optimal rock-physics models for conversion of CO2 properties and bearing rock properties into resistivity and seismic attributes. Using appropriate well log and laboratory data, rock-physics models will be built linking the most important rock-physics properties such as partial saturations, porosity, pore pressure and CO2 phase properties to resistivity, bulk density and seismic velocities and impedances.

In this activity the postdoc will collaborate closely with SINTEF, NGI and University of Southampton.

Case study for baseline, monitor and time-lapse surveys: in this third main activity the methodologies and models developed in the previous two main activities will be made use of. The final goal will be to deliver CO2 saturation and possibly pore pressure mapping after CO2 injection using appropriate rock-physics models and CSEM and seismic inversion results as input data.

Supervisors Main supervisor: Research Scientist Anouar Romdhane, SINTEF Industry Co-supervisor: Senior Geophysicist Joonsang Park, NGI Advisor: Prof. Leiv-J. Gelius, UiO

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS