LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktorstilling i styring og regulering av digital til analog-omformere og svitsjede systemer

Søknadsfrist: 03.01.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning.

Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig treårig stilling som postdoktor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Stillingen inkluderer kun forskningsoppgaver og er tilknyttet prosjektet «Ultralineær digital til analog-omforming» finansiert av Norges forskningsråd. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse

Prosjektet tar sikte på å utvikle metoder for digital til analog-omforming som muliggjør en dynamisk, relativ oppløsning på 1 ppm, med høy hastighet og liten forsinkelse, ved bruk av avansert reguleringsteknikk og skjelvesignaler i kombinasjon med den nyeste teknologien for framstilling av CMOS-kretser. Dette ytelsesnivået har aldri før blitt oppnådd.

Omforming med høy oppløsning har flere anvendelser: adaptiv optikk, halvlederlitografi, -framstilling og -inspeksjon, laserinterferometri, metrologi (målevitenskap), avbildning og manipulasjon i mikrobiologi, kjemi, materialteknikk, samt atomkraft- og sondemikroskopi. Metodikk for styring av digital til analog-omformere kan også overføres til applikasjoner for fornybar energiproduksjon og -distribusjon, samt kommunikasjonsteknologi.

Stillingen er knyttet til ei gruppe som har brukt skjelvesignaler til å bygge en digital til analog-omformer med høyere oppløsning enn andre publiserte resultater. Dette vil fungere som et startpunkt for prosjektet, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Aalborg universitetet, Justervesenet, Det tekniske universitetet i Eindhoven, samt The University of Newcastle i Australia.

Målsettingene for denne stillingen er å utvikle matematiske modeller for digital til analog-omformere, samt styring som fører til optimal svitsjing av utgangselementer, med fokus på:

 • utvikling av modeller som egner seg for matematisk analyse
 • sammenlikning av modeller med kommersiell simuleringsprogramvare for CMOS
 • anvende modellbasert, optimal styring og regulering, f.eks. modellprediktiv regulering
 • utvikle suboptimale styringssignaler med lav beregningsbelastning (f.eks. skjelvesignaler)

Formålet med en postdoktorstilling er å styrke forskningskapasiteten ved universitetet og gi mulighet for å utvikle kompetanse, kvalifikasjoner og egen karriere.

Kvalifikasjoner

Vi er ser etter søkere med en sterk akademisk bakgrunn, som har oppnådd, eller snart vil oppnå, en doktorgrad innen kybernetikk, elektronikk, signalbehandling, fysikk, anvendt matematikk eller et beslektet fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen og godkjent før tiltredelse. Kvalifiserte søkere må kunne vise til akademiske publikasjoner.

God skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk må dokumenteres (f.eks. gjennom publikasjoner, intervju og/eller språktest; aksepterte tester er TOEFL, IELTS og Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)).

Ved vurdering vil følgene kriterier vektlegges:

 • kvaliteten og relevansen til dine publikasjoner, og arbeidskapasitet
 • din bakgrunn i og interesse for systemer, regulerings- og styringsteknikk
 • erfaring med matematisk modellering av fysiske systemer
 • erfaring med optimering og estimering (f.eks. modellprediktiv regulering)
 • organisatorisk og prosjektstyringskompetanse
 • motivasjon og potensiale for forskning innen fagfeltet
 • ditt nettverk, mobilitetshistorikk og evne til å samarbeide med andre forskere
 • erfaring og entusiasme for eksperimentelt arbeid
 • evne til å arbeide selvstendig og i lag, ta ansvar og være ansvarlig, løse problemer, være kreativ og innovativ

Vilkår og goder

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Vi oppfordrer deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet ønsker å rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil kvinnelige søkere bli prioritert.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til førsteamanuensis Arnfinn A. Eielsen, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

For å søke, vennligst følge lenka «Søk stillingen». Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen, samt hvordan prosjektet vil kunne bidra til din kompetanse oppbygging.

Din søknad må inneholde:

 • et følgebrev som tar stilling til vurderingskriteriene og hvordan deltagelse i dette prosjektet kan bidra til å fremme din kompetanse og kvalifikasjoner
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad (dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du legge ved en bekreftelse på innleveringsdato og forventet dato for tildeling)
 • din CV med oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring
 • en liste med referanser og kontaktinformasjon
 • publikasjonsliste
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider (kan inkludere doktorgradsavhandlingen)
 • vitnemål, attester og tjenestebevis
 • annen dokumentasjon som du vurderer som relevant

Dokumentene må lastes opp som vedlegg til din søknad i separate filer.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk og total størrelse for alle vedlegg kan ikke være mer enn 30 MB. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen og dokumentasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Kandidater hvis søknad og vedlegg gir grunnlag til å tro at vedkommende kommer i konflikt med sistnevnte lov, vil være forhindret fra rekruttering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat. Ved ansettelse må en prosjektplan forberedes med prosjektleder og leveres innen 3 måneder etter tiltredelse. Prosjektet må gjennomføres i løpet av ansettelsesperioden og arbeidet må utføres ved Universitetet i Stavanger, eller en partnerinstitusjon ved gjennomføring av forskermobilitet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet og at hun/han deltar i det faglige miljøet. Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du er tilgjengelig for fagmiljøet i ordinær arbeidstid.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Referanser blir innhentet for aktuelle kandidater. Les mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Universitetet har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS