LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i eksperimentell materialfysikk - Studie av metallorganiske materialer (MOFs)

Søknadsfrist: 01.08.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier i matematikk og fysikk, femårig mastergrad og doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Ønsker du å bli en del av banebrytende forskning som bidrar til en grønn og bærekraftig fremtid?

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i eksperimentell materialfysikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk. Stillingen er ledig fra 01.09.2021.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Postdoktor ansettes for en periode på tre år.

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet MOFsorbMET: “Metal-organic frameworks for recovery and separation of critical metals”. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra det prestisjetunge “Enabling Technologies” innen Nano2021-programmet fra Norges forskningsråd.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Om forskningsprosjektet

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet MOFsorbMET: “Metal-organic frameworks for recovery and separation of critical metals”.

Hovedideen til prosjektet er å utvikle nanomaterialer for adsorpsjonsforbedret utvinning av kritiske metaller. Prosjektet inkluderer samarbeid med norske partnere: Universitetet i Bergen og industrirådgiveren Glencore Nikkelverk, og internasjonale partnere: Spania (BCMaterials), Sverige (Chalmers University of Technology) og Hellas (University of Ioannina).

Den som ansettes vil delta i aktiviteter knyttet til MOF-karakterisering. Aktivitetene vil fokusere på karakterisering av ubehandlede, funksjonaliserte og metallastede MOF’er. Struktur og funksjonaliseringen av MOF vil bli karakterisert ved bruk av vanlige laboratorieteknikker som PXRD, Raman og IR, Nitrogen adsorption @ 77K, UV-synlig spektroskopi, elektromikroskopi og H-NMR-spektroskopi.

Postdoktoren vil utvikle protokoller til karakterisering av metall/metallopptak på MOF. Hun/han vil bruke internasjonale strålingsanlegg for å innhente informasjonen på atomnivå ved å utføre røntgenabsorpsjonsspektroskopi (XAS) og høyoppløsnings-røntgendiffraksjonseksperimenter. Begge teknikkene er tilgjengelige på Swiss-Norwegian Beamlines (SNBL), ESRF, hvor de deltagende norske partnerne (UiS, UiB) regelmessig utfører eksperimenter.

Hovedaktivitetene vil være fokusert på å planlegge og utføre eksperimentene, analysere resultatene, utarbeide søknader til eksperiment på store synkrotronanlegg, delta i eksperimenter og publisere i fagfellevurderte tidsskrift og i andre formidlingskanaler. I tillegg vil kandidaten delta i veiledning av master og doktorgradsstudenter, og i prosjektmøter. Den som ansettes vil jobbe i tett samarbeid med kolleger innen organisk- og fysikalsk kjemi som er ansvarlige for syntesen av MOF.

Kandidaten må være forberedt på en betydelig reisetid.

Den som ansettes skal sammen med veileder utarbeide en plan for sitt kvalifiseringsarbeid innenfor forskningsprosjektet i løpet av de tre første månedene. Utviklingsplanen skal inneholde fremdriftsplan. Det forutsettes at den som ansettes vil kunne gjennomføre kvalifiseringsarbeidet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Kompetanse innen røntgenabsorpsjonsteknikk kreves, samt dokumentert publisering av forskningsartikler i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter og formidling av vitenskapelige resultater gjennom andre kanaler.

Kunnskap om røntgendiffraksjon og / eller XPS-teknikker, en eller flere av de andre eksperimentelle metodene nevnt i prosjektbeskrivelsen, erfaring med beregningsmodelleringsmetoder og bakgrunn fra MOF-forskningsfeltet blir ansett som en fordel.

Muntlig og skriftlig engelsk må beherskes veldig godt.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram, NyTi dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Førsteamanuensis Olena Zavorotynska (nærmeste veileder for stillingen), tlf: +47 462 59 629, e-post: [email protected],
 • Førsteamanuensis Sachin Chavan (prosjektleder), tlf: +47 403 48 742 , e-post: sachin.chavan @ uis.no, eller til
 • Instituttleder Bjørn H. Auestad, tlf: +47 518 31 874, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, tlf: +47 518 31 191, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev som viser dine forskningsinteresser, motivasjon for stillingen og hvordan forskningsprosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS