LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor eller stipendiat i nevroimaging og maskinlære knyttet til medisinsk satsing

Søknadsfrist: 01.06.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 200 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 80 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor eller stipendiat i nevroimaging og maskinlære knyttet til medisinsk satsing ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Postdoktorstillingen skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte påfaglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år i 100% stilling, alternativt for en periode på 4 år i 50% stilling.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen harforskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt for en periode på 6 år i 50% stilling.

Stillingen er en del av et nært samarbeid mellom Norsk kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Stavanger Medical Imaging Laboratory (SMIL) og Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) ved Stavanger Universitetssjukehus, samt Institutt for data- og elektroteknologi og Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknikk ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet.

Forskningsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes utgjør en del av forskningsmiljøet ved avdelingen, og at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Om prosjektet

Stillingen er en del av prosjekt GCase-Responders Across Neurodegenerative Diseases (GRAND-prosjektet).

GRAND er et tverrfaglig og multidisiplinært prosjekt med mål om å utvikle presisjonsmedisiner for Parkinsons sykdom (PD) og demens med Lewylegemer (DLB). I løpet av livet vil en av tre nordmenn bli rammet av sykdommer og tilstander som enten midlertidig eller kronisk påvirker hjernehelsen. PD og DLB er progressive nevrodegenerative sykdommer også kalt α-synukleinopatier. Til sammen rammer disse sykdommene mer enn 10.000 mennesker i Norge og 10 millioner mennesker over hele verden. Pga. aldrende befolkning i verden, anslås tallene til å dobles de neste 20 årene. Det er et uoppfylt klinisk behov for å behandle nevrodegenerative sykdommer og for å minimere belastningen av funksjonshemming og dødsfall på grunn av α-synukleinopatier. Følgelig er forskning på årsaker og mekanismer som ligger til grunn for PD og DLB, et prioritert forskningsområde.

Stillingen er del av et medisinsk-teknisk tvillingprosjekt, og de to forskerstillingene vil utføre uavhengige, men svært komplementære arbeidspakker for å studere effekten av GCase-dysfunksjon hos pasienter med PD og DLB. Ved å anvende metoder fra forskjellige fagområder på de samme individene, vil vi få et unikt innblikk i hvor, når og hvorfor nevrodegenerasjon forekommer i disse sykdommene. Den medisinske doktorgradsstipendiaten (startet) vil identifisere endringer på cellenivå som er assosiert med GCase-dysfunksjon. Dette vil gi innsikt i hvorfor og hvordan nevrodegenerasjon oppstår. Ved å kombinere denne kunnskapen med kvantitative målinger av progresjon av nevrodegenerasjon (denne stillingen), vil vi også kunne avdekke hvor og når nevrodegenerasjon skjer i undergrupper av pasienter med PD og DLB. Denne flerfaglige tilnærmingen vil gi enestående innsikt i etiologien til α-synukleinopatier. Kandidatene vil bli oppfordret til å samarbeide gjennom hele prosjektet for å fremme synergien i forskergruppene.

Postdoktor eller stipendiat i nevroimaging og maskinlæring:Grunnlaget for prosjektet i stilling er longitudinell karakteriseringen av in-vivo nevrodegenerasjon hos PD- og DLB-pasienter med ulike molekylære signaturer. Den som ansettes vil ta i bruk multimodal nevroimaging og maskinlæringsmetoder basert på data fra GRAND-prosjektet. Arbeidet vil bestå i å utvikle GRAND-prosjektets nevroimaging-database og studere effekten av genetisk variasjon på nevrodegenerasjon hos PD- og DLB-pasienter. I tillegg vil den som ansettes utvikle et rammeverk for maskinlæring basert på flere kombinasjonen av nevroimaging og biomarkører for identifisering av undergrupper som er mer eller mindre følsomme for mulige medikamentkandidater i PD og DLB

Prosjektforslag

Postdoktor må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor fagområdet. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Stipendiat må fremlegge en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Mal for prosjektskisse finner du her. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor må du ha doktorgrad innen et fagområde som er relevant for prosjektet. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

For ansettelse som stipendiat må du ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innen elektroteknologi, informatikk eller et beslektet felt, eller ha tilsvaende kvalifikasjoner som kan gi grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Forskningsarbeidet vil bestå av flere faser inkludert innsamling og organisering av multisenter nevroimaging data i en databasestruktur, preprosessering, analyser og postprosessering av disse dataene basert på f.eks. morfologi, tekstur- og formanalyse i tillegg til maskinlæringsmetoder som dyplæring. Du vil derfor bli vurdert ut fra interesser og ferdigheter innen medisinsk bildediagnostikk, maskinlæring og programmering samt multiparametriske statistiske metoder. Erfaring med Python, R eller Matlab programmeringsspråk er en fordel.

Å bruke dyplæring på longitudinelle medisinske bildedata kan være utfordrende siden slike data er komplekse, har høy dimensjonalitet og størrelsen på datasettene kan være små. En interesse for dyplæring basert på unsupervised og semi-supervised teknikker for håndtering av slike utfordringer vil være en fordel.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning
 • gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram, NyTi dersom du skal undervise
 • postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482 200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • for postdoktor: dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som postdoktor og stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS