LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Postdoktor 3 år i systemteknikk eller informatikk ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)

Søknadsfrist: 15.08.2024

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Postdoktorstilling 

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det ledig ei stilling som postdoktor (100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillinga er knytt til det nyskapande ERC Consolidator grant prosjektet ²Decoding Death and Dying in People with Dementia by Digital thanotyping (5-D)² finansiert av European Research Council (ERC).

5-D-prosjektet skal utvikle metodar og digitale verktøy for å identifisere at ein person med demens er i slutten av livet, med sikte på å forstå underliggande smerte og symptom hos menneskjer som ikkje lenger er i stand til å forklare si liding. Prosjektet vil kombinere tradisjonelle vurderingsskalaer med sensorbaserte målingar, med nye analyser basert på signalbehandling og kunstig intelligens.

5-D er ein del av ei innovativ, aktiv og tverrfagleg forskingsgruppe: Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), som har fleire pågåande studiar der sensordata frå wearables og radarinstallasjon nyttes til å overvake symptom, intervensjonseffektar, og sjukdomsforløp hos eldre vaksne og personar med nevrologiske sjukdommar som demens og Parkinsons sjukdom. Professor Bettina S. Husebø er leiar for SEFAS. Senteret har cirka 15 tilsette, og eit stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt. SEFAS er partnar i Alrek helseklynge, Årstadveien, Bergen, og får støtte av Trond Mohn Stiftelsen relatert til eit Senter for komplekse sykdommer og aldring (CC.AGE).

Les meir om prosjektet her.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

 • Postdoktoren skal utføre kvantitativ dataanalyse ved bruk av avanserte analyse som signalprosessering, modellering, dynamiske system og/eller kunstig intelligens, og skal bidra til å utvikle dynamiske og kunnskapsdrevne intelligente modellar.
 • Postdoktoren vil delta aktivt i rettleiingsprosessen av phd-studentar som hovud- eller birettleiar.
 • Postdoktoren vil inngå i eit tverrfagleg team for å utforme nye utfallsmål for smerte og åtferdsmessige og psykiske symptom ved demens.
 • Postdoktoren skal bidra til gjennomføring av studien samen med eit tverrfagleg team av klinikarar, forskarar, ingeniørar, phd-studentar, statistikarar og brukarrepresentantar.
 • Postdoktoren skal aktivt inkluderast i SEFAS sitt nasjonale og internasjonale samarbeid.)

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor informatikk, systemteknikk, kybernetikk, anvend matematikk eller anna relevant grad på same nivå, og søkjar må i tillegg ha ei spesialisering i bioinformatikk, maskinlæring/kunstig intelligens, simulering/visualisering, dynamiske system eller signalprosessering/reknevitskap, eller ha levert doktoravhandlinga innan søknadsfristen. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje og seinast innan 5 månadar etter søknadsfrist.
 • Søkjar må ha gode evner innan programmering, god generell kunnskap om algoritmar og numeriske metodar, og minimum basiskunnskap om signalprosessering og modellering av dynamiske system
 • Erfaring frå eller formell opplæring innan analyse og behandling av store datasett, signalbehandling eller programmering vil bli vektlagt (relevante programmer inkluderer for eksempel: Matlab, Python, R)
 • Tidlegare erfaring frå arbeid med eldre vaksne i heimeteneste, sjukeheim eller sjukehus er ein forutsetning.
 • Tidlegare erfaring frå arbeid med sensorteknologi er ein fordel.
 • Svært gode språkkunnskapar i engelsk munnleg og skriftleg er eit krav
 • Gode norskkunnskapar er ein fordel
 • Erfaring fra relevante forskingsprosjekter blir vurdert som positivt
 • Søkjarar som oppfyller krava til stillinga vil bli rangert etter styrke innanfor sine respektive felt i forhold til relevansen av deira kompetanse mot SEFAS’ nåverande behov, strategiske mål og prioriterte områder for framtidig utvikling.
 • Personlege eigenskapar som vil vektleggas i vurderinga av søkjarane er blant annet evne til å arbeide sjølvstendig strukturert, samarbeide med andre, motivasjon, ansvarskjensle, arbeidsevne og entusiasme for forsking.
 • I rangeringa av kandidatar vil det bli lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som stillinga krev

Om postdoktorstillinga:

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i faglege toppstillingar. Ingen kan tilsetjast i meir enn ein åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon.

Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.

Se forskrift om tilsetjingsvilkår for postdoktor, stipendiat mv. 

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn for tida kr 624 500 (kode 1352, lønssteg 64) i lønsregulativet i staten. For søkjarar med medisinsk/odontologisk embetseksamen er løn for tida kr 624 500 (kode 1352, lønssteg 64). For søkjarar med spesialistutdanning er løn for tida kr 646 000 (kode 1352, lønssteg 66). Løn er under justering.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjon for å søkje stillinga
 • Karakterutskrifter og vitnemål (søkjarar med utanlandsk utdanning må leggje ved både vitnemål på original språket og autoriserte omsetjingar) og dokumentasjon på innlevert avhandling
 • Relevante attestar
 • Publikasjonsliste
 • Vitskapelege arbeid. Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (pdf)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: 

 • Monica Patrascu; monica.patrascu@uib.no; +47 55 58 85 01

Universitetet i Bergen er underlagt regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknader til stillinga.

Mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre endå betre. UiB treng difor kvalifiserte medarbeidarar uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetjing, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Vi oppmodar søkjarar med funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hól i CV-en til å søke. Dersom du kryssar av for dette i søknaden kan du bli positivt særbehandla. Vi inviterer alltid minst ein kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju.Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS