LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i språkvitenskap / psykolingvistikk

Søknadsfrist: 01.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som postdoktor i språkvitenskap/psykolingvistikk. Stillingen vil være tilknyttet prosjektet Multilingual Minds: Grammar interaction in multilingual acquisition (MuMin) og AcqVA Aurora-senteret.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på to år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon. Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Over halvparten av verdens befolkning er flerspråklige, og så mye som to tredjedeler av alle barn vokser opp med mer enn ett språk. I Europa er andelen flerspråklige barn for tiden rundt 20-25 %, og den øker stadig. De siste tiårene har vi vært vitne til en betydelig økning i innsats og interesse fra flere forskningsdisipliner for å avdekke mekanismene som er ansvarlig for tilegnelse og prosessering av språk i hjernen. Et viktig forskningsspørsmål er om språkforskjeller mellom enspråklige og flerspråklige barn blir forårsaket av tverrspråklig innflytelse (crosslinguistic influence), eller om disse forskjellene kan tilskrives hvor mye barna er eksponert for det ene eller det andre språket. I dette prosjektet foreslår vi en ny metode som sammenligner flere grupper flerspråklige barn på tvers av språkkombinasjon og grammatiske strukturer. Vi holder ett språk konstant (for eksempel, hjemmeeller arvespråket), mens vi varierer det andre språket basert på om, eller i hvilken grad, de grammatiske strukturene i de to språkene er like eller forskjellige. Ved bruk av denne metoden er det viktig at den eneste forskjellen mellom gruppene er andrespråket, og at deltakerne har hatt lik eksponering for målspråket. Dette betyr at hvis vi finner forskjeller i hvordan de flerspråklige gruppene forstår eller produserer målspråket, så vil vi være i stand til å tilskrive disse forskjellene til påvirkninger som kommer fra det andre språket.

Forskningsresultatene av prosjektet vil være verdifulle for å kunne løse viktige samfunnsmessige utfordringer relatert til utdanning, migrasjon og helse. Den nye kunnskapen vil kunne brukes til f.eks. å utforme læreplaner, utvikle diagnostiske verktøy for språkvansker og veilede språkpolitikk.

Stillingens fagmiljø og tilhørighet

Institutt for språk og kultur har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020.

Instituttet tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitskap og språkvitenskap.

AcqVA Aurora-senteret består av ca. 40 aktive forskere, med ti professorer/førsteamanuenser, en labsjef, elleve forskere/postdoktorer, fem MSCA postdoktorer, fire stipendiater, og åtte Professor II stillinger (20%), som alle er internasjonalt anerkjente eksperter ansett som ledende innen sitt felt. Medlemmene av senteret er involverte i en mengde forskningsprosjekter lokalt og internasjonalt. Eksempler på førstnevnte er MuMin, MultiLit, MiMS og SALT, som er finansiert av Norges forskningsråd, MultiGender, som er finansiert av Senter for grunnforskning, og HeLPiNG, finansiert av Tromsø forskningsstiftelse.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Denne stillingen krever en norsk doktorgrad (PhD) eller en tilsvarende utenlandsk doktorgrad i lingvistikk eller psykologi eller andre relevante fagområder. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad kan du fortsatt søke, men du må dokumentere fullført grad før tiltredelse.

Vi ser etter deg som har:

 • Erfaring med forskning innen (psyko)lingvistikk.
 • Høy kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk

Det anses som en fordel om du har:

 • Kompetanse i spansk/ tyrkisk/ukrainsk/russisk
 • Erfaring med statistisk metode

I den endelige vurderingen av søkerne vil det ta hensyn til motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • CV
 • Søknadsbrev med informasjon om forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
 • En beskrivelse om hvordan kandidaten passer inn i MuMin forskningsprosjekt (ca. 2-3 sider)
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 1-2 referanser
 • Opp til fem eksempler på publiserte arbeider eller annet skriftlig arbeid

Søkere på stillingen må sende inn en kort beskrivelse av hvordan deres bakgrunn og erfaring passer inn i MuMin og hvordan vedkommende ønsker å bidra til prosjektet. Vennligst inkluder informasjon om hvilke språk og språkfenomener du har jobbet med, og hvilke psykolingvistiske og statistiske metoder du har erfaring med. Kontakt Natalia Mitrofanova dersom noe er uklart.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

 Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS