LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i miljøhumaniora

Søknadsfrist: 14.06.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.300 studenter og 460 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.


Institutt for kultur- og språkvitenskap har ansvar for universitetets lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion, historie, norsk for internasjonale studenter samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, nordisk, engelsk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap og humaniora. Det er i dag 70 ansatte og 1.200 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i miljøhumaniora ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen er ledig fra 1. september 2023. 

Temaet for stillingen er historisk gjenfotografering som metode i miljøhumaniora. Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktoren vil være tilknyttet et stort og aktivt forskningsmiljø ved Greenhouse senter for miljøhumaniora ved universitetet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra CHANSE og Norges forskningsråd.

Kvalifiseringsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med prosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet DigiFREN: Digital Aestheticization of Fragile Environments. Prosjektet ledes fra University of Ljubljana i Slovenia og har partnere i Kroatia, Finland, Polen og Norge.

Om man ser seg rundt eller lytter nøye i naturen vil en lett legge merke til at folk engasjerer seg med sine omgivelser på en annen måte enn for bare et tiår siden. Enten en er i fjellene, ved havet eller i skogen er det i dag vanskelig å finne noen som ikke er opptatt med smarttelefonen, flyr droner, bruker digitale kameraer eller andre digitale verktøy for å «fange» og forsterke sine opplevelser av miljøet. Målet med prosjektet DigiFREN er å studere dette transformative øyeblikket i måten man forstår europeiske naturmiljø.

Dette historisk og etnografisk baserte prosjektet vil undersøke hvordan digitale medier og teknologier bidrar til å sette holdninger, følelser, verdier og praksiser knyttet til miljø inn i nye rammer. Fem steder i Slovenia, Kroatia, Finland, Norge og Polen, som alle er eller forstås som sterkt preget av menneskelig aktivitet, har blitt utvalgt for å gjenspeile det kulturelle og økologiske mangfoldet i Europa. Gjennom en studie av digital mediering av naturopplevelser, spesielt gjennom å fokusere på sansenes rolle ved vandring i natur, vil prosjektet undersøke hvordan kunnskap og verdier om naturområder i endring kan utvikles.

Det norske teamet, som består av prosjektleder Finn Arne Jørgensen, postdoktoren og en forskningsassistent, vil utforske bruken av historisk gjenfotografering som metode innenfor rammen av prosjektet. Vi vil bruke Sørmarka i Stavanger som vårt primære studieobjekt, gjennom en kombinasjon av historiske foto og feltarbeid. 

Postdoktoren vil ha følgende som sine primære arbeidsoppgaver:

 • utforme og gjennomføre vandringer i Sørmarka med historisk gjenfotografering som utgangspunkt. Dette inkluderer å rekruttere og gjennomføre intervjuer med deltakere i ulike kategorier. Forskningsassistent vil hjelpe med dette;
 • bistå forskningsassistent i oppbygningen av en database over historiske fotografier over Sørmarka; og
 • skrive og publisere resultat fra prosjektet på egen hånd og i samarbeid med resten av prosjektteamet.

Arbeidet vil innebære noe reisevirksomhet for å delta i møter med den europeiske prosjektgruppen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med prosjektleder i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av perioden.

Postdoktor ansettes for en periode på to år eller for en periode på tre år inkludert ett år pliktarbeid i form av undervisning og veiledning av studenter. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Du må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Funksjonelle ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk er ønskelig.

Videre vektlegges:

 • din erfaring og interesser i relasjon til prosjektets tematikk, som beskrevet i motivasjonsbrevet
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjoner innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 550.000 - 650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Kjetil Vikhamar Thengs tlf 51 83 13 37, e-post: kjetil.v.thengs@uis.no eller prosjektleder, 
 • Professor Finn Arne Jørgensen, tlf: 481 01 359, e-post: finn.a.jorgensen@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Lothe Molnes, tlf: 51 83 13 61, e-post: annette.l.molnes@uis.no.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, et kort søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. 

Følgende må lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • motivasjonsbrev hvor du diskuterer din erfaring og interesser i relasjon til prosjektets tematikk. Søknader uten motivasjonsbrev vil ikke bli vurdert.
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • PhD-avhandling
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad. 
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort. Du kan også laste opp/lenke til inntil fem vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen.
 • vitnemål, attester, samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Vi legger vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert. Dette i samsvar med prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. 

På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS