Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Overingeniør (50%) - Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

Søknadsfrist: 03.06.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Fakultet for kunst, musikk og design består av tre institutt. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Overingeniør (50 %) for treverkstedet ved Fakultet for kunst, musikk og design

Ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), Universitetet i Bergen (UiB), er det ledig ei fast stilling (50 %) som overingeniør på treverkstedet. Det er ønskeleg med oppstart i løpa av haust 2020.

Stillinga vil inngå i eit kollegium på KMD i Seksjon for verkstader og tekniske tenester som i dag har verkstadar innan fagfelta grafikk, tre og metall, fotografi, keramikk, tekstil og digitale verkstadar. Primær arbeidsstad for stillinga er treverkstedet som ligger på fakultetets lokalar i Møllendalsveien. Stillinga rapporterer til verkstadleiar/seksjonsleiar under fakultetsdirektøren

Arbeidsoppgåver:

Den som blir tilsett må ha evne til å forstå tre og møbel som ein del av det utvida kunst- og designfeltet, og vere i stand til å sjå på verkstader som eit laboratorium for eksperimentering og utforsking.

I stillinga inngår drift og ansvar for utstyr og fasilitetar på fakultetets sin treverkstad, samt HMS, medrekna:

 • Drift, vedlikehald og organisering av verkstaden og utstyr
 • Akkrediteringskurs for studentar og tilsette
 • Leggje til rette for tekniske og tematiske kurs i verkstaden
 • Teknisk rettleiing og støtte til studentar og fagpersonale
 • Ansvar for innkjøp og sal av material samt utlån av utstyr
 • Bidra til utvikling og oppgradering av verkstaden i samarbeid med professorar, fagstab og verkstadleiar
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av master- og bachelorutstillingar og andre formidlingstiltak ved fakultetet
 • Halda seg orientert om nye teknikkar og utstyr ved å delta på nødvendige kurs m.m.
 • Kunnskap om bruk av CNC

Arbeidsstad og arbeidsoppgåver vil kunne variere. Den som vert tilsett må og rekne med å gjere generelt arbeid innanfor verkstadens ansvarsområdet.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha utdanning på minimum mastergradsnivå. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensera for manglande formell utdanning
 • Det er ein fordel med røynsle innan verkstadens fagfelt
 • Det er ein fordel med røynsle frå teknisk støttearbeid
 • God evne til å kommunisere skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk
 • God administrativ IT-kompetanse og generell kompetanse i data
 • Det er ein fordel med røynsle frå opplæring/undervisning

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil bli vektlagt, særleg gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, initiativ, fleksibilitet og sjølvstende.

Vi tilbyr:

 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø på eit fakultet i utvikling
 • Stilling som overingeniør (kode 1087) i lønnssteg 53 – 57 (for tida kr. 472 000 – 504 700 brutto i en 100 % stilling) etter Statens lønnsregulativ. Det vert trekt 2 % pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgre løn bli vurdert.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø i ei kreativ og utviklingsorientert verksemd.
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Verkstadleiar/seksjonsleiar Stig Rostrup Christiansen ([email protected] // tlf.: 930 82 355)

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen