LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Overingeniør – arkiv- og samlingsforvalter, fagområde arkeologi

Søknadsfrist: 25.09.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Universitetsmuseet

Om stillingen

Ved Universitetsmuseet, UiT – Norges arktiske universitet er det ledig fast stilling som overingeniør knyttet til museets arkeologiske samlinger og tilhørende arkiv.

Universitetsmuseets hovedoppgaver er forskning, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, forvaltning og formidling. Museets ansatte har også noe undervisning og veiledning. Museet er tverrfaglig, med både kultur- og naturhistoriske samlinger. Det er lokalisert tre steder på Tromsøya: hovedbygget Tromsø Museum med botanisk fagenhet i Folkeparken, Polarmuseet og MS Polstjerna i sentrum, og Tromsø arktisk-alpine botaniske hage i Breivika.

Universitetsmuseet har ansvar for en rekke samlinger som representerer landsdelens kulturelle mangfold. Stillingen er tilknyttet faggruppe for arkiv og samlingsforvaltning (FAS), en samarbeids- og koordineringsenhet for teknisk og vitenskapelig tilsatte med oppgaver knyttet til samlinger og arkiv for arkeologi, samisk kulturhistorie, polar kulturhistorie, nyere kulturhistorie, folkemusikk og foto.

Universitetsmuseet er ett av de seks arkeologiske ansvarsmuseene, som etter forskrift til Kulturminneloven har ansvar for å utføre arkeologiske undersøkelser i fredete kulturminner, for å ta vare på dokumentasjon og gjenstander på vegne av fellesskapet, og for å forske og formidle med utgangspunkt i materialet. Universitetsmuseets ansvarsområde omfatter Finnmark og Troms, og Nordland sør til Rana. Det arkeologiske forvaltningsoppdraget inngår i et større kulturminnefaglig forvaltningsapparat, som regionalt inkluderer kulturminneforvaltningen i Sametinget og fylkeskommunene, og er underlagt Riksantikvaren som direktorat og Miljøverndepartementet. Samlingsarbeidet medfører utstrakt kontakt med andre museer, lokalbefolkning og nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Overingeniøren vil arbeide sammen med tekniske og vitenskapelig ansatte, og ha selvstendige oppgaver knyttet til forvaltning av de arkeologiske samlingene og tilhørende arkiv, blant annet i form av

 • magasinering, innordning og tilvekst
 • andre bidrag til å kvalitativt utvikle museets arkeologiske samlinger og arkiver
 • saksbehandling knyttet til samlingsforvaltning
 • tilgjengeliggjøring, herunder digitalisering og drift av databaser
 • tilrettelegging for studiebesøk, utstillinger og utlån, samt oppgaver overfor publikum
 • veiledning til faggruppe for forvaltningsarkeologi (FAFA), i forbindelse med overlevering av materiale fra arkeologiske undersøkelser til magasin og arkiv
 • samlings- og arkivfaglig veiledning og bistand til ulike deler av kulturminneforvaltningen, studenter og forskere
 • å være museets representant i relevante nasjonale fora
 • bistand ved etablering og ledelse av utviklingsprosjekt

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder må forventes å endres over tid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • mastergrad i nordisk arkeologi eller tilsvarende.
 • dokumentert erfaring fra arbeid med museum, arkiv, databaser, og/eller digitaliseringsprosjekt.
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk.

Det vil bli lagt vekt på dokumentert kompetanse innen bruk av digitale verktøy i samlings- og /eller formidlingsarbeid, erfaring fra administrativt arbeid, samt annen relevant museal erfaring.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å ta ansvar og til å arbeide selvstendig
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS