LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Overingeniør for medieutdanningane

Søknadsfrist: 02.01.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studentar og 1.900 tilsette. Universitetet har store ambisjonar. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og vera ei drivkraft i kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet. Vår felles retning skal drivast fram av omtanke for berekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måtar å forvalte naturressursane på og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde.

I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning, forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og museumsverksemd. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i seks fakultet med 13 institutt og 2 nasjonale forskings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarknad og tilbyr ei rekke spennande kultur- og fritidsaktivitetar.


Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi løfta blikket, og våga å tenke stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det samfunnsvitskaplege fakultet har om lag 2.400 studentar og 170 tilsette. Fakultetet tilbyr utdanningar på bachelor- master- og doktorgradsnivå Studiane byggjer på ein kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentleg og privat verksemd. Ny kunnskap vert generert ut frå både praktisk røynsle og systematisk forsking, eller i kombinasjonen av desse to. Utdanningstilbodet er variert og omfattar blant anna hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskule.

Om stillinga

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som overingeniør for medieutdanningane ved Det samfunnsvitskaplege fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillinga er ledig frå 1. februar 2022.

Den som vert tilsett har ansvaret for drift av medieutdanningane sine produksjonsutstyr, produksjonsfasilitetar og infrastrukturen i lokala. Overingeniør må ha gode digitale ferdigheiter og kunne lære opp studentar i bruk av utstyr og programvare. Vidare må vedkommande kunne bidra aktivt under planlegging og gjennomføring av studentane sine individuelle produksjonar, og fjernsyn- og multimediestudentane sine interne og eksterne fleirkameraproduksjonar.

Hovudoppgåver

 • bestilling og oppfølging av produksjonsutstyr og programvare
 • drift av produksjonsutstyr, produksjonsfasilitetar og tilhøyrande infrastruktur
 • vere oppdatert på nytt produksjonsutstyr og vidareutvikle produksjonsfasilitetane saman med fagleg ansvarlege
 • støtte og praktisk rettleiing knytt til studentoppgåver og studentproduksjonar
 • deltaking i andre service, drift- og utviklingsoppgåver ved behov

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant utdanning på bachelornivå
 • relevant og solid erfaring av nyare dato
 • god kjennskap og erfaring med mindre produksjonar og fleirkameraproduksjon
 • gode digitale ferdigheiter, erfaring og interesse for ulike IT-verktøy
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Vidare blir det lagt vekt på at du:

 • kan lære opp andre til å bruke utstyr og programvare
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommande
 • har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • er strukturert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosessar

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgåver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • ein ambisiøs arbeidsfellesskap og eit inkluderande arbeidsmiljø
 • løn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301 kode 1087, kr 543.500 – 615.800 bto pr år. I særskilte tilfelle kan høgare løn bli vurdert. Frå løna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjons- og forsikringsordningar
 • meir om gode for tilsette og fordelar på våre nettsider

Mangfald

Universitetet sine verdiar er å vere uavhengig, involverande og skapande. Vi vurderer mangfald som ein ressurs i arbeids- og læringsmiljøet vårt, og er opptatt av å visa respekt for kvarandre sine ulikheiter og bakgrunn. Universell utforming skal prega dei fysiske og digitale læringsmiljøa våre, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillinga som interessant oppmodar vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore utafor arbeidslivet ein periode.

Her kan du lesa meir om mangfaldsrekruttering og korleis vi behandlar søknader.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Studieprogramleiar på journalistikk Siri Wichne Pedersen, tlf 97641987, e-post: [email protected] eller til
 • Instituttleiar Oluf Langhelle, tlf: 51831508, e-post: [email protected]

Spørsmål om tilsetjingsprosessen kan rettast til HR-rådgjevar Annette Falch Lothe, tlf: 51 83 13 61, e-post: [email protected]

Søknad

Søk på stillinga elektronisk via "Søk stillinga" på denne sida. Her vert minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdighetar registrert. I søknadsbrevet må du få fram kva kompetanse og motivasjon du har for stillinga.

Ein meir utfyllande CV, vitnemål, attestar og eventuelt annan dokumentasjon som du vil det skal tas omsyn til ved vurdering av søknaden, må lastas opp som vedlegg. Dokumentasjonen må finnast på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før opplasting.

Søknaden vert vurdert ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydeleg viser korleis evnene og erfaringane dine oppfyller kompetansekrava som det er skrive om over.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjer har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf offentleglova § 25. Dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje, vil du bli varsla om dette.

UiS vurderer berre søknadar og vedlegg som er registrert i Jobbnorge.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS