Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat knyttet til innovasjon i lærerstudenters praksis i skolene

Søknadsfrist: 01.05.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).


Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, har ledig stilling som stipendiat for en periode på 4 år tilknyttet prosjektet Kvalitet i praksis. Prosjektet har som mål å forske på hva som fremmer god praksisopplæring, og å utvikle et kvalitetssikringssystem for lærerstudenters praksis i skolene.

Fagmiljøene på campus og i skolen har et felles ansvar for lærerstudenters kompetanseutvikling og har dermed et stort behov for å samarbeide om dette. Stipendiatstillingen er tilknyttet fagmiljøer ved ILS som arbeider med innovasjon- og forskningsprosjekter, og vil være en del av forskergruppen Teachers’ Professional Development and Educational Change (TEPEC). TEPEC er dedikert til forskning på lærerutdanning hvor forskning på studenters læring og veiledning i praksis i skolen er et sentralt tema. Stipendiaten vil inngå i et team med prosjektmedlemmer både fra UiO, universitetsskoler og studentrepresentanter. Den empiriske konteksten for dette prosjektet vil være studenter på lektorprogrammet og PPU ved ILS, med et særlig fokus på den delen av lærerutdanningen som foregår i skolen (praksis). Arbeidssted vil være i Oslo.

Det er et stort behov for å forske på lærerstudenters praksis i skolen. I prosjektet kvalitet i praksis er det fra våren 2023 satt i gang pilotering med nye praksisformer, innføring av nye kriterier for praksis og planlagt innsamling av både kvalitative (logg og intervju) og kvantitative data (spørreskjema) som belyser studenters og lærerutdannere i skolen og på campus sine erfaringer. Potensielle søkere skal utvikle en prosjektsøknad som kan benytte data som er planlagt innsamlet våren 2023 ved ILS (kontakt Ida Hatlevik for mer informasjon) og/eller planlegge innsamling av egne data som belyser hvordan ILS kan fremme kvalitet i praksis. Dette innebærer at PhD-prosjektet skal handle om å fremskaffe kunnskap gjennom analyser av erfaringer med: a) eksisterende praksisformer i lærerutdanningen b) implementering og utprøving av nye praksisformer samt c) innføring av nye kriterier for praksis. Stipendiatens prosjekt skal dekke ett eller flere av disse områdene og kan med fordel benytte flere ulike datakilder som tekstanalyse (f.eks. analyse av refleksjonslogger studenter skriver i praksis), kvalitative intervju og kvantitative survey (til studenter, veiledere i skolen, skoleledere, og lærerutdannere ved ILS). Siden alle data vil foreligge på norsk, er det en forutsetning at søkere behersker norsk godt.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning, sensurarbeid og forskningsassistanse.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for ansettelse i stilling som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden.

Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

For mer informasjon om fakultetets PhD-program, se nettside.

Arbeidssted vil være i Oslo.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må tilfredsstille kravene for opptak til fakultetets ph.d.-program.

Dette inkluderer vanligvis:

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor pedagogikk eller fagdidaktikk
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng, også med minimumskarakter B
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

I vurderingen vil følgende bli vektlagt:

 • Kvaliteten på prosjektsøknaden, beskrivelsen av forskningsområdet, problemstillinger, valg av relevant teori og forskningsmetoder og gjennomføringsplan
 • Kandidatens akademiske innstilling og motivasjon for å gjennomføre forskerutdanningsprogrammet
 • Erfaring med undervisning, samt forsknings- og utviklingsarbeid fra norsk skole eller lærerutdanning
 • Kandidatens personlige egnethet, samarbeidsevner og motivasjon for å jobbe i et tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 501 200 til kr 544 400 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullsendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (8-10 sider), se nettside
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester. Søkere med utdanning fra utlandet må vedlegge en forklaring på karaktersystemet fra sitt universitet der utdanning er gjennomført
 • Publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittet, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Ufulllstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "Søk stillingen". Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknaden skal skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvikår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

Ingen kan ansettes i mer enn en åremålsperiode som stipendiat ved UiO

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS