Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap - Digital velferdsstat

Søknadsfrist: 01.09.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for offentlig rett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 100 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor offentligrettslige fag og folkerett.

Om stillingen

Ved Det juridiske fakultet, Institutt for offentlig rett, er det ledig 1-2 stillinger som stipendiat (SKO 1017) i rettsvitenskap.

Stillingen er tilknyttet prosjektet “Digital velferdsstat”, som skal bygge opp et forsknings- og undervisningsmiljø rundt rettslige utfordringer for digitalisering av velferdsforvaltningen, særlig Nav. Prosjektet startet i 2021, og løper frem til 2031. Det er finansiert av Nav, og nærmere presentert her.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har til enhver tid ca. 50 stipendiater. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som ansettes følger fakultetets doktorgradsprogram. Les mer om forskerutdanningen her.

Ansettelse skal fortrinnsvis skje for 4 år, med 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, under forutsetning av at de som ansettes kan fylle et udekket undervisningsbehov ved fakultetet. Alternativt kan ansettelse skje for 3 år uten undervisningsplikt

Mer om stillingen

Prosjektet «Digital velferdsstat» er del av et tiårig samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) og Det juridiske fakultet, UiO.

De siste tiårene er preget av en rask utvikling av teknologier som har og vil ha stor betydning for offentlig forvaltning. Det offentliges muligheter til å samle, lagre, utveksle, analysere og bruke data for å løse offentlige oppgaver er radikalt endret i løpet av få tiår. Teknologien gjør det mulig for offentlig forvaltning å automatisere, forutsi, identifisere, utrede, overvåke, avdekke, målrette og sanksjonere på nye måter, og i langt større omfang enn tidligere.

Denne teknologiske utviklingen gjør seg gjeldende innen en rekke ulike felt av velferdsforvaltningen. Prosjektets kjerne er rettslige utfordringer ved digitalisering av Nav. Disse utfordringene er blant annet av forvaltningsrettslig og trygderettslig karakter. Tilsvarende problemstillinger som digitalisering av Nav utløser, er aktuelle for hele velferdsforvaltningen, blant annet for kommunale helse- og omsorgstjenester, helserett, utdanningsrett og universell utforming av offentlige tjenester og infrastruktur.

Det er av avgjørende betydning for samfunnet at utviklingen av den digitale velferdsstaten bygger på et rettsstatlig fundament. Det forutsetter at den digitale utviklingen er informert av forskning i grunnleggende forvaltningsrett (både alminnelig og spesiell) og lovgivningslære. Dette er verktøyene som sikrer at en fremtidig digital velferdsstat er i tråd med grunnleggende rettigheter i Grunnloven og menneskerettigheter, og at grunnleggende rammer for forvaltningsvirksomhet i statsrett og EØS-rett etterleves.

Den utlyste stillingen skal bidra til prosjektet. Dette er bredt anlagt, og stipendiaten har adskillig frihet i valg av tema for sitt doktorgradsprosjekt. Stipendiatens prosjekt skal behandle aspekter ved digitaliseringen av Nav og norsk velferdsforvaltning.

Eksempler på temaer som er relevante for satsningen er:

 • Ivaretakelse av grunnleggende individuelle rettigheter i forvaltningssystemer.
 • Ordninger for rettslig kontroll med masseforvaltningssystemer.
 • Betydningen av internasjonale regelverk – særlig EU-rett og menneskerettigheter – for digitaliseringen av norsk velferdsforvaltning.
 • Diskrimineringsvern og digitalt utenforskap.
 • Rettslige spørsmål rundt innsamling, behandling, analyse og bruk av data, herunder personopplysninger, i velferdsforvaltningen.
 • Hvilke konsekvenser digitalisering og digitale verktøy, som beslutningsstøtte, automatisering og maskinlæring, kan ha for rettsanvendelse og for regelverksutvikling og -utforming.

Prosjektet kan inkludere komparative perspektiver fra andre lands velferdsrett eller andre deler av forvaltningens virksomhet. Dersom søkerens prosjekt legger opp til å studere andre deler av den norske velferdsforvaltningen enn Nav, bør prosjektbeskrivelsen forklare den bredere relevansen av problemstillingene som skal belyses.

Som del av prosjektet er det etablert et stort kontaktnett i forvaltningen generelt og Nav spesielt. Prosjektet har også et nordisk og internasjonalt faglig nettverk. Stipendiaten som ansettes vil bli del av dette fagmiljøet og forventes å bidra til fagmiljøets forsknings-, formidlings- og undervisningsaktiviteter.

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Til stillingene kreves norsk femårig mastergrad i rettsvitenskap, master i forvaltningsinformatikk, eller tilsvarende utdanning.
 • Normalt bør søkeren ha et resultat som plasserer vedkommende blant de 10-15 prosent beste i faget. Masteroppgaven bør også være i øverste sjikt.
 • Siden norsk velferdsforvaltning er sentral i prosjektet, vil norsk lovgivning og andre norske rettskilder være viktige kilder. Det kreves derfor gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget.
 • Du må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø og bidra til satsningen som stillingen er en del av.

Vurderingsgrunnlag

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5-10 sider. Denne må redegjøre for forskningstemaet og dets betydning og relevans for norsk og internasjonal rettsvitenskap i lys av formålet med det overordnede prosjektet. Søkeren må beskrive hva som vil være de sentrale problemstillingene og kildene, samt hvilke teorier og metoder som vil anvendes. Det må også redegjøres for hvordan arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt stor vekt på prosjektbeskrivelsens samfunnsmessige og rettsvitenskapelige kvalitet, og det foreslåtte prosjektets relevans for den overordnede satsningen.

I tillegg til prosjektbeskrivelsen vil det også bli lagt vekt på karakterer, eventuelle tidligere skriftlige arbeider, og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsestiden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater. I enkelte tilfeller nedsettes det en egen intervjukomite.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 501 200,- til 544 400,- pr. år i stilling som stipendiat i stillingskode 1017
 • Et hyggelig og inspirerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med en kort beskrivelse av forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.
 • Prosjektbeskrivelse på 5-10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden, attester og fullstendig publikasjonsliste. For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystemet, som viser hvilke karakterer på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå.
 • Inntil 3 vitenskapelige arbeider kan vedlegges. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.
 • Referanseliste (2-3 referanser med navn, relasjon til søker og kontaktinformasjon).

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk «Søk stillingen».

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor Ingunn Ikdahl (e-post: ingunn.ikdahl@jus.uio.no, telefon: 99 23 14 29)
 • Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum (e-post: j.c.nordrum@jus.uio.no, telefon: 97089580)
 • For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Rådgiver Andreas Mobråthen (e-post: andreas.mobrathen@jus.uio.no)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS