Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i nordisk arkeologi

Søknadsfrist: 07.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter.


Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv. Kulturhistorisk museum driver nyskapende, tverrfaglig forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv.

Om stillingen

Arkeologisk seksjon ved Kulturhistorisk museum søker høyt kvalifisert og motivert forskertalent til en ledig stipendiatstilling for en periode på 3 år. Stillingen er i nordisk arkeologi og med innretning mot vikingtidens tekstilhåndtverk.

Kulturhistorisk museum har ansvar for samlingen av gjenstander fra Osebergfunnet, herunder den store samlingen av tekstiler. Vi søker kandidater som ønsker å mobilisere museets samling av billedvevfragmenter fra Oseberg innenfor Forskningsrådsprosjektet Virtual Reconstruction, Interpretation and Preservation of the Textile Artifacts from the Oseberg Find (TexRec). Stipendiaten vil inngå i en tverrfaglig forskergruppe som arbeider med billedvevenes materialitet og betydning samt nye strategier for konservering av tekstilene. Undersøkelser av tekstilenes originale fargestoffer og fragmentenes innbyrdes sammenheng vil stå sentralt i prosjektet, som omfatter et bredt spekter av fagfelt innenfor kjemi, computer science, konservering og arkeologi.

Søkerne inviteres til å foreslå et arkeologisk forskningsprosjekt innenfor rammen av TexRec-prosjektet. Tverrfaglig perspektiv og vitenskapelig dristighet vil bli vektlagt i vurderingen.

Stipendiaten vil inngå i en større gruppe stipendiater, og ha arbeidsplass og veileder ved Kulturhistorisk museum.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år.

En stipendiatstilling er en utdanningsstilling med en fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat, og det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden.

Stipendiaten i nordisk arkeologi vil bli knyttet til forskerutdanningen ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie. Den som ansettes må tilfredsstille kravene til opptak på Humanistisk fakultets phd-program og må selv søke opptak innen gitte frister.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år, vil få tilbud om 12 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innen arkeologi med vekt på vikingtid/middelalder
 • grunnleggende kunnskap om tekstilteknologi
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og/eller norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsens kvalitet, herunder:

 • prosjektets helhetsgrep og overordnede struktur
 • vitenskapelig dristighet og vitenskapelig nytenkning
 • gjennomførbarhet, gjennomføringsplan og ressursdisponering
 • kunnskap og interesse for fargestoffer og historiske fargeteknikker og/eller computer science
 • formidlingsplan(er)
 • nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • nettverksressurser
 • etiske implikasjoner

Personlige egenskaper

Søkerens akademiske og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet vil vektlegges i den endelige vurderingen. Videre vil interesse for og evne til å arbeide i en tverrfaglig internasjonal gruppe bli vektlagt.

Det forventes at stipendiaten deltar aktivt i formidlingen av prosjektet gjennom faglige presentasjoner og deltakelse på konferanser, men også i formidling til et bredere publikum.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr. 491 200 til kr. 534 400, avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • et profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og relevant faglig arbeid)
 • beskrivelse av et selvstendig PhD-prosjekt innenfor rammen av TexRec, med fokus på billedvevene fra Oseberg (maks 14 000 tegn uten mellomrom, eller ca 5 sider tekst, ekskl. litteraturliste). Prosjektbeskrivelsen må inneholde en presentasjon av problemstillinger, beskrivelse av empirisk materiale, teori og metode, i tillegg til en detaljert gjennomføringsplan og en tidsplan for prosjektet
 • kopier av vitnemål
 • liste over publikasjoner og andre faglige arbeider av relevans for søknaden
 • referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Masteroppgave og lignende skal ikke leveres. Søkere kan bli bedt om å levere denne typen arbeider eller ytterligere informasjon senere.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS