Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ koordinator UiO:Norden (rådgivar / seniorrådgivar)

Søknadsfrist: 08.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og utdanningsinstitusjonen i Noreg, med 28000 studentar og 7000 tilsette. Fagleg breidde og internasjonalt anerkjende forskingsmiljø gjer UiO til ein viktig samfunnsaktør. Det humanistiske fakultetet (HF) ved Universitetet i Oslo er Norges største humanioramiljø og eit av dei beste humanistiske fakulteta i Norden. HF er vertsfakultet for den tverrfakultære satsinga UiO:Norden.


UiO:Norden er eit av tre prioriterte tverrfaglege satsingsområde ved UiO. Den viktigaste kapitalen i satsinga er engasjement frå etablerte og aktive forskarar. Satsinga er forankra i brei ekspertise og sterke forskingsinteresser på UiO, og ved ei rekke andre institusjonar, nasjonalt og internasjonalt. UiO:Norden deltar i det NORDFORSK-finansierte konsortiet ReNEW.

Om stillinga

Vi søker ein ny administrativ koordinator for UiO si tverrfaglege satsing UiO:Norden. Tilsettinga er som rådgivar/seniorrådgivar, SKO 1434/1364, knytt til Det humanistiske fakultet (HF), som er vertsfakultet for satsinga.

UiO:Norden er ei tverrfagleg satsing med mål om å fremme ny og relevant kunnskap om Norden og det nordiske i ein internasjonal kontekst. Satsinga skal bringe fram ny kunnskap om nordiske modellar si berekraft, dilemma og utfordringar. UiO:Norden famnar forsking, undervising, formidling og samarbeid ved UiO og med eksterne institusjonar og samfunnsaktørar, og er ei av universitetet sine store tverrfaglege satsingar, saman med UiO:Energi og UiO:Livsvitskap. UiO:Norden er òg partner i «ReNEW - Reimagining Norden in an evolving world» - ein nordisk excellence hub. Per januar 2022 er 9 tverrfaglege forskargrupper tilknytt UiO:Norden, i tillegg til at satsinga støtter ei rekke mindre initiativ.

Meir om stillinga

Administrativ koordinator er ansvarleg for å følgje opp den daglege drifta i satsinga. Dette inneber mellom anna saksbehandling i forbindelse med tildelingar, forarbeid til møter, samt oppfølging av avgjersler, oppfølging av budsjett, kommunikasjon med forskargrupper og rapportering. UiO:Norden har eit mål om å drive aktiv formidling av kunnskap og har ei rekke arrangement i løpet av eit år. Nokre av desse vil finne stad utanfor normal arbeidstid.

Koordinatoren samarbeider tett med direktør for satsinga og rapporterer til denne. I staben inngår òg ein kommunikasjonsrådgivar.

I 2023 vil satsinga UiO:Norden avsluttes, men arbeidet vil halde fram i den nye satsinga UiO:Demokrati. Den som vert tilsett vil få ei viktig rolle i arbeidet med både avslutting av UiO:Norden, og den spanande oppstarten og oppbygginga av UiO:Demokrati.

Arbeidsoppgåver

Administrativ koordinator har ansvar for å følgje opp all administrasjon i satsinga, herunder:

 • ansvar for den daglege drifta av UiO:Norden, inkludert budsjett og økonomistyring
 • ansvar for samarbeidsavtaler mellom aktørar i satsinga og koordineringsarbeid
 • sekretær for styringsorgan, og gjer utgreiingsarbeid for direktør i satsinga og for styringsorganet
 • ansvar for administrativ handtering ved utlysing og søknadsbehandling om prosjektmidlar
 • ansvarleg for arkivering og oppfølging i saks- og arkivsystem
 • ansvar for å halde oversikt og koordinere rapportering internt og eksternt
 • bistand i arrangering av seminar, workshops og konferansar i samarbeid med direktør for UiO:Norden
 • bistand til direktør med strategisk arbeid

Det kan òg bli lagt andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning frå universitet eller høgskole, minst tilsvarande bachelornivå, men ein fordel med master. Anna dokumentert realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med koordinerande arbeid/prosjektleiing, samt økonomistyring og budsjettarbeid
 • gode kommunikasjonsevner – skriftleg og munnleg på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskapar og erfaring med digitale verktøy
 • personlege eigenskapar og motivasjon for stillinga

Det vil være ein fordel om søkaren har:

 • erfaring med web-redigeringsverktøy og avansert bruk av Excel
 • utgreiingserfaring frå privat eller offentleg sektor
 • erfaring frå forskingsadministrativt arbeid og avtaleinngåing

Særskilt kompetent søkar vil bli tilsett som seniorrådgivar med ei meir sjølvstendig utføring av oppgåver knytt til vurderingar, analysar, konklusjonar og ha ansvaret for meir komplekse oppgåver og utgreiingar.

Personlege eigenskapar

 • gode evner til samarbeid
 • evne til å prioritere og arbeide målretta og strukturert
 • evner å handtere mange oppgåver samtidig
 • god stressmestring

Vi tilbyr

 • løn frå 524 900 til 637 900 per år, avhengig av kompetanse i stilling som rådgivar (SKO 1434)
 • løn frå 543 500 til 689 600 per år, avhengig av kompetanse i stilling som seniorrådgivar (SKO 1364)
 • eit hyggeleg og stimulerande arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og høve til trening i arbeidstida

Søknaden skal innehalde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål

Søknad må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt, Jobbnorge.

Aktuelle søkarar vil bli kalla inn til intervju.

Andre opplysningar

Etter offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkaren bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkarlista.

Vi viser til regelverk for teknisk-administrativt tilsette.

UiO har ein overtakingsavtale for alle tilsette med formål å sikre rettane til forskingsresultat m.m.

Inkludering og mangfald er ein styrke. UiO har eit personalpolitisk mål om å oppnå ei balansert kjønnssamansetting. Vidare ønsker vi medarbeidarar med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi vil leggje til rette for medarbeidarar som har behov for det.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillinga:

For spørsmål om korleis søke:personalrådgivar Julie Tøllefsen.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS