LEDIG STILLING VED OSLOMET

To stipendiatstillinger – Institutt for journalistikk og mediefag

Søknadsfrist: 29.03.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for journalistikk og medievitenskap tilbyr to 3-årige stipendiatstillinger. Aktuelle kandidater må søke opptak og vil være tilknyttet doktorgradsprogrammet i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun / han vil være medlem av en av de fem forskningsgruppene ved Instituttet. (se beskrivelser nedenfor).

PhD-prosjektet skal utformes og gjennomføres på en måte som bidrar vesentlig til forskergruppen som den kandidaten blir med på. Søknadene blir vurdert og rangert av et sakkyndig utvalg.

Forskningsgrupper ved Institutt for journalistikk og mediefag

Digital Journalitikk (DJRG): Ny, digital teknologi og nye digitale medier endrer hvordan journalistikk produseres, distribueres og konsumeres. Dette har igjen store konsekvenser for hva det vil si å være journalist. Profesjonen og de journalistiske institusjonen er i kraftig endring, noe som skaper behov for forskningsbasert kunnskap, en ny-tenkning av journalistikkens samfunnsrolle og dermed også av hva journalistutdanningen skal være. For mer informasjon: Digital journalistikk (DJRG)

Media, Krig og Konflikt (MEKK): Journalister som dekker krig og konflikt lever farlig. Mens bare to krigs-korrespondenter ble drept i løpet av hele første verdenskrig, er situasjonen 100 år senere radikalt annerledes. Drap på journalister blir vanligere, og det er en økende tendens til at journalister er et mål i seg selv. Et viktig tema for forskningsgruppen er arbeidsforholdene for journalister og mediearbeidere i krig- og konfliktsoner for å bringe fram ny kunnskap om forhold som kan forbedre situasjonen for journalistene og benyttes i utdanningen av nye journalister. For mer informasjon: Media, Krig og Konflikt (MEKK)

Innovasjon, entreprenørskap og design i media (MIED): Medielandskapet og kommunikasjonsfeltet er i rask endring i takt med teknologiinnovasjon, nye medieaktører og markeder, endrete profesjonsroller og medievaner hos brukerne. Teoretisk trekker gruppas medlemmer i varierende grad på medieperspektiver knyttet til dagsorden, medierammer, billedteori og visuell kommunikasjon, brukernytte, teknologidiffusjon, viral markedsføring, nettverk og kultiveringsteori. Metodisk brukes både kvantitative teknikker (datasett, spørreundersøkelser, trendanalyse) og kvalitative teknikker (innholdsanalyse, intervjuer, observasjon). For mer informasjon: Innovasjon, entreprenørskap og design i media (MIED)

Miljø, medier og samfunn (MMS) undersøker de sentrale spørsmålene om klimaendringer i media og samfunn. Vi vil gjøre kvalitative innholdsanalyser av klimatoppmøter og nasjonale valg i alle land i verden. Hensikten er å holde oversikt over hvordan retorikken og politikerne håndterer klimaspørsmålet. For mer informasjon: Miljø, medier og samfunn (MMS)

Forskningsgruppa MNG (Medienarrasjonsgruppa) ved Institutt for journalistikk og mediefag undersøker ulike former for narrativer i medier. Gruppa analyserer hvordan narrativene utvikler seg over tid, og hvordan de konstruerer og gjenspeiler ulike måter å se virkeligheten på, både i journalistikk og annen medieproduksjon. Vi legger spesielt vekt på hvordan ulike utviklingstrekk i samfunnet påvirker medienes tekster (verbale, visuelle og lydlige), og vice versa. En viktig del av gruppas arbeid er å styrke diskusjonen mellom forskere, medieprofesjonenes utøvere og allmennheten. For mer informasjon: Medienarrasjonsgruppa (MNG)

Hovedoppgaver i stillingen

 • å gjennomføre forskning som bidrar betydelig til å realisere målene for gruppen.
 • å bidra til gruppeverksteder og konsortiemøter og delta i instituttets avdelingsmøter.

Du må ha

 • En mastergrad (120 ETCS) i et relevant felt; helst medie- og kommunikasjonsstudier, journalistikkstudier eller informasjonsvitenskap
 • God kompetanse i metoder (kvantitativ og / eller kvalitativ)
 • Gode språkkunnskaper på engelsk
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Sterk interesse for forskning

Ønsket bakgrunn

 • Forskningserfaring utover en mastergrad
 • Erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid

Stillingene krever opptak til PhD-programmet i Bibliotek- og informasjonsvitenskap. En endelig plan for stipendiet skal godkjennes og gjøres kontraktsmessig senest 3 måneder etter påbegynt stipend.

Prosjektforslaget vil være tungt vektet i vurderingen av søkerne. Forslaget må indikere at prosjektet realistisk vil føre til doktorgrad innen treårsperioden. Prosjektforslaget skal være skrevet på engelsk, bestå av maksimalt 10 sider og inneholde følgende elementer:

 • Forskningsspørsmål, teori og metode
 • Relevante kunnskapskrav innen forskningsområdet
 • Tidsplan for utdannings- og forskningsplanen.

Prosjektforslaget må være relevant for en av våre forskningsgrupper. Du må spesifisere i søknaden din og helt i starten av prosjektforslaget for hvilke av forskningsgruppene forslaget er mest relevant.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen vår, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi arbeider aktivt for å videreutvikle OsloMet som en inkluderende arbeidsplass og om nødvendig tilpasse arbeidsplassen. Du er velkommen til å søke stilling hos oss hvis du har opplevd perioder der du ikke har vært i arbeid, utdannelse eller opplæring.

Vi tilbyr

 • muligheten for faglig støtte og utvikling i et stort og omfattende utdannings- og forsknings, miljø
 • en aktiv forskningsgruppe og en prosjektgruppe med regelmessige møter, seminarer og støttenettverk
 • godt arbeidsmiljø,
 • lånevilkår og pensjonsytelser fra Statens pensjonskasse
 • gratis norsktimer til ansatte
 • arbeidssted i Oslo sentrum med flere kulturtilbud

Hvis du ønsker å søke på stillingen, kan du søke elektronisk ved å klikke på knappen nederst på siden.

Sakkyndig utvalg

Et sakkyndig utvalg vil vurdere søkere.

Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din innen søknadsfristens utløp:

 • CV og kopier av vitnemål og referanser (alle sider). Sertifikatene / vitnemålene må inneholde ECTS-karakterer (A – F). Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av den gradgivende institusjonen. Utdanning tatt utenlands skal fortrinnsvis anerkjennes på forhånd av NOKUT, og en bekreftet kopi av anerkjennelsesbrevet bør vedlegges
 • prosjektforslag (maks. 10 sider, inkludert referanseliste)
 • mastergradsoppgaven din
 • andre relevante vitenskapelige arbeider eller artikler / presentasjoner
 • sammendrag av relevante publikasjoner / forskningserfaringer

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originaldokumenter må fremvises hvis du blir invitert til intervju. OsloMet inspiserer dokumenter for å gi deg som kandidat en evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke blir vurdert. Søknerne må redegjøre for hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør deg spesielt kvalifisert til å utføre dette PhD-arbeidet.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte [email protected]

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingene, vennligst kontakt:

Eller den aktuelle forskningsgruppelederen (se kontaktinformasjon på relevante nettsteder, lenker ovenfor)

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat kr. 482 200. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist: 29.03.2021

Ref .: 21/01555

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS