LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiatstillinger innen digital samfunnsvitenskap

Søknadsfrist: 10.06.2022

Oslomet

By og regionforskningsinstituttet NIBR er et samfunnsvitenskapelig institutt som forsker på bærekraftig utvikling i byer og regioner, nasjonalt og internasjonalt. Vi forsker særlig på relasjoner mellom styring og planlegging, og komplekse samfunnsutfordringer knyttet til hele bærekraftspekteret – sosialt, økonomisk og miljømessig. Aktuelle temaer knyttet til denne utlysningen er forholdet mellom statlig styring og kommunalt handlingsrom, byers utvikling for sosialt rettferdig grønn omstilling, migrasjons- og integrasjonsforvaltning, flyktningebevegelser, sosial bærekraft og folkehelse.

Nå søker NIBR etter stipendiater som ønsker å forske på samfunnsvitenskapelige problemstillinger innenfor disse feltene. Samtidig må de benytte vitenskapelige metoder og algoritmer slik at vi kan finne kunnskap i både strukturerte (bearbeidet) og ustrukturert data. Ambisjonen må være å besvare problemstillingene gjennom utviklingen av samfunnsvitenskapelige kvantitative metoder som trekker veksler på data- og informasjonsteknologi, som eksempelvis kunstig intelligens, maskinlæring og stordata.

Digital samfunnsvitenskap på NIBR

Et særtrekk ved de komplekse utfordringer NIBR ofte jobber med er at de spenner over styringsnivåer, sektorgrenser og geografiske områder, og belyses med data fra en rekke ulike kilder. For å videreføre og styrke NIBRs rolle som fremtredende miljø innen by- og regionforskning vil vi utvikle den delen av samfunnsvitenskapelig metode som utnytter datavitenskap (data science) og maskinlæring/dyplæring.

Stipendiatstillingen vil passe for deg/dere som har sterk kvantitativ metodekompetanse, gjerne i skjæringspunktet mellom «social science» og «data science». Har du erfaring fra programmering, vil det trolig komme godt med. Du må også være nysgjerrig og kreativ i forhold til bruken av nye datatyper og nye analyse- og simuleringsmetoder i samfunnsvitenskapelige studier innenfor NIBRs forskningsfelt.

Stipendiatprosjektene som er knyttet til denne utlysningen må tilfredsstille to krav:

 • De må benytte og utvikle samfunnsvitenskapelige kvantitative metoder i skjæringsfeltet med data- og informasjonsteknologi (data science)
 • De må forske på et sentralt NIBR-felt knyttet til enten offentlig politikk og administrasjon, bolig- by-, migrasjons- eller integreringsforskning, eller sosial bærekraft/folkehelse

For mer informasjon om digital samfunnsvitenskap, ta en kikk på NIBR-notatet "What is digital social science? Challenges and opportunities of digitalization for the social sciences"

For mer informasjon om NIBRs forskning, ta en titt på NIBRs hjemmeside.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Du må ha:

 • Fullført mastergrad (120 ETCS) og med minimum karakter B på masteroppgaven. Fortrinnsvis samfunnsvitenskapelig, men søkere med annen særlig relevant faglig bakgrunn vil også bli vurdert
 • Dokumentert kunnskap om kvantitative metoder, og bearbeiding og tilrettelegging av strukturerte og ustrukturerte data for analyse. Prosjekter på GitHub, svar på Stack Overflow, deltagelse i konkurranser som Kaggle og lignede erfaringer kan også bli presenterte som dokumentasjon.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på engelsk og norsk (Bergenstesten/B2)
 • Evne til selvstendig arbeid og gjennomføring

I utvelgelsen vil følgende prioriteres:

 • Kvaliteten på PhD-prosjektbeskrivelsen og dens relevans for å utvikle NIBRs eksisterende forskningsfelt og digitale metoder innen samfunnsvitenskapen
 • Kvaliteten på annet vedlagt materiell (inkludert masteroppgaven)
 • Karakterer fra høyere utdannelse
 • Faglig engasjement, nysgjerrighet og entusiasme

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, p.t. kr. 491 200,- per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 10, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat.

Søknad

Søknaden må uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen og hva som gjør at nettopp du passer til å utføre dette PhD-arbeidet. Søkere må utvikle en prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) av et stipendiatprosjekt. Beskrivelsen må inneholde mulige problemstillinger innenfor relevante forskningsfelt og en tydelig beskrivelse på metodebruk og -utvikling, i tillegg til teoretisk rammeverk. Beskrivelsen skal være på et nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad i løpet av perioden.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev på norsk, CV, attester og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F). Diplomer fra utlandet må oversettes til engelsk av institusjonen som utstedte dem. Utdannelse tatt i utlandet skal være godkjent i forkant av NOKUT, bekreftet kopi av bekreftelsesbrevet skal vedlegges. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen, må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende kopi av originalvitnemålet
 • Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) på norsk eller engelsk
 • Masteroppgave og evt. annet vitenskapelig arbeid som du vil at utvalget skal vurdere (maks 5 arbeider)
 • Liste over dine publikasjoner (hvis relevant)

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Vennligst merk at ufullstendige søknader, eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen, ikke vil bli vurdert.

OsloMet - Storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Nærmere opplysninger

Har du problemer med rekrutteringsportalen, eller har generelle spørsmål, kan du kontakte:

For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/03189

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS